Facebook Pixle

Technegydd adeiladu

Mae technegwyr adeiladu yn cyfrannu at y broses o godi adeiladau a chynllunio gwaith adeiladu.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£30000

Sut i ddod yn Technegydd adeiladu

Hefyd gallwch wneud cais am Brentisiaeth Fodern. Efallai y bydd arnoch angen pynciau ar Radd Safonol neu 5 Cenedlaethol yn cynnwys Saesneg, mathemateg a gwyddoniaeth neu bynciau technolegol.

Yng Nghymru a Lloegr nid oes angen cymwysterau ffurfiol i ddod yn dechnegydd adeiladu, er y cynghorir yn gyffredinol ichi gwblhau TGAU mathemateg a Saesneg ar radd C neu'n uwch neu'r cymhwyster cyfwerth Cymreig, Bagloriaeth Cymru.

Bydd rhai technegwyr adeiladu'n cwblhau HND mewn maes sy'n gysylltiedig ag adeiladu, tra bydd eraill yn cwblhau prentisiaeth adeiladu.

Yn yr Alban  bydd rhai technegwyr adeiladu yn dewis y llwybr astudio rhan amser lle byddant yn "ennill tra byddant yn dysgu" i ennill HNC/HND. Bydd mynediad ar gyfer y llwybr hwn yn gofyn am Lefel A neu Scottish Highers a bydd angen cael ei gefnogi gan gyflogwr adeiladu.


Beth mae Technegydd adeiladu yn ei wneud?

 • Cynorthwyo â thasgau adeiladu hanfodol megis cynlluniau a dyluniadau adeiladu, rheoli cyllidebau, asesu cynnydd prosiect adeiladu a monitro ansawdd cyflenwadau.
 • Cewch eich lleoli'n bennaf mewn swyddfa, er y bydd rhaid i chi wneud ymweliadau safle'n achlysurol hefyd.
 • Gallwch ddisgwyl gweithio tua 40 awr yr wythnos ac efallai y bydd rhaid i chi weithio rhai nosweithiau a phenwythnosau - yn arbennig pan fydd angen diwallu terfynau amser.


Cyflog

 • Gall technegwyr adeiladu sydd newydd eu hyfforddi ennill tua £17,000 £20,000
 • Gall technegwyr adeiladu hyfforddedig â phrofiad ennill tua £20,000 £30,000
 • Gall technegwyr adeiladu uwch, siartredig neu feistr ennill tua £30,000-£40,000

Bydd cyflogau'n dibynnu ar leoliad, cyflogwr a lefel gyfrifoldeb. Mae cyflogau a dewisiadau gyrfa yn gwella â statws siartredig.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag:

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Technegydd adeiladu Mae technegwyr adeiladu yn cyfrannu at y broses o godi adeiladau a chynllunio gw...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Amcangyfrifwr Mae amcangyfrifwr (neu beiriannydd costau) yn cyfrifo cost cyflenwi cynhyrchion ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Prynwr Yn y diwydiant adeiladu, prynwyr sy'n gyfrifol am sicrhau bod y deunyddiau sydd ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Uwch reolwr/Pennaeth adran Mae uwch reolwyr a phenaethiaid adran yn gyfrifol am arwain timau o bobl sy'n gw...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr contractau Mae rheolwr contractau yn nodi, sicrhau a rheoli prosiectau a chontractau. ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd/Technegydd Safle Mae peirianwyr/technegwyr safle yn gyfrifol am elfennau technegol, trefnu a goru...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080