Facebook Pixle

Trosolwg o'r gystadleuaeth Plastro a Systemau Waliau Sych

Mae arbenigwyr Systemau Plastro a Wal Sych yn gosod leinin mewnol i adeiladau gan ddefnyddio systemau ffrâm dur ysgafn, byrddau plastr a chynhyrchion plastr.

Mae leiniwr sych yn creu waliau, ystafelloedd a choridorau newydd o fewn adeilad. Maent hefyd yn gorchuddio pibellau a gwifrau, yn creu lle ar gyfer inswleiddio ac yn llyfnu arwynebau anwastad yn ystod gwaith adnewyddu. Mae leinwyr sych yn fedrus wrth adeiladu'r waliau mewnol ym mhob math o adeiladau, gan ddefnyddio parwydydd pyst metel a dalennau byrddau plastr. Maent hefyd yn gosod parwydydd a all symud lleoliad yn nes ymlaen os oes angen, ynghyd â nenfydau crog a lloriau wedi'u codi.

Mae'r gystadleuaeth hon wedi'i chynllunio i adlewyrchu rôl plastrwr ac leiniwr sych a'r safonau a ddisgwylir yn y diwydiant adeiladu.


Trosolwg cystadleuaeth

Bydd cystadleuwyr yn cael eu marcio trwy gydol y gystadleuaeth:

 • Bydd cystadleuwyr yn gweithio hyd at oddefgarwch o + neu - 2mm
 • Bydd cystadleuwyr yn ennill marciau am gywirdeb dimensiynol, plwm, sgwario a lefelu eu gwaith yn ogystal â gorffeniad arwyneb
 • Collir marciau am anghywirdebau, arferion gweithio anhaclus neu anniogel a gorffen ag ansawdd gwael
 • Mae'n rhaid i gystadleuwyr weithio mewn modd diogel a byddant yn colli marciau os na chydymffurfir â hyn.

Gwybodaeth gyffredinol:

 • Yn y rowndiau cymhwyso rhanbarthol, yr uchafswm amser gweithio ar gyfer y dasg yw 6 awr
 • Yn y rownd derfynol genedlaethol, yr uchafswm amser gweithio ar gyfer y dasg yw 19 awr Gallai cystadleuwyr rownd derfynol genedlaethol
 • SkillBuild [Adeiladu Sgiliau] symud ymlaen i'r cystadlaethau EuroSkills a WorldSkills os yw'r holl feini prawf perthnasol wedi'u bodloni.

Cymwyseddau craidd

I gymryd rhan yn y gystadleuaeth hon, dylech allu:

 • Dehongli lluniadau
 • Gosod partisiynau, gan ganiatáu ar gyfer agoriadau a dychweliadau
 • Mesur a thorri gwaith pyst metel a byrddau plastr hyd at ddimensiynau wedi'u gosod
 • Gosod byrddau i waith pyst yn unol â safonau'r diwydiant
 • Creu agoriadau mewn parwydydd
 • Tapio ac uno'r partisiynau wedi'u cwblhau
 • Gosod gleiniau a thapiau i agoriadau ac onglau allanol
 • Gosod haenau gorffen lle bo angen.
 • Cadw ardal y gwaith yn lân a thaclus
 • Gweithio mewn modd diogel

Dyluniwyd y wefan gan S8080