Facebook Pixle

Trosolwg o'r gystadleuaeth Toi â Llechi a Theilsio To

Disgwylir i'r cystadleuwyr ymgymryd â phrosiect penodol a fydd yn galw arnynt i ddangos y sgiliau sy'n ofynion hanfodol ar gyfer y diwydiant adeiladu heddiw.

Mae gweithredwyr toi yn gweithio ar haenau amddiffynnol adeilad sy'n gwahanu'r tu mewn rhag y tywydd trwy ddefnyddio ystod o ddeunyddiau, dulliau a strwythurau. Mae towyr a theilswyr toeau yn gosod a thrwsio'r holl orchuddion diddosi ar gyfer adeiladau trwy osod llechi neu deils i fframwaith a gynlluniwyd, megis to tŷ. Mae sgiliau ar gyfer y rôl hon yn cynnwys deall lluniadau a manylebau i wybod pa ddeunyddiau i'w defnyddio, gosod haen isaf, inswleiddio a gorchuddion to yn eu lle, trwsio toeau hen neu ddiffygiol, gan sicrhau bod unrhyw orchudd newydd yn ddiddos.

Gall arbenigwyr treftadaeth weithio ar doeau sy'n amrywio o dai teras Fictoraidd i eglwysi hynafol. Mae towyr a theilswyr cyfoes yn cael eu hyfforddi i ddefnyddio deunyddiau wedi'u gwneud â llaw o cyfnodau cynharach, gan gynnwys teils clai a gwahanol fathau o gerrig neu lechi naturiol.

Mae'r gystadleuaeth hon wedi'i chynllunio i adlewyrchu rôl töwr a theilsiwr a'r safonau a ddisgwylir yn y diwydiant adeiladu.


Trosolwg cystadleuaeth

Bydd cystadleuwyr yn cael eu marcio trwy gydol y gystadleuaeth:

 • Mae'n rhaid i gystadleuwyr weithio mewn modd diogel a byddant yn colli marciau os na chydymffurfir â hyn.

Gwybodaeth gyffredinol:

 • Yn y rowndiau cymhwyso rhanbarthol, yr uchafswm amser gweithio ar gyfer y dasg yw 6 awr
 • Yn y rownd derfynol genedlaethol, yr uchafswm amser gweithio ar gyfer y dasg yw 19 awr
 • Dim ond yn y DU mae'r gystadleuaeth yn digwydd.

Cymwyseddau craidd

I gymryd rhan yn y gystadleuaeth hon, dylech allu:

 • Dehongli lluniadau
 • Gosod haen isaf, estyll a theils
 • Mesur, marcio a thorri teils
 • Arddangos technegau torri
 • Defnyddio technegau pwyntio
 • Sicrhau bod y strwythur wedi'i osod yn ddiogel trwyddo i gyd
 • Sicrhau bod y strwythur yn rhydd rhag diffygion
 • Cadw ardal y gwaith yn lân a thaclus
 • Gweithio mewn modd diogel

Dyluniwyd y wefan gan S8080