Peiriannydd Gosod Allan

Peiriannydd Gosod Allan

Peirianwyr Gosod Allan yw'r prif gynghorwyr technegol i isgontractwyr a gweithredwyr ar safle adeiladu, ac maent yn gyfrifol am osod allan, lefelu a thirfesur y safle.


Y Rôl

 • Gosod, lefelu ac arolygu'r safle
 • Goruchwylio rheoli ansawdd
 • Monitro iechyd a diogelwch
 • Cadw dyddiadur safle
 • Trefnu cyfarfodydd i roi gwybod am gynnydd i bawb sy'n gysylltiedig
 • Datrys unrhyw broblemau technegol annisgwyl
 • Cydgysylltu rhwng peirianwyr dylunio a'r tîm adeiladu, er mwyn sicrhau bod cynlluniau a lluniadau yn gywir ac yn gyflawnadwy
 • Mae cynllunio a threfnu gwaith yn effeithlon i ddiwallu terfynau amser yn bryder allweddol, yn arbennig wrth weithio gydag ymgynghorwyr ac/neu isgontractwyr eraill sy'n cymryd rhan mewn prosiect
 • Gweithio oddeutu 40 awr yr wythnos, fel rheol rhwng 9am a 6pm

Cyflog

 • Gall peirianwyr gosod allan sydd newydd hyfforddi ennill oddeutu £24,000-£28,000.
 • Gall peirianwyr gosod allan hyfforddedig â phrofiad ennill oddeutu £28,000-£36,000.
 • Gall Uwch Beirianwyr Gosod Allan ennill oddeutu £36,000-£40,000.

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb. Bydd cyflogau a dewisiadau gyrfaol yn gwella ar ôl ennill statws siartredig.


Cymwysterau a Hyfforddiant

Fel arfer, mae'n debygol y bydd angen Gradd Anrhydedd BSc mewn maes sy'n ymwneud â pheirianneg, yn Lloegr; cymhwyster L6 NVQ / HNC cyfatebol yng Nghymru, neu'r cymhwyster cyfatebol yn yr Alban. Ar gyfer rhai swyddi, bydd angen Gradd Meistr mewn peirianneg hefyd, neu statws siartredig â chorff peirianneg perthnasol.

Fodd bynnag, mae profiad yn aml yn bwysig iawn hefyd, felly mae'n bosibl y byddai ymgeiswyr sydd â chymwysterau eraill yn cael eu hystyried.

Camau Nesaf

Swyddi gwag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cewch wybod mwy

I gael gwybodaeth am y rolau yn yr Alban, ewch i wefan Datblygu Sgiliau’r Alban, My World of Work.

Gwnewch ein Personality Quiz  i gael gwybod pa rôl sy’n gywir i chi.


Diolch am ymweld ag Am Adeiladu!

Ydych chi wedi eich ysbrydoli i weithio yn y diwydiant adeiladu?

Iawn Dim o gwbl

Llongyfarchiadau!

Rydych gam yn agosach at yrfa mewn adeiladu.

Cau
Dyluniwyd y wefan gan S8080