Facebook Pixle

Cyfrifydd

Mae gan bersonél cyfrifyddu a chyllid rôl hollbwysig i’w chwarae ymhob busnes, gan mai hwy sy’n gyfrifol am gadw golwg ar broffidioldeb ac ar yr arian sy’n dod i mewn ac yn mynd allan. Mae amrywiaeth eang o gyfleoedd gyrfaol ar gael yn y maes hwn.

Cyflog cyfartalog*

£28000

-

£55000


Beth mae cyfrifydd yn ei wneud?

 • Dewis deniadol i unrhyw un sydd â phen da am ffigurau a rhoi sylw go iawn i fanylion.
 • Mae'n cynnwys gweithio â dogfennau ar ffurf papur ac ar gyfrifiaduron.
 • Byddwch chi'n debygol o weithio â meddalwedd gyfrifydda arbenigol.
 • Byddwch yn treulio amser yn creu, diweddaru a dadansoddi taenlenni.
 • Byddwch yn cynhyrchu'r adroddiadau a'r wybodaeth sy'n galluogi timau rheoli a chyfarwyddwyr i gynllunio ymlaen o sefyllfa o wybodaeth a sicrhau ffyniant y cwmni yn y dyfodol. 
 • Rheoli llif arian (sicrhau bod yr holl arian sy'n ddyledus i'r cwmni yn cael ei dderbyn a'r holl arian sy'n ddyledus i gyflenwyr yn cael ei dalu)
 • Cadw cofnodion o'r holl drafodion
 • Cwblhau'r gwaith papur angenrheidiol megis ffurflenni VAT
 • Paratoi datganiadau ac adroddiadau ariannol
 • Cynllunio ariannol a rheoli cyllideb
 • Cynnal rhagolygon elw
 • Cydgysylltu â chwmnïau, bancwyr ac archwilwyr allanol
 • Fel arfer bydd yn cynnwys gweithio oriau swyddfa safonol, o ddydd Llun i ddydd Gwener, ond efallai y bydd adegau pan fydd angen gweithio'n hwyr, yn arbennig mewn rolau uwch.

Cymwysterau

Mae llawer o rolau (yn arbennig uwch) mewn cyfrifyddiaeth yn galw am gymwysterau penodol neu radd mewn Cyfrifyddiaeth/Cyllid, ac/neu hyfforddiant arbenigol mewn cyfrifyddiaeth.

Mae cyfleoedd hefyd yn bodoli ar gyfer ymadawyr ysgol sy'n dymuno ennill interniaeth neu brentisiaeth lefel mynediad. Ar gyfer hyn, bydd angen Mathemateg Lefel Uwch neu Scottish Highers fel rheol.

Mae nifer o gyrff proffesiynol sydd â'u harholiadau a'u cymwysterau eu hunain, gan gynnwys y dilynol:

 • ACCA (Cymdeithas y Cyfrifwyr Ardystiedig Siartredig)
 • CIMA (Sefydliad Siartredig y Cyfrifwyr Rheoli)
 • ICAEW (Sefydliad Cyfrifwyr Siartredig Cymru a Lloegr)

Yn aml, cymerir y cymwysterau hyn tra'n gweithio mewn rôl gyfrifyddu, ac fe'u cefnogir gan y cyflogwr mewn sawl achos.Cyflog

 • Gall cyfrifyddion newydd eu hyfforddi ennill tua £17,000-£25,000
 • Gall cyfrifyddion wedi'u hyfforddi â phrofiad ennill tua £29,000-£55,000
 • Gall cyfrifyddion uwch, siartredig neu feistr ennill tua £60,000-£80,000

Fel arfer bydd cyflogau'n dibynnu ar leoliad, cyflogwr a lefel gyfrifoldeb. Mae cyflogau a dewisiadau gyrfa yn gwella â statws siartredig. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!


Dyluniwyd y wefan gan S8080