Facebook Pixle

Tiwtor AB

Mae tiwtor addysg bellach (AB) yn addysgu pobl ifanc dros 16 oed. Mae'n addysgu ystod eang o gyrsiau sy'n hyfforddi myfyrwyr ar gyfer gyrfa ym maes adeiladu neu beirianneg.


Y Rôl

 • Gweithio ochr yn ochr â chontractwyr a gweithwyr adeiladu eraill
 • Darparu atebion a strategaethau i gleientiaid
 • Dehongli lluniadau
 • Glanhau mannau lle bydd lloriau'n cael eu gosod
 • Gludo a hoelio gorchuddion llawr i'w lle
 • Defnyddio offer arbenigol a thechnegau lloriau mynediad
 • Ymweld â phrosiectau newydd posibl a'u hasesu 
 • Mae llawer o lorwyr mynediad yn gweithio tua 40 awr yr wythnos, a allai gynnwys nosweithiau a phenwythnosau hefyd

Cyflog

 • Gall tiwtoriaid sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £19,000 a £25,000
 • Gall tiwtoriaid hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £25,000 a £30,000
 • Gall uwch diwtoriaid, tiwtoriaid siartredig neu feistr diwtoriaid ennill rhwng £30,000 a £50,000

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb. Bydd cyflogau a dewisiadau gyrfaol yn gwella ar ôl ennill statws siartredig.


Cymwysterau a Hyfforddiant

Nid oes angen unrhyw gymwysterau academaidd ffurfiol i ddod yn lloriwr mynediad, er ei bod yn cael ei argymell yn gyffredinol i gyflawni TGAU mewn Mathemateg a Saesneg ar radd C neu'n uwch  – Graddau Safonol, Cenedlaethol 4/5.

Fodd bynnag, mae rhai cymwysterau galwedigaethol a all eich helpu i ennill swydd fel lloriwr mynediad.

Mae'r rhain yn cynnwys Diploma SVQ/NVQ Lefel 2 mewn Systemau Mewnol (Lloriau Mynediad) sy'n cynnwys unedau mewn:

 • Gosod systemau lloriau mynediad uchel yn y gweithle
 • Symud ac adleoli systemau lloriau mynediad uchel yn y gweithle
 

Tiwtor AB

Steve Howard

Mae Steve Howard yn uwch hyfforddwr ar gyfer CITB yn yr Academi Twnelu ac Adeiladu Tanddaearol (TUCA) yn Llundain.

Read moreabout Steve Howard

Camau Nesaf

Swyddi gwag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag:

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cewch wybod mwy

I gael gwybodaeth am y rolau yn yr Alban, ewch i wefan Datblygu Sgiliau’r Alban, My World of Work.

Gwnewch ein Cwis Gorau Erioed i gael gwybod pa rôl sy’n gywir i chi.


Dyluniwyd y wefan gan S8080