Facebook Pixle

Gosodwr lloriau mynediad

Mae gosodwyr lloriau mynediad yn gosod systemau lloriau uchel. Gall hyn gynnwys bron pob prosiect sydd angen lloriau uchel - o dai i glybiau nos i feysydd awyr.


Y Rôl

 • Gweithio ochr yn ochr â chontractwyr a gweithwyr adeiladu eraill
 • Darparu atebion a strategaethau i gleientiaid
 • Dehongli lluniadau
 • Glanhau mannau lle bydd lloriau'n cael eu gosod
 • Gludo a hoelio gorchuddion llawr i'w lle
 • Defnyddio offer arbenigol a thechnegau lloriau mynediad
 • Ymweld â phrosiectau newydd posibl a'u hasesu 
 • Mae llawer o lorwyr mynediad yn gweithio tua 40 awr yr wythnos, a allai gynnwys nosweithiau a phenwythnosau hefyd.

Cyflog

 • Gall llorwyr mynediad sydd newydd eu hyfforddi ennill tua £19,000 - £25,000
 • Gall llorwyr mynediad wedi'u hyfforddi â phrofiad ennill tua £25,000 - £30,000 

Fel arfer mae cyflogau yn dibynnu ar leoliad, cyflogwr ac unrhyw goramser y gallech ei wneud. Mae llorwyr mynediad hunangyflogedig yn gosod eu cyfraddau cyflog eu hunain. 


Cymwysterau a Hyfforddiant

Nid oes angen unrhyw gymwysterau academaidd ffurfiol i ddod yn lloriwr mynediad, er ei bod yn cael ei argymell yn gyffredinol i gyflawni TGAU mewn Mathemateg a Saesneg ar radd 4 (C) neu'n uwch  – Graddau Safonol, Cenedlaethol 4/5.

Fodd bynnag, mae rhai cymwysterau galwedigaethol a all eich helpu i ennill swydd fel lloriwr mynediad.

Mae'r rhain yn cynnwys Diploma SVQ/NVQ Lefel 2 mewn Systemau Mewnol (Lloriau Mynediad) sy'n cynnwys unedau mewn:

 • Gosod systemau lloriau mynediad uchel yn y gweithle
 • Symud ac adleoli systemau lloriau mynediad uchel yn y gweithle

Cyfleoedd i Gamu Ymlaen mewn Gyrfa

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

Camau Nesaf

Swyddi gwag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cewch wybod mwy

I gael gwybodaeth am y rolau yn yr Alban, ewch i wefan Datblygu Sgiliau’r Alban, My World of Work.

Gwnewch ein Cwis Gorau Erioed i gael gwybod pa rôl sy’n gywir i chi.


Dyluniwyd y wefan gan S8080