Rheolwr Prosiect

Rheolwr prosiect

Rheolwr prosiect sy'n gyfrifol am wneud yn siŵr bod unrhyw fath o waith adeiladu'n cael ei gyflawni'n gywir o'r dechrau i'r diwedd. Mae'n llywio'r prosiect o'r syniad cychwynnol i'r fricsen, pibell neu floc concrid olaf.


Y Rôl

 • Deall beth mae'r cleient neu'r cwmni eisiau ei gyflawni
 • Cytuno ar yr amserlenni, costau ac adnoddau sydd eu hangen i gyflawni'r prosiect
 • Llunio cynllun manwl ar gyfer sut i gyflawni pob cam o'r prosiect
 • Dewis ac arwain tîm prosiect
 • Negodi â chontractwyr a chyflenwyr ar gyfer deunyddiau a gwasanaethau
 • Cyfarwyddo tîm amlddisgyblaethol a sicrhau bod pob cam o'r prosiect yn mynd rhagddo ar amser, ar gyllideb a hyd at y safonau ansawdd cywir
 • Adrodd yn rheolaidd ar gynnydd i'r cleient
 • Cynnal cyfathrebu effeithiol â rhanddeiliaid
 • Cydlynu ymchwil i'r farchnad/gwsmeriaid
 • Datrys unrhyw faterion/oedi a allai ddigwydd
 • Adolygu gweithdrefnau prosiect
 • Paratoi'r adroddiad terfynol ar ddiwedd prosiect
 • Sicrhau bod popeth ar amser, ar gyllideb ac wedi'i adeiladu hyd at y safonau uchaf
 • Rhoi amserlenni ac amcanion v i gleientiaid a'r tîm
 • Cyflwyno cynlluniau manwl ar gyfer sut i gyflawni pob cam o'r prosiect
 • Negodi â chontractwyr a chyflenwyr ar gyfer deunyddiau a gwasanaethau
 • Arddangos gwybodaeth o bob maes adeiladu
 • Cyfathrebu â chleientiaid, contractwyr, cydweithwyr a chyflenwyr ar gynnydd prosiect
 • Sicrhau bod yr holl waith papur yn cael ei wneud ar gyfer gwneud cynigion a gwariant
 • Rheoli nifer o brosiectau ar yr un pryd â thîm o reolwyr prosiect iau i'ch cefnogi chi wrth gyflenwi

Cyflog

 • Gall rheolwyr prosiect sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £28,000 a £34,000
 • Gall rheolwyr prosiect hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £34,000 a £50,000
 • Gall uwch reolwr prosiect neu reolwyr prosiect siartredig ennill rhwng £50,000 a £60,000

Bydd cyflogau'n dibynnu ar leoliad, cyflogwr a lefel o gyfrifoldeb. Bydd cyflogau a dewisiadau gyrfaol yn gwella ar ôl ennill statws siartredig. 


Cymwysterau a Hyfforddiant

Mae sawl ffordd o ddod yn rheolwr prosiect. Fel rheol, byddwch yn gymwys hyd at lefel radd neu ôl-radd, yn aml ym maes rheoli prosiectau. Mae pynciau gradd defnyddiol eraill yn cynnwys busnes a rheoli, TG neu reoli adeiladu.  

Gallech astudio'n rhan-amser ar gyfer gradd rheoli prosiectau neu gymhwyster ôl-raddedig tra'ch bod chi'n gweithio, neu weithio tuag at NVQs ar lefelau 4 a 5 mewn Rheoli Prosiectau neu lefelau 3, 4 a 5 mewn Technegau Gwella Busnes. Hefyd mae NVQs ar gael ar lefelau 3, 4 a 5 sy'n benodol i reoli prosiectau yn y diwydiant adeiladu.

Gallech ddechrau fel aelod o dîm cymorth y prosiect, neu reoli prosiectau llai fel rhan o swydd arall a chynyddu at reoli prosiectau mwy'n llawn amser. Fe allech chi hefyd astudio'n rhan amser ar gyfer cymhwyster gradd neu ôl-radd mewn rheoli prosiectau tra'ch bod chi'n gweithio.

Gallwch weithio tuag at gymwysterau proffesiynol mewn rheoli prosiectau ar wahanol lefelau gan unrhyw un o'r sefydliadau dilynol: y Gymdeithas Reoli Prosiectau (APM), Sefydliad Rheoli Prosiectau (PMI) a'r Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI). Mae'r Bwrdd Arholi Systemau Gwybodaeth, sy'n rhan o Gymdeithas Cyfrifiaduron Prydain (BCS) yn cynnig cyrsiau ym maes rheoli prosiectau ar gyfer y rhai hynny sy'n gweithio mewn TG.

I ddod yn uwch-reolwr prosiect, bydd angen i chi ddal cymhwyster gan un o'r sefydliadau dilynol: 

 • Cymdeithas Reoli Prosiectau (APM)
 • Sefydliad Rheoli Prosiectau (PMI)
 • Sefydliad Rheolaeth Siartredig (CMI)

Ar ôl cymhwyso â phrofiad, gallwch ddod yn siartredig hefyd. Mae dod yn siartredig yn golygu eich bod wedi profi eich bod yn brofiadol iawn ac yn fedrus wrth wneud eich gwaith. Mae'n debyg i radd baglor ac mae'n cael ei gydnabod ledled y byd. Gall dod yn siartredig ddatblygu'ch gyrfa, cynyddu'ch cyflog a hybu proffesiynoldeb eich sefydliad.

Gallwch chi gyflawni siarteriaeth trwy'r sefydliad proffesiynol perthnasol ar gyfer yr yrfa rydych chi'n ei dilyn, fodd bynnag, gall ystod lawn o rolau rheoli o fewn y diwydiant adeiladu ennill statws siartredig trwy Sefydliad Siartredig Adeiladu (CIOB).

Camau Nesaf

Swyddi gwag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cewch wybod mwy

I gael gwybodaeth am y rolau yn yr Alban, ewch i wefan Datblygu Sgiliau’r Alban, My World of Work.

Gwnewch ein Personality Quiz  i gael gwybod pa rôl sy’n gywir i chi.


Diolch am ymweld ag Am Adeiladu!

Ydych chi wedi eich ysbrydoli i weithio yn y diwydiant adeiladu?

Iawn Dim o gwbl

Llongyfarchiadau!

Rydych gam yn agosach at yrfa mewn adeiladu.

Cau
Dyluniwyd y wefan gan S8080