Facebook Pixle

Clerc Gwaith

Mae clerc gwaith – a elwir hefyd yn arolygydd safle, arolygydd adeiladu neu arolygydd ansawdd adeiladu – yn archwilio crefftwaith, ansawdd a diogelwch gwaith ar safle adeiladu ac yn adrodd ei ganfyddiadau i'r cleient.

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£40000

Sut i ddod yn Clerc gwaith

Nid oes unrhyw gymwysterau penodol ond bydd angen i chi gael profiad perthnasol. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn gweithio am sawl blwyddyn fel crefftwr neu dechnegydd mewn adeiladu neu beirianneg sifil. Hefyd gallech chwilio am waith fel hyfforddai ar ôl cwblhau cymhwyster BTEC Cenedlaethol Uwch (HNC/HND), gradd sylfaen neu radd mewn adeiladu neu beirianneg ac yna gweithio'ch ffordd i fyny.

Ar ôl i chi ddechrau gweithio, gallech gymryd cymwysterau adeiladu fel Diploma SVQ/NVQ Lefel 2 mewn Archwilio Safleoedd.

Efallai y bydd rhai cyflogwyr yn gofyn eich bod yn perthyn i Sefydliad Clercod Gwaith a'r Arolygiaeth Adeiladu (ICWCI). Mae'r ICWGB hefyd yn cynnig cyrsiau datblygiad proffesiynol parhaus.


Beth mae clerc gwaith yn ei wneud?

 • Archwilio'r gwaith ar y safle a'i gymharu â darluniadau a manylebau. Gallai archwiliadau fod ar uchder neu dan ddaear a gallent gynnwys agweddau arbenigol ar adeiladu
 • Mesur a samplu deunyddiau adeiladu i wirio eu hansawdd  -  maent hefyd yn nodi unrhyw ddiffygion ac yn awgrymu dulliau i'w cywiro
 • Monitro ac adrodd ar gynnydd i reolwyr adeiladu, penseiri a chleientiaid 
 • Cadw cofnodion manwl
 • Cydgysylltu â chontractwyr, peirianwyr a syrfewyr
 • Gwirio bod safonau, rheoliadau adeiladu, gofynion iechyd a diogelwch a cyfreithiol yn cael eu diwallu
 • Fel clerc gwaith, byddai gennych swyddfa safle ond byddech yn treulio'r rhan fwyaf o'ch amser y tu allan i'r y safle.
 • Efallai y byddwch wedi'ch lleoli ar un safle ar gyfer hyd prosiect, neu deithio rhwng safleoedd i gynnal archwiliadau a chwrdd â chontractwyr.

Cyflog

 • Gall clerc gwaith newydd ei hyfforddi ennill tua £25,000 - £30,000
 • Gall clerc gwaith wedi'i hyfforddi â phrofiad ennill tua £30,000 - £40,000
 • Gall clerc gwaith uwch neu feistr  ennill tua £40,000 - £60,000

Fel arfer bydd cyflogau'n dibynnu ar leoliad, cyflogwr a lefel gyfrifoldeb. Mae cyflogau a dewisiadau gyrfa yn gwella â statws siartredig.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag:

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Clerc gwaith Mae clerc gwaith (a elwir hefyd yn arolygydd safle neu swyddog ansawdd adeiladu)...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Syrfëwr rheoli adeiladu Mae syrfewyr rheoli adeiladu yn gwneud yn siŵr bod rheoliadau'n cael eu dilyn ar...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr adeiladu Y rheolwr adeiladu yw un o'r bobl fwyaf lefel uchel ar safle adeiladu ac ef sy'n...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd/Technegydd Safle Mae peirianwyr/technegwyr safle yn gyfrifol am elfennau technegol, trefnu a goru...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Hyfforddwr / aseswr / tiwtor Mae hyfforddwyr / aseswyr / tiwtoriaid Addysg Bellach (AB) yn addysgu sgiliau a ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Contractwr / is-gontractwr hunangyflogedig Mae contractwr neu is-gontractwr hunangyflogedig yn rhedeg ei fusnes adeiladu ei...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr contractau Mae rheolwr contractau yn nodi, sicrhau a rheoli prosiectau a chontractau. ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Uwch reolwr/Pennaeth adran Mae uwch reolwyr a phenaethiaid adran yn gyfrifol am arwain timau o bobl sy'n gw...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr prosiect Rheolwr prosiect sy'n gyfrifol am wneud yn siŵr bod unrhyw fath o waith adeiladu...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080