Facebook Pixle

Syrfëwr meintiau

Mae syrfëwr meintiau yn pennu faint y bydd adeilad yn ei gostio i'w adeiladu ac mae'n gyfrifol am gadw llygad barcud ar gyllid o'r gyllideb gyntaf i'r bil terfynol.

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£45000

Sut i ddod yn Syrfëwr meintiau

Fel arfer bydd syrfewyr meintiau yn meddu ar radd berthnasol mewn Mesur Meintiau, neu'n dilyn llwybr seiliedig ar waith gan wneud Prentisiaeth Tirfesur a all gynnwys:

 • Cymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol Lefel 3 mewn Tirfesur, Eiddo a Chynnal a Chadw
 • Dwy flynedd o brofiad gwaith strwythuredig, yn seiliedig ar gymhwysedd
 • Diploma BTEC Lefel 3 mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig
 • Diploma NVQ Lefel 3 mewn Gweithrediadau Contractau Adeiladu
 • Diploma mewn Arfer Tirfesur
 • Cymhwyster Aelod Cyswllt RICS
 • Cyflogaeth â thâl
 • Cymhwyster prentisiaeth.

Gallwch ddilyn hyn gyda gradd wedi'i hachredu gan Sefydliad Brenhinol y Syrfewyr Siartredig (RICS) a'r Sefydliad Siartredig Adeiladu (CIOB). Bydd hyn yn gwella eich siawns o gael gwaith ar ôl gorffen astudio.

Ymhlith y pynciau gradd gyntaf defnyddiol eraill mae daearyddiaeth, mathemateg, economeg, astudiaethau tir a threfol, adeiladu neu adeiladwaith, peirianneg sifil neu strwythurol. Mae modd gwneud gradd meistr wedi'i hachredu a gall rhai cwmnïau adael i chi astudio am eich cymhwyster ôl-raddedig tra'n gweithio. Os bydd gennych radd amherthnasol, bydd angen dilyn cwrs trosi ôl-raddedig a gydnabyddir gan RICS.

Os oes gennych HND neu HNC gallwch gofrestru fel syrfëwr technegol ac ychwanegu at eich cymhwyster drwy ddilyn cwrs dysgu o bell neu radd ran-amser/cyfnod astudio a gydnabyddir gan RICS.

Os oes gennych brofiad galwedigaethol a chymwysterau, gallwch ennill cymhwyster Aelod Cyswllt RICS, sy'n cydnabod eich profiad a chaiff eich tystiolaeth asesu seiliedig ar waith ei chofnodi ar-lein. Bydd angen i chi ddangos rhai cymwyseddau technegol sy'n berthnasol i'ch arbenigedd, yn ogystal â sgiliau meddal.

Weithiau gellir cael mynediad heb radd neu HND drwy weithio eich ffordd i fyny drwy'r diwydiant. Efallai y bydd rhai cyflogwyr yn fodlon ariannu cyrsiau ychwanegol neu radd ran-amser, tra bod eraill yn ffafrio graddedigion.

There are many routes to becoming chartered.  Whether you’re a graduate, have technical or vocational qualifications or have simply built up years of experience, you can choose the path that best suits you. To qualify for chartered status, you must complete the RICS Assessment of Professional Competence (APC) while you are working and have at least two years' work experience.  To apply for CIOB chartered status, you will need an accredited honours degree and two years' relevant work experience.


Beth mae Syrfëwr meintiau yn ei wneud?

 • paratoi dogfennau tendr a chontract
 • cyfrifo cost gwaith atgyweirio a chynnal a chadw
 • sefydlu'n union beth mae cleient ei eisiau
 • pwyso a mesur risgiau masnachol
 • dyrannu gwaith i isgontractwyr
 • prisio gwaith sydd wedi'i gwblhau a threfnu taliadau
 • Sicrhau bod prosiect yn diwallu pob safon gyfreithiol ac ansawdd
 • Sicrhau bod y cleient yn cael gwerth am eu harian
 • Cynghori ar gostau cynnal a chadw adeiladau penodol

Cyflog

 • Gall syrfewyr meintiau sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £22,000 a £37,000
 • Gall syrfewyr meintiau hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £30,000 a £45,000
 • Gall uwch syrfewyr meintiau neu syrfewyr meintiau siartredig ennill rhwng £42,000 a £66,000

Bydd eich cyflog adeiladu fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel cyfrifoldeb. Bydd cyflogau ac opsiynau gyrfaoedd yn gwella yn unol â statws siartredig.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!


Dyluniwyd y wefan gan S8080