Facebook Pixle

Trosolwg o'r gystadleuaeth Teilsio Waliau a Lloriau

Mae teilswyr waliau a lloriau yn addurno, gwella ac amddiffyn adeiladau gorffenedig â theils. Gellir gwneud teils o lawer o ddeunyddiau gwahanol megis terracotta, porslen a cherrig naturiol gan gynnwys marmor, yn ogystal â serameg.

Mae teilsiwr waliau a lloriau yn gosod amrywiaeth o deils seramig ar waliau ac arwynebau llawr.  Gallai teilswyr waliau a lloriau osod teils mewn nifer o leoliadau megis ceginau, ystafelloedd ymolchi, siopau, gwestai, bwytai, ystafelloedd arddangos ceir, eglwysi, pyllau nofio, mannau sba. Mae angen i deilswyr fod yn fedrus ynghylch cyflwyno, paratoi'r arwyneb i'w deilsio, a thorri teils i faint neu siâp penodol gyda thorwyr llaw neu offer sydd wedi'u gosod ar fainc. Ar ôl i deils gael eu gosod ar arwyneb maent angen eu growtio a'u caboli i gwblhau'r gwaith.

Mae'r gystadleuaeth hon wedi'i chynllunio i adlewyrchu rôl teilsiwr waliau a llloriau a'r safonau a ddisgwylir yn y diwydiant adeiladu.


Trosolwg cystadleuaeth

Bydd cystadleuwyr yn cael eu marcio trwy gydol y gystadleuaeth:

 • Mae'n rhaid i gystadleuwyr weithio mewn modd diogel a byddant yn colli marciau os na chydymffurfir â hyn.

Gwybodaeth gyffredinol:

 • Yn y rowndiau cymhwyso rhanbarthol, yr uchafswm amser gweithio ar gyfer y dasg yw 6 awr
 • Yn y rownd derfynol genedlaethol, yr uchafswm amser gweithio ar gyfer y dasg yw 19 awr
 • Gallai cystadleuwyr rownd derfynol genedlaethol
 • SkillBuild [Adeiladu Sgiliau] symud ymlaen i'r cystadlaethau EuroSkills a WorldSkills os yw'r holl feini prawf perthnasol wedi'u bodloni.

Cymwyseddau craidd

I gymryd rhan yn y gystadleuaeth hon, dylech allu:

 • Dehongli lluniadau a manylebau i gynnwys cynlluniau, gweddluniau, adrannau a manylion wedi'u chwyddo
 • Paratoi cefndiroedd cyn gosod teils
 • Gosod glud ar arwynebau'r waliau a lloriau
 • Mesur, cyfrifo, marcio a thorri teils
 • Gosod teils addurnol i arwyneb byrddau plastr a phren haenog
 • Arddangos gwybodaeth o brosesau geometrig
 • Uno a growtio
 • Cadw ardal y gwaith yn lân a thaclus
 • Gweithio mewn modd diogel

Dyluniwyd y wefan gan S8080