Facebook Pixel

Trosolwg o'r gystadleuaeth Plastro

Mae plastrwr yn defnyddio plastr côt isaf a gorffen ar y tu mewn i eiddo, gallant hefyd wneud mowldiau ar gyfer ardaloedd addurnol megis nenfwd a waliau.

Mae'r plastrwr yn anhepgor i'r rhan fwyaf o weithfeydd domestig a masnachol, gan wneud waliau a nenfydau yn esmwyth ac yn barod i'w haddurno, ynghyd â llawer o ofynion eraill megis seinglosio a diddosi. Maent yn cymysgu ac yn gosod gwahanol fathau o blastr i waliau a nenfydau mewnol ac maent yn gorchuddio waliau allanol â haenau megis rendr tywod a sment, gro chwipio, deunyddiau ag effaith cerrig a hyd yn oed gorffeniadau a osodir â pheiriant.

Mae dau fath o blastrwr, Plastrwr Soled a Phlastrwr Ffeibrog, ond mae llawer yn gwneud y ddau. Mae plastro soled yn golygu gosod gorffeniadau gwlyb i arwynebau a rhoi gorchuddion amddiffynnol, megis gro chwipio ar waliau allanol. Mae plastro ffeibrog yn golygu creu gwaith plastr addurnol (fel rhosynnau a chornisiau nenfwd) gan ddefnyddio cymysgedd o blastr a ffibrau byr wedi'u siapio â mowldiau a chastiau.

Mae'r gystadleuaeth hon wedi'i chynllunio i adlewyrchu rôl plastrwr a'r safonau a ddisgwylir yn y diwydiant adeiladu.


Trosolwg cystadleuaeth

Bydd cystadleuwyr yn cael eu marcio trwy gydol y gystadleuaeth:

 • Bydd cystadleuwyr yn gweithio hyd at oddefgarwch o fewn +/- 3mm
 • Mae'n rhaid i gystadleuwyr weithio mewn modd diogel a byddant yn colli marciau os na chydymffurfir â hyn.

Gwybodaeth gyffredinol:

 • Yn y rowndiau cymhwyso rhanbarthol, yr uchafswm amser gweithio ar gyfer y dasg yw 6 awr
 • Yn y rownd derfynol genedlaethol, yr uchafswm amser gweithio ar gyfer y dasg yw 19 awr
 • Dim ond yn y DU mae'r gystadleuaeth yn digwydd.

Cymwyseddau craidd

I gymryd rhan yn y gystadleuaeth hon, dylech allu:

 • Dehongli lluniadau
 • Deall geometreg sylfaenol
 • Gallu amseru gwaith yn iawn a gweithio ar gyflymder a fydd yn caniatáu cwblhau o fewn 6 awr.
 • Cynllunio ar gyfer y dasg a darparu'r offer angenrheidiol ar gyfer y dasg
 • Defnyddio Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) yn briodol
 • Gosod a chotio i gôt denau ac isbeintio gleiniau metel
 • Cymysgu a gosod plastr â gwastraff isel iawn, bydd y rhain yn cynnwys isgotiau a gorffeniadau ysgafn.
 • Gallu cymysgu a defnyddio plastrau castio cain â gwastraff isel iawn
 • Gosod ar gyfer, rhedeg a lleoli mowldiau panel ffibrog yn gywir. Bydd y mowldiau hyn yn syth ac yn grwm ac fe fydd arnynt angen eu stopio i mewn a'u meitro
 • Gweithio i oddefgarwch o fewn +/- 2mm i 3mm yn dibynnu ar hyd,
 • Cadw ardal y gwaith yn lân a thaclus
 • Gweithio mewn modd diogel

Dyluniwyd y wefan gan S8080