Gyrrwr Wagen Fforch Godi

Gyrrwr Wagen Fforch Godi

Mae Gyrwyr Wagenni Fforch Godi yn symud llwythi rhwng gwahanol leoliadau.


Y Rôl

 • Llwytho a dadlwytho adnoddau o amrywiaeth o gerbydau
 • Symud adnoddau mewn paletau o gwmpas y safle neu'r storfa
 • Gwirio bod llwythi yn ddiogel
 • Gwirio offer a chynnal a chadw sylfaenol
 • Dilyn cyfarwyddau ysgrifenedig a chadw cofnodion
 • Dilyn rheoliadau iechyd a diogelwch
 • Cwblhau tasgau ffisegol yn gyflym ac yn gywir
 • Mewn swydd lawn-amser, mae Gyrrwyr Fforch Godi fel arfer yn gweithio yn 37 a 42 awr yr wythnos
 • Gall gwaith sifft fod yn angenrheidiol a gall oriau ychwanegol fod ar gael yn aml

Cyflog

 • Gall Gyrwyr Wagenni Fforch Godi dan hyfforddiant ac sydd newydd  hyfforddi ennill rhwng £12,000 a £15,000
 • Gall Gyrwyr Wagenni Fforch Godi hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £16,000 a £23,000
 • Gall Gyrwyr Wagenni Fforch Godi mwy profiadol ennill mwy na £23,000 gyda lwfansau goramser neu waith sifftiau yn ychwanegol at eu henillion sylfaenol

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb.


Cymwysterau a Hyfforddiant

Er nad oes angen unnrhyw gymwysterau mynediad ffurfiol i ddod yn Gyrrwr Fforch Godi, argymhellir yn gyffredinol i gyflawni pedwar TGAU, gan gynnwys mathemateg a Saesneg, ar radd C neu'n uwch, neu eu cyfwerth, fel Bagloriaeth Cymru neu Nationals yr Alban.

Mae rhaid i gwblhau hyfforddiant fforch godi cyn gweithredu cerbyd fforch godi. Darperir hyfforddiant syflaenol yn aml gan gyflogwr ac byddai'n digwydd naill ai yng nghanolfan hyfforddi neu ar y safle. Ar ôl hyfforddiant syflaenol, efallai y bydd cyfle i fynychu cyrisau hyfforddi fforch godi bellach.

Camau Nesaf

Swyddi gwag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag:

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cewch wybod mwy

I gael gwybodaeth am y rolau yn yr Alban, ewch i wefan Datblygu Sgiliau’r Alban, My World of Work.

Gwnewch ein Personality Quiz  i gael gwybod pa rôl sy’n gywir i chi.


Diolch am ymweld ag Am Adeiladu!

Ydych chi wedi eich ysbrydoli i weithio yn y diwydiant adeiladu?

Iawn Dim o gwbl

Llongyfarchiadau!

Rydych gam yn agosach at yrfa mewn adeiladu.

Cau
Dyluniwyd y wefan gan S8080