Facebook Pixel

Astudiaethau achos

Mewn rowndiau rhanbarthol mae hyfforddeion mewn crefftau megis Saernïaeth, Bricio a Phaentio ac Addurno yn mynd trwy eu pethau o dan olwg wyliadwrus barnwyr arbenigol.


Emma Louise MacKenzie

Mae prentis paentio ac addurno Emma Louise MacKenzie yn gwybod beth sydd ei angen i droi hen ddarn o ddodrefn yn rhywbeth newydd a hardd, gan ddefnyddio dim ond ychydig o driciau clyfar â phaent a phapur wal.

Mae'n amlwg bod y fenyw 23 oed o Inverness sy'n cefnogwraig ailddefnyddio creadigol yn gwybod ei chelf yn dda - enillodd y lle cyntaf fel 'newydd-ddyfodiad' yn y gystadleuaeth Baentio ac Addurno yn rownd rhanbarthol SkillBuild 2017, a gynhaliwyd yng Ngholeg South Lanarkshire ac a drefnwyd gan CITB.

Ond doedd y greadigol Emma ddim bob amser yn ymwybodol o'i thalentau ei hun.

Yn 18 oed, daeth Emma yn feichiog - ac fe wnaeth ei bywyd newid yn sylweddol.

"Fe ges i fy hun mewn sefyllfa debyg i lawer o famau sengl eraill," meddai. "Sut allwn i fforddio byw, dod o hyd i swydd rwyf wrth fy modd â hi a gofalu am fy merch fach i gyd ar yr un pryd?"

"Fe gefais i ychydig o swyddi rhan amser - glanhäwr mewn ysbyty a rhai sifftiau mewn canolfan alwadau. Nid dyna roeddwn i am ei wneud, er nad oeddwn i'n siŵr beth arall y gallwn i ei wneud, ac roeddwn i'n yn eithaf digalon. "

"Ond cyn gynted ag y cefais i fflat newydd, dechreuais i addurno ac ailddefnyddio pethau'n greadigol. Fe wnes i fwynhau bod yn greadigol a darganfyddais i fy mod i'n eithaf da arno. Fe ysbrydolodd hyn imi fynd ymlaen a gwneud gyrfa ohono - roeddwn i'n meddwl, 'nawr neu byth!' "

Yn 2015, dechreuodd Emma gwrs rhagarweiniol rhan amser ar gyfer Gwobr Dilyniant Cenedlaethol (NPA) yng Ngholeg Inverness. Treuliodd hi weddill yr wythnos yn cwblhau lleoliadau profiad gwaith â New Start Highland, gan ddysgu sgiliau ailddefnyddio creadigol, ailgylchu a phaentio newydd.

"Roedd cyfuno fy hyfforddiant coleg â phrofiad gwaith yn golygu y gallwn i wneud cais am swyddi ar yr un pryd. Yn fuan, cefais i rôl newydd â Nodram Decorators yn Inverness, ac rydw i yn y flwyddyn gyntaf o'm prentisiaeth yng Ngholeg Inverness. Doeddwn i byth yn meddwl y byddai'n bosibl i mi ennill a dysgu ar yr un pryd, ac yn well fyth, rwy'n gwneud rhywbeth yr wyf yn wir wrth fy modd ag e. Rwy'n ffodus iawn i gael teulu cefnogol, sy'n helpu i ofalu am fy merch fach wrth i mi weithio. "

"Hyd yn hyn, rydw i wedi dysgu llawer mwy amdanaf fy hun a'r sgiliau sydd gen i. Dechreuais i gan feddwl mai ailddefnyddio creadigol oedd fy hoff beth i'w wneud, ond nawr rydw i wedi darganfod ei fod yn wallpaper! Rwy'n ei hoffi oherwydd ei fod yn gymaint o her, mae'n rhaid ichi gael ychydig o amynedd. "

Bydd Emma'n cymhwyso yn 2019, ac ar ôl hynny bydd amrywiaeth o opsiynau gyrfa ar gael iddi.

