Facebook Pixle

Trosolwg o'r gystadleuaeth bricio

Mae bricwyr yn adeiladu ffabrig allanol adeiladau mewn briciau neu flociau concrit, a fydd yn gallu cynnal llwyth neu ddim ond cladin diddos addurnol i adeiladau â ffrâm dur neu goncrid.

Mae bricwyr yn gosod briciau, cerrig wedi'i dorri ymlaen llaw, blociau concrid a mathau eraill o flociau adeiladu mewn mortar i adeiladu a thrwsio waliau, sylfeini, paredau, bwâu a strwythurau eraill, yn gweithio ar uchder neu mewn twneli a siafftiau. Gosod briciau yw un o'r crefftau adeiladu mwyaf amrywiol a gallai bricwyr weithio ar nifer o brosiectau o greu un adeilad heulfan, i adeiladu cartrefi newydd sbon neu ddatblygiadau masnachol mawr.

Mae'r gystadleuaeth hon wedi'i chynllunio i adlewyrchu rôl briciwr a'r safonau a ddisgwylir yn y diwydiant adeiladu.


Trosolwg cystadleuaeth

Bydd cystadleuwyr yn cael eu marcio trwy gydol y gystadleuaeth:

 • Mae cystadleuwyr yn gweithio hyd at ddim goddefgarwch - dyfernir 10 marc ar gyfer pob agwedd, a thynnir un marc ar gyfer pob milimedr o wall
 • Bydd cystadleuwyr yn ennill marciau ar gyfer lleoli dimensiynol, mesur, lefel, plym, alinio, sgwâr, manylion wedi'u rhagamcanu a sgleinio, gorffeniadau ar y cyd, cydymffurfio â dylunio, glendid gwaith wyneb a dulliau gwaith
 • Mae'n rhaid i gystadleuwyr weithio mewn modd diogel a byddant yn colli marciau os na chydymffurfir â hyn.

Cyfarwyddiadau cyffredinol:

 • Yn y rowndiau cymhwyso rhanbarthol, yr uchafswm amser gweithio ar gyfer y dasg yw 6 awr
 • Yn y rownd derfynol genedlaethol, yr uchafswm amser gweithio ar gyfer y dasg yw 19 awr Gallai cystadleuwyr rownd derfynol genedlaethol
 • SkillBuild symud ymlaen i'r cystadlaethau EuroSkills a WorldSkills os yw'r holl feini prawf perthnasol wedi'u bodloni.

Cymwyseddau craidd

I gymryd rhan yn y gystadleuaeth hon, dylech allu:

 • Darllen, deall a gallu dehongli tafluniad orthograffig a fformatau lluniadu eraill, yn ogystal â manylebau
 • Cynllunio a threfnu gwaith ac adnoddau
 • Arddangos gallu i reoli amser yn effeithiol
 • Cymryd dimensiynau o luniadau, gan osod yn gywir, a mesur cydrannau'n gywir ar gyfer torri
 • Defnyddio gwahanol offer llaw, cymhorthion adeiladu a pheiriannau mecanyddol ar gyfer torri brics (wrth gael eich goruchwylio)
 • Gosod gwaith brics addurnol a manwl ar wahanol ffurfiau, gan gynnwys gwaith rheiddiol ar gynllun a gweddlun, gwaith onglog ac ar oleddf, paneli addurnol, gwaith strap ac agweddau amrywiol ar waith brics polychromatig
 • Cynhyrchu amrywiaeth o orffeniadau uniad hyd at safon uchel
 • Cadw ardal y gwaith yn lân a thaclus
 • Gweithio mewn modd diogel

Dyluniwyd y wefan gan S8080