Facebook Pixle

Rheolwr Safle

Mae rheolwyr safle yn rhedeg y gweithlu ar safle adeiladu.

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£45000

Sut i ddod yn Rheolwr Safle

Rhaid bod yn ymwybodol o'r ddeddfwriaeth a'r gofynion cydymffurfio ac adrodd diweddaraf drwy hyfforddiant rheolaidd a datblygiad proffesiynol parhaus (DPP).

Mae hynny'n golygu mynychu cyrsiau hyfforddi, seminarau a chynadleddau er mwyn deall y materion cyfredol ym maes adeiladu a mireinio eich sgiliau a'ch gwybodaeth. Bydd y rhan fwyaf o gwmnïau mawr yn cynnig hyfforddiant strwythuredig.

Yn yr Alban, bydd angen gradd, Tystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) neu Ddiploma Cenedlaethol Uwch (HND) arnoch fel arfer, mewn pwnc perthnasol. Gallai hyn fod mewn adeiladu, peirianneg sifil, rheoli adeiladu, pensaernïaeth neu fesur adeiladau.

Bydd gofynion mynediad yn amrywio yn ôl lefel y cwrs, ond fel arfer gofynnir am 1-3 Gradd Uwch ar gyfer HNC neu HND a 4-5 Gradd Uwch ar gyfer gradd.

Os ydych yn gadael ysgol, gallwch wneud cais am Brentisiaeth Fodern drwy SgiliauAdeiladu, ar ôl astudio grŵp o bynciau gradd Safonol neu Genedlaethol 5. Dylai'r pynciau gynnwys Saesneg, Mathemateg a gwyddoniaeth neu bynciau technolegol. Yna gallwch astudio'n rhan amser am HNC neu HND.

Ar ôl i chi gael eich cymwysterau adeiladu a rhywfaint o brofiad, gallwch hefyd ddod yn siartredig neu'n adeiladwr siartredig. Mae statws siartredig yn golygu eich bod wedi profi eich bod yn brofiadol iawn ac yn fedrus yn eich gwaith. Mae'n cyfateb i radd baglor ac fe'i cydnabyddir ledled y byd.

Drwy ennill statws siartredig, gallwch gamu ymlaen yn eich gyrfa, ennill mwy o gyflog a gwneud eich sefydliad yn fwy proffesiynol. Gellir ennill statws siartredig mewn sawl ffordd. P'un a ydych yn raddedig, yn meddu ar gymwysterau technegol neu alwedigaethol, neu wedi magu blynyddoedd o brofiad, gallwch ddewis y llwybr sy'n fwyaf addas i chi.

Gallwch ennill statws siartredig drwy'r sefydliad proffesiynol perthnasol ar gyfer yr yrfa rydych yn ei dilyn, ond gall pobl mewn ystod eang o swyddi rheoli yn y diwydiant adeiladu gael statws siartredig drwy'r Sefydliad Adeiladu Siartredig (CIOB)

Bydd angen i chi feddu ar gerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) neu'r hyn sy'n cyfateb iddo i weithio ar safle adeiladu. Bydd angen i chi lwyddo mewn prawf iechyd a diogelwch a meddu ar dystysgrif Cymhwyster Galwedigaethol yr Alban (SVQ).


Beth mae Rheolwr Safle yn ei wneud?

 • Cydgysylltu â chleientiaid a chyflwyno adroddiadau ar gynnydd, i staff proffesiynol (megis penseiri a syrfewyr) a'r cyhoedd
 • goruchwylio gweithwyr adeiladu dan gontract
 • cwrdd ag isgontractwyr
 • gwneud archwiliadau diogelwch a sicrhau diogelwch adeiladu a safle
 • gwirio a pharatoi adroddiadau, dyluniadau a lluniadau safle
 • cynnal gwiriadau rheoli ansawdd
 • ysgogi'r gweithlu trwy gydol y prosiect
 • datrys problemau o ddydd i ddydd
 • defnyddio cymwysiadau cyfrifiadurol arbenigol ar gyfer rheoli adeiladu

Cyflog

 • Gall rheolwyr safle cynorthwyol/dan hyfforddiant ennill rhwng £22,000 a £43,000
 • Gall rheolwyr safle hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £34,000 a £55,000
 • Gall uwch reolwyr safle neu reolwyr safle siartredig ennill rhwng £40,000 a £65,000

Bydd cyflogau'n dibynnu ar leoliad, cyflogwr a lefel o gyfrifoldeb. Bydd cyflogau a dewisiadau gyrfaeol yn gwella ar ôl ennill statws siartredig.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Rheolwr safle Mae rheolwyr safle yn rhedeg y gweithlu ar safle adeiladu. ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr contractau Mae rheolwr contractau yn nodi, sicrhau a rheoli prosiectau a chontractau. ...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080