"Dw i wedi bod yn meddwl am y posibilrwydd o astudio am radd mewn rheoli adeiladu, ond hefyd dw i'n hoffi'r syniad o fod yn hunangyflogedig. Mae'r syniad o redeg fy musnes ailddefnyddio creadigol fy hun chael cleientiaid sydd â diddordeb mewn dylunio mewnol yn gyffrous iawn. "

Mae Emma yn gobeithio y bydd ei phrofiad hi'n dangos menywod ifanc eraill sy'n dod yn rhiant sengl yn ifanc iawn nad yw o reidrwydd yn rhoi terfyn ar uchelgeisiau gyrfaol. "Ar y dechrau, roedd cael swydd yn golygu sicrhau dyfodol gwell i'm merch. Nawr, mewn gwirionedd mae'n ymwneud â mi hefyd. Mae gweithio yn y diwydiant adeiladu wedi caniatáu i mi lwyddo. Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at y dyfodol. "


Kiera lamberton

Mae gan y prentis Paentio ac Addurno Kiera Lamerton, 19, o City College Plymouth, neges wych i unrhyw un sy'n ystyried gyrfa yn y diwydiant adeiladu. Mae hi'n dweud: 'Dim ots beth yw eich oedran neu'ch rhyw, dyma'ch breuddwyd chi, eich bywyd chi, gwnewch beth rydych chi am ei wneud.

"Fe gymerodd amser maith i mi benderfynu ar wneud paentio ac addurno oherwydd roedd pobl yn dweud: 'Ah, mae dynion yn gwneud hynny' neu 'Dydy merched ddim yn gwneud hynny', felly fe es i mewn i waith trin gwallt sy'n cael ei ystyried fel diwydiant i ferched Ond yna cefais i fy merch, Alexia Rose, ac roeddwn i'n meddwl, 'Na, fe wnaf i beth dw i am ei wneud.'

"Cyn Alexia, sy'n 15 mis oed, roeddwn i wedi cael llawer o drafferthion yn yr ysgol a gyda'm cwrs diwethaf. Fe slweddolais fod angen i mi newid fy mywyd o gwmpas. Roeddwn i am fod yn rhywun y gallai fy merch ymfalchïo ynddi, fe wnaeth hi fy ysbrydoli.

"Ar hyn o bryd dwi'n mynd i'r coleg. Mae'n wych yno. Rydych chi'n dysgu popeth sydd arnoch ei angen ac mae awyrgylch gwych. Bydda i'n gorffen fy NVQ Lefel 1 ym mis Gorffennaf 2017. Bydda i'n gwneud Lefel 2 a 3 hefyd, a fydd yn cymryd dwy flynedd arall.

"Hoffwn i fod yn berchen ar fy musnes fy hun un diwrnod, ond os bydda i'n gweithio i fusnes, does dim ots gen i. Dw i ond am fod yn baentiwr ac addurnwr.

"Roedd cymryd rhan yn SkillBuild yn anodd ond roedd yn brofiad gwych. Roedd awyrgylch gwych. Roedd pawb yn helpu ei gilydd. Doedd e ddim yn teimlo ein bod ni'n rhuthro yn erbyn ei gilydd; roedd yn amser difyr i wneud beth rydych chi wrth eich bodd ag e.

"Byddwn i'n dweud "mynd amdani" i unrhyw un sydd â diddordeb mewn dilyn gyrfa yn y diwydiant adeiladu. Does dim ots os dywedir wrthych chi mai dim ond i fechgyn ydyw, peidiwch â phoeni beth mae pobl yn ei feddwl. Os ydych chi am fynd amdani, byddwch chi'n mynd amdani, dyna'r peth gorau i'w wneud, a dyma'ch breuddwyd chi, eich bywyd chi. "


Daniel Triscott

Mae'r prentis bricio CITB sydd yn ei ail flwyddyn, Daniel Triscott, 25 oed o City College Plymouth, yn bwriadu gweithio dramor pan fydd wedi cymhwyso'n llawn.

Medd Daniel: "Roeddwn i'n llafurwr hyd nes i mi ddechrau fy mhrentisiaeth. Roeddwn i'n adnabod Sandy Lyons o CITB a dau ddyn a wnaeth brentisiaeth fricio. Fe wnes i arsylwi arnyn nhw, dechrau fy mhrentisiaeth a dechrau gweithio gyda Sandy.

