Facebook Pixel

Canllaw i gyflogau prentisiaethau

Mae prentisiaethau yn agored i unrhyw un dros 16 oed ac maent yn cynnig llwybrau mynediad i lawer o bobl i’r swydd maen nhw wedi bod yn chwilio amdani erioed, ond efallai nad ydyn nhw wedi astudio ar ei chyfer i ddechrau. 

Os byddwch chi’n dechrau prentisiaeth yn y diwydiant adeiladu, rydych chi’n siŵr o gael profiad dysgu gwych a hyd yn oed dod o hyd i’ch swydd ddelfrydol. Ond faint fyddwch chi’n cael eich talu? Bydd y canllaw hwn yn mynd â chi drwy faint y gallech ei ennill ac yn ateb unrhyw gwestiynau am gyflog a threth fel prentis.

Faint mae prentisiaethau'n talu?

Mae prentisiaethau'n cyfuno gwaith ymarferol tra'ch bod yn astudio, felly mae'r cyflog yn aml yn is na phe baech yn gweithio'n amser llawn. Fodd bynnag, byddwch yn ennill profiad gwerthfawr a byddwch yn cael yr un driniaeth â gweithwyr eraill sy’n gweithio mewn rôl debyg neu ar yr un lefel. Mae hyn yn cynnwys y canlynol:

  • Cefnogaeth ar ffurf mentora neu hyfforddiant
  • Cynlluniau budd fel gofal plant
  • Tâl salwch
  • Gwyliau blynyddol â thâl.

Beth yw'r isafswm cyflog ar gyfer prentis?

Yr isafswm cyflog ar gyfer prentis ar hyn o bryd yw £4.15 yr awr, fel y pennir gan y Llywodraeth. Mae hyn yn berthnasol os yw’r prentis o dan 19 oed, neu ym mlwyddyn gyntaf ei brentisiaeth, waeth beth fo’i oed.

Dyma’r siart isafswm cyflog ar hyn o bryd:

Blwyddyn

25 oed a hŷn

21 i 24 

18 i 20 

Dan 18 oed 

Prentis

Ebrill 2020 (y gyfradd gyfredol)

£8.72 

£8.20 

£6.45 

£4.55 

£4.15 

Ebrill 2019 - Mawrth 2020

£8.21 

£7.70 

£6.15 

£4.35 

£3.90 

Felly, os ydych chi’n 23 oed ym mlwyddyn gyntaf eich prentisiaeth, byddwch yn cael yr isafswm o £4.15 yr awr. Ar ôl i chi gwblhau’r flwyddyn gyntaf honno, mae gennych hawl i £8.20 yr awr.  

Mae rhagor o wybodaeth am yr isafswm cyflog ar gael yma.

Ydy prentisiaid yn cael eu talu am ddiwrnodau yn y coleg?

Mae’r diwrnodau rydych yn astudio fel rhan o’r brentisiaeth yn dod o dan yr amodau ar gyfer prentisiaethau mae’r Llywodraeth wedi’u nodi. Mae’r rhain yn nodi bod yn rhaid i chi gael eich talu am yr amser a dreulir yn astudio, boed hynny yn y gwaith neu yn y coleg.

Beth sy'n effeithio ar fy nghyflog fel prentis?

Er ein bod wedi mynd dros yr isafswm cyflog sydd ar gael i brentis, nid oes cyfradd sefydlog. Rhaid i gyflogwr dalu'r isafswm i chi, ond bydd rhai'n dewis talu mwy a fydd yn effeithio ar eich cyflog. Bydd rhai cwmnïau’n cydnabod manteision talu mwy i’w prentisiaid, gan gynnwys gwell ymdeimlad o ffyddlondeb i'r cwmni, felly mae’n rhywbeth i’w ystyried wrth i chi chwilio am brentisiaeth sy’n addas i chi. 

Darganfod pa rolau sydd ar gael yn y diwydiant adeiladu ar gyfer prentisiaethau.

A fyddaf i’n cael fy nhrethu fel prentis?

Mae’n rhaid i brentisiaid dalu treth incwm yn yr un ffordd â phawb arall. Byddwch fel arfer yn talu treth drwy'r system Talu Wrth Ennill (PAYE), sy'n golygu ei bod yn cael ei thynnu'n syth o'ch cyflog. Fel arfer, ni fydd angen i chi boeni am lenwi ffurflen dreth Hunanasesiad. Fodd bynnag, dim ond os yw eich cyflog yn fwy na’r trothwy ar gyfer talu treth y byddwch yn talu treth, sef £12,500 y flwyddyn ar hyn o bryd (o 2020-2021).

Pa fath o brentis allech chi fod?

Ydych chi’n ystyried gwneud cais am brentisiaeth ond ddim yn siŵr sut i fynd ati? Mae gennym yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu’n dymuno trafod eich opsiynau yn y maes adeiladu, cysylltwch â ni.

Dyluniwyd y wefan gan S8080