Facebook Pixle

Rheolwr prosiect

Rheolwr prosiect sy'n gyfrifol am wneud yn siŵr bod unrhyw fath o waith adeiladu'n cael ei gyflawni'n gywir o'r dechrau i'r diwedd. Mae'n llywio'r prosiect o'r syniad cychwynnol i'r fricsen, pibell neu floc concrid olaf.

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£50000


Beth mae Rheolwr prosiect yn ei wneud?

 • Deall beth mae'r cleient neu'r cwmni eisiau ei gyflawni
 • Cytuno ar yr amserlenni, costau ac adnoddau sydd eu hangen i gyflawni'r prosiect
 • Llunio cynllun manwl ar gyfer sut i gyflawni pob cam o'r prosiect
 • Dewis ac arwain tîm prosiect
 • Negodi â chontractwyr a chyflenwyr ar gyfer deunyddiau a gwasanaethau
 • Cyfarwyddo tîm amlddisgyblaethol a sicrhau bod pob cam o'r prosiect yn mynd rhagddo ar amser, ar gyllideb a hyd at y safonau ansawdd cywir
 • Adrodd yn rheolaidd ar gynnydd i'r cleient
 • Cynnal cyfathrebu effeithiol â rhanddeiliaid
 • Cydlynu ymchwil i'r farchnad/gwsmeriaid
 • Datrys unrhyw faterion/oedi a allai ddigwydd
 • Adolygu gweithdrefnau prosiect
 • Paratoi'r adroddiad terfynol ar ddiwedd prosiect
 • Sicrhau bod popeth ar amser, ar gyllideb ac wedi'i adeiladu hyd at y safonau uchaf
 • Rhoi amserlenni ac amcanion v i gleientiaid a'r tîm
 • Cyflwyno cynlluniau manwl ar gyfer sut i gyflawni pob cam o'r prosiect
 • Negodi â chontractwyr a chyflenwyr ar gyfer deunyddiau a gwasanaethau
 • Arddangos gwybodaeth o bob maes adeiladu
 • Cyfathrebu â chleientiaid, contractwyr, cydweithwyr a chyflenwyr ar gynnydd prosiect
 • Sicrhau bod yr holl waith papur yn cael ei wneud ar gyfer gwneud cynigion a gwariant
 • Rheoli nifer o brosiectau ar yr un pryd â thîm o reolwyr prosiect iau i'ch cefnogi chi wrth gyflenwi

Cyflog

 • Gall rheolwyr prosiect sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £28,000 a £34,000
 • Gall rheolwyr prosiect hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £34,000 a £50,000
 • Gall uwch reolwr prosiect neu reolwyr prosiect siartredig ennill rhwng £50,000 a £60,000

Bydd cyflogau'n dibynnu ar leoliad, cyflogwr a lefel o gyfrifoldeb. Bydd cyflogau a dewisiadau gyrfaol yn gwella ar ôl ennill statws siartredig. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Rheolwr prosiect Rheolwr prosiect sy'n gyfrifol am wneud yn siŵr bod unrhyw fath o waith adeiladu...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr adeiladu Y rheolwr adeiladu yw un o'r bobl fwyaf lefel uchel ar safle adeiladu ac ef sy'n...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080