"Roedd Sandy o gymorth mawr. Roedd hi fel mentor yn ystod blwyddyn gyntaf fy mhrentisiaeth. Byddwn i'n ei gweld hi unwaith y mis. Byddai hi'n gofyn a oeddwn i'n iawn, a oedd arna i angen unrhyw beth, a oeddwn i'n cael fy nhrin yn dda. Roedd hi'n ddynes o'r iawn ryw.

"Rwy'n treulio un diwrnod yn y coleg a phedwar diwrnod ar y safle. Fy nghynllun i yw cymhwyso a gweithio yn y DU am bum mlynedd. Hoffwn i gael profiad ac arian ac yna gweithio yn Awstralia, i deithio yno gan deimlo'n hyderus. Mae galw mawr am fricwyr gyda NVQ Lefel 3 a maen nhw'n cael eu talu'n dda felly dyna fy nghynllun. Mae arian da mewn bricio. Galla i ennill £200 y dydd hyd yn oed nawr.

"Byddwn i'n argymell bricio i unrhyw un sy'n mwynhau gwaith corfforol a'r awyr agored. Efallai na fydd yn addas i bawb, ond mae llawer o wahanol rolau yn y diwydiant adeiladu ac mae gan bob un ohonyn nhw eu manteision, mae manteision ac anfanteision i bob crefft.

"Mae'n sicr y cewch chi amser difyr wrth fricio, sgyrsiau difyr da ar y safle. Rwy'n hoffi mynd i'r gwaith; dydy e ddim yn faich fel pan ydych chi'n 16 oed ac yn mynd i'r ysgol. Mae'n debyg i ail gartref ar ôl i chi ymgyfarwyddo â'ch swydd. "Byddwn i'n dweud "mynd amdani" i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gyrfa yn y diwydiant adeiladu.


James Cope

Medd y prentis Gwaith Saer Coleg Caerwysg James Cope, 32, fod dychwelyd i fyd dysgu wedi bod yn brofiad cadarnhaol iawn, un a fydd yn ei baratoi'n dda ar gyfer gwaith yn y dyfodol.

Medd James: "Fe wnes i weithio yma ac acw ym maes adeiladu fel llafurwr, ar doeau ac adeiladau ffrâm dur. Dw i wedi gweithio yn Awstralia, Seland Newydd, Asia ac Ewrop, ond nawr dw i'n setlo i lawr. Fe benderfynais wneud prentisiaeth gan fy mod i am ddarn o bapur i'm henw, cymwysterau da.

"Pan fydda i'n cael fy NVQ Lefel 2, fe allwn i wneud Lefel 3. Mae'n haws teithio am waith a symud ymlaen ymhellach ym maes gwaith saer os oes gennych chi Lefel 3. Bydda i'n gweld sut olwg sydd ar y balans banc cyn penderfynu!

"Mae dychwelyd i fyd dysgu wedi bod yn eithaf anodd yn ariannol, ond ar wahân i hynny, doedd gen i ddim amheuon ynghylch mynd yn ôl i'r coleg yn hŷn. Fe gymerodd amser maith i mi, ond fe benderfynes i ar beth roeddwn i am ei wneud a dw i'n mynd ymlaen ag ef.

"Dw i'n treulio pedair diwrnod yr wythnos gyda fy mhennaeth, sy'n adeiladwr/saer cyffredinol, yn gwneud estyniadau ac adnewyddiadau. Enw'r cwmni yw Gentleman Builders, mae yn Nyfnaint, ac rydyn ni'n ceisio haeddu'r enw! Dw i yn y coleg bob dydd Iau yn gwneud gwaith ymarferol fel sgiliau llaw, yna bydda i'n gwneud ychydig oriau o theori - iechyd a diogelwch, edrych ar gynlluniau, y math hwnnw o beth.

"Mae gwneud prentisiaeth wedi bod yn wych. Dw i wedi dysgu llawer a byddwn i'n ei argymell i unrhyw un. Dw i'n credu y bydd llawer o waith i seiri, bydd galw mawr am dai newydd yn y dyfodol."

Dyluniwyd y wefan gan S8080