Facebook Pixle

Transport modeller

Modelwr trafnidiaeth

Mae modelwyr trafnidiaeth yn defnyddio meddalwedