Facebook Pixel

Trosolwg o'r gystadleuaeth gwaith coed

Mae saer yn torri, ffitio a chydosod pren ar gyfer adeiladu fframweithiau, drysau, ffenestri, lloriau, grisiau a phaneli ar brosiectau masnachol a phreswyl.

Mae seiri yn gwneud ac yn gosod gosodiadau a ffitiadau pren fel rhan o brosiectau adeiladu. Mae saer yn grefftwr hyfforddedig sy'n fedrus mewn gwaith coed. Mae ef neu hi'n mesur, marcio, torri, llunio, ffitio a gorffen pren, naill ai â llaw neu ag offer pŵer.

Mae pren yn rhan hanfodol o'r rhan fwyaf o adeiladau, ac mae gweithio mewn gwaith coed yn cynnwys gweithio ar doeau, lloriau a waliau. Bydd y rhan fwyaf o brosiectau adeiladu angen seiri, felly gall y swydd fynd â nhw i unrhyw le, o gartrefi ac eiddo masnachol i safleoedd adeiladu.

Mae'r math hwn o rôl yn golygu llawer o gyfrifoldeb ac mae'n greadigol iawn, ac mae seiri'n cael y cyfle i weithio ar amrywiaeth eang o brosiectau. Yn aml mae saer medrus yn hanfodol i adfer ac ail-greu adeiladau hanesyddol fel rhan o brosiectau treftadaeth diddorol. Arbenigaeth arall ar gyfer seiri yw darparu elfennau pren o gynheiliaid concrid cymhleth.

Mae gwaith coed yn rôl grefftus yn y diwydiant adeiladu, felly mae gwybodaeth weithredol ardderchog o bren, ei wahanol fathau a defnyddiau'n bwysig, yn ogystal â gwybod sut y bydd y cynnyrch gorffenedig yn ffitio i dŷ neu adeilad.

Mae'r gystadleuaeth hon wedi'i chynllunio i adlewyrchu rôl saer a'r safonau a ddisgwylir yn y diwydiant adeiladu.


Trosolwg cystadleuaeth

Bydd cystadleuwyr yn cael eu marcio trwy gydol y gystadleuaeth:

 • Mae cystadleuwyr yn gweithio hyd at oddefgarwch o lai na 0.5mm
 • Mae'n rhaid i gystadleuwyr weithio mewn modd diogel a byddant yn colli marciau os na chydymffurfir â hyn..

Cyfarwyddiadau cyffredinol:

 • Yn y rowndiau cymhwyso rhanbarthol, yr uchafswm amser gweithio ar gyfer y dasg yw 6 awr
 • Yn y rownd derfynol genedlaethol, yr uchafswm amser gweithio ar gyfer y dasg yw 19 awr
 • Gallai cystadleuwyr rownd derfynol genedlaethol SkillBuild [Adeiladu Sgiliau] symud ymlaen i'r cystadlaethau WorldSkills os yw'r holl feini prawf perthnasol wedi'u bodloni.

Cymwyseddau craidd

I gymryd rhan yn y gystadleuaeth hon, dylech allu:

 • Dilyn cyfarwyddiadau
 • Dehongli lluniadau a manylebau
 • Dewis deunyddiau a gosodiadau priodol
 • Gosod prosiectau ar eu maint llawn i bennu union siâp y rhannau sy'n llethru
 • Marcio pren hyd at oddefgarwch o lai na 0.5mm
 • Llunio pren trwy ddefnyddio llifau, cynion a phlanau
 • Cydosod y prosiect yn gywir gan ddefnyddio sgriwiau
 • Gweithio'n effeithlon, ag isafswm gwastraff a dim darnau amnewid
 • Cadw ardal y gwaith yn lân a thaclus
 • Gweithio mewn modd diogel

Dyluniwyd y wefan gan S8080