Facebook Pixle

Rheolwr priffyrdd

Mae rheolwr priffyrdd yn gweithio gyda chynghorau lleol a chwmnïau cyfleustodau i ddarparu gwasanaethau fel gwaith cynnal a chadw priffyrdd a goleuadau stryd. Mae hefyd yn cynnal rhwydweithiau dŵr a nwy.


Y Rôl

  • Rheoli tîm o staff priffyrdd a chymorth
  • Sicrhau casglu data cywir
  • Nodi a dyrannu tasgau i adnoddau gweithredol
  • Datblygu polisi sy'n ystyried yr economi leol, y seilwaith gwyrdd a'r amgylchedd hanesyddol
  • Rheoli portffolio cleient a datblygu perthnasoedd busnes
  • Rheoli ymgynghoriadau cyhoeddus
  • Cynllunio, trefnu a monitro perfformiad contractau cynnal a chadw priffyrdd

Cymwysterau a Hyfforddiant

Bydd angen profiad sylweddol yn y sector cynnal a chadw priffyrdd arnoch, yn ogystal â dealltwriaeth dda o amserlennu a chynllunio gwaith cynnal a chadw, a gwaith cynnal a chadw ymatebol. Dylech allu meddwl yn strategol a bydd hefyd angen profiad o ddadansoddi data safleoedd arnoch.

Dylech fagu profiad o reoli tîm, gweithgaredd, prosiect neu adran fach, gan gynnwys cyfrifoldeb dros gyllideb. Bydd hefyd angen i chi allu dangos profiad o weithio ar ystod o wahanol brosiectau, yn ogystal â gweithio gydag amrywiaeth eang o randdeiliaid.


Cyflog

  • Gall rheolwyr priffyrdd hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £28,000 a £35,000

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a goramser. Mae rheolwyr priffyrdd hunangyflogedig yn pennu eu cyfraddau tâl eu hunain.


Vacancies/apprenticeships

Apprenticeships

Swyddi gwag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd i Gamu Ymlaen mewn Gyrfa

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

Dyluniwyd y wefan gan S8080