Facebook Pixle

Economegydd

Mae economegydd yn gyfrifol am astudio data ac ystadegau cymhleth a'u defnyddio i lunio rhagfynegiadau o dueddiadau'r dyfodol. Gellir defnyddio hyn i bennu gofynion o ran hyfforddi neu fuddsoddi, neu i asesu dichonolrwydd prosiect arfaethedig.


Y Rôl

 • Casglu gwybodaeth o ffynonellau lluosog; Casglu a dadansoddi meintiau enfawr o ddata o ffynonellau gan gynnwys ffigurau'r llywodraeth, cyhoeddiadau, ymchwil seiliedig ar y we ac arolygon diwydiant.
 • Ymchwilio a deall modelau a thueddiadau economaidd
 • Defnyddio rhaglenni cyfrifiadurol i ddadansoddi'r data a gesglir
 • Cwrdd â chydweithwyr a chleientiaid i rannu gwybodaeth
 • Paratoi adroddiadau yn esbonio effaith economaidd bosibl gwahanol benderfyniadau
 • Gwneud cyflwyniadau i gynulleidfaoedd technegol ac annhechnegol
 • Paratoi rhagolygon sy'n galluogi sefydliadau i gynllunio dyrannu adnoddau
 • Rhagfynegi gofynion y farchnad yn y dyfodol
 • Sefydlu gofynion hyfforddi neu fuddsoddi
 • Asesu dichonoldeb prosiect arfaethedig 
 • Gweithio oriau swyddfa safonol, o ddydd Llun i ddydd Gwener.
 • Mae'n debygol y bydd achlysuron pan fydd angen gweithio'n hwyr, yn arbennig mewn rolau uwch

Cymwysterau a Hyfforddiant

Mae nifer o lwybrau a all arwain at yrfa fel economegydd ond bydd y rhan fwyaf yn gofyn am radd neu gyfwerth mewn economeg neu bwnc cysylltiedig fel astudiaethau busnes, mathemateg neu ffiseg.

Hefyd bydd llawer o gyflogwyr yn chwilio am ymgeiswyr â chymwysterau ôl-radd megis Gradd Feistr mewn Economeg. 


Cyflog

 • Gall economegwyr sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £25,000 a £30,000
 • Gall economegwyr hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £40,000 a £55,000
 • Gall uwch economegwyr, economegwyr siartredig neu feistr economegwyr ennill rhwng £60,000 a £85,000

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb.


Vacancies/apprenticeships

Apprenticeships

Swyddi gwag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag:

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!


Dyluniwyd y wefan gan S8080