Facebook Pixel

Cenhadon Adeiladu

Mae Cenhadon Adeiladu’n chwarae rôl hanfodol
yn y gwaith o hyrwyddo gyrfaoedd yn y
diwydiant adeiladu.

Beth yw Cennad Adeiladu?

Mae Cenhadon Adeiladu’n ysbrydoli eraill i ystyried gyrfa yn y diwydiant adeiladu ac yn rhoi gwybod iddynt sut beth yw gweithio ynddo mewn gwirionedd.Mae Cenhadon Adeiladu’n ysbrydoli eraill i ystyried gyrfa yn y diwydiant adeiladu ac yn rhoi gwybod iddynt sut beth yw gweithio ynddo mewn gwirionedd.

Yn aml iawn, Cenhadon Adeiladu sy’n cyflwyno pobl ifanc i’r diwydiant adeiladu gyntaf pan fyddant yn ystyried pa yrfa i'w dilyn. Yn aml iawn, Cenhadon Adeiladu sy’n cyflwyno pobl ifanc i’r diwydiant adeiladu gyntaf pan fyddant yn ystyried pa yrfa i'w dilyn.

Drwy ennyn diddordeb pobl ifanc yn y cyfleoedd gwych sydd ar gael yn y diwydiant adeiladu, gall Cenhadon Adeiladu annog y genhedlaeth nesaf o weithwyr adeiladu.Drwy ennyn diddordeb pobl ifanc yn y cyfleoedd gwych sydd ar gael yn y diwydiant adeiladu, gall Cenhadon Adeiladu annog y genhedlaeth nesaf o weithwyr adeiladu.


Beth mae Cennad Adeiladu’n ei wneud?

Fel Cennad Adeiladu, byddech yn mynd i ddigwyddiadau addysgol ar ran Am Adeiladu neu gyflogwyr yn y diwydiant adeiladu ac yn cwrdd â phobl ifanc sy’n ystyried eu hopsiynau o ran gyrfa.

Gallech fod yn gwneud y canlynol:

  • Ateb cwestiynau a dosbarthu taflenni wrth stondin mewn ffair gyrfaoedd.
  • Rhoi areithiau a rhannu’ch profiad o ymuno â’r diwydiant a gweithio ynddo.
  • Arwain sesiynau neu weithdai ymarferol er mwyn rhoi syniad i bobl ifanc o fywyd yn y diwydiant.
  • Mentora rhywun sy’n dechrau arni.
Company benefits

Pwy sy’n gallu dod yn Gennad Adeiladu?

Gall unrhyw un sy’n gweithio yn y diwydiant adeiladu fod yn Gennad Adeiladu, ond mae angen i unigolion fod â diddordeb angerddol mewn adeiladu a’r amgylchedd adeiledig a bod yn barod i rannu eu profiadau ag eraill.

P’un a ydych yn brentis yn eich blwyddyn gyntaf neu’n un o gyfarwyddwyr cwmni, byddem yn gwerthfawrogi’ch cymorth i helpu mwy o bobl i weld y gwahanol brofiadau sydd ar gael yn y diwydiant.

Pam dod yn Gennad Adeiladu?

Fel Cennad Adeiladu, byddwch yn cael y cyfle i wneud y canlynol:

  • Ysbrydoli pobl ifanc i ddechrau ar yrfa yn y diwydiant adeiladu.
  • Trosglwyddo’ch sgiliau, eich gwybodaeth a’ch brwdfrydedd i newydd-ddyfodiaid posibl er mwyn helpu i gau’r bwlch sgiliau sydd gennym yn y diwydiant.
  • Datblygu’n bersonol a rhoi rhywbeth yn ôl i’r rhai sy’n dechrau arni.
  • Hyfforddi i ddatblygu’n broffesiynol, naill ai ar-lein neu yn rhywle sy’n agos at eich cartref.
Resources

Ein partneriaeth â STEM Learning

Rydym yn cynnal rhaglen Cenhadon ar y cyd â STEM Learning.

STEM Learning yw’r cwmni mwyaf yn y DU sy’n rhoi cymorth addysg a gyrfaoedd yn y pynciau Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg (STEM). Mae ganddo dros 30,000 o Genhadon a 19 o ganolfannau ledled y DU sy’n cynnig cymorth, cyfleoedd ac arbenigedd lleol.

Mae angen i bob Cennad Adeiladu newydd gofrestru â STEM Learning. Mae ei lwyfan digidol yn siop un stop ar gyfer hyfforddiant, digwyddiadau, adborth ac adnoddau Am Adeiladu.


Eisoes yn Gennad Adeiladu?

O fis Gorffennaf 2020, bydd angen i’n holl Genhadon Adeiladu presennol gofrestru â STEM Learning er mwyn parhau i gael adnoddau a hyfforddiant Am Adeiladu a threfnu i fynd i ddigwyddiadau.

Dyluniwyd y wefan gan S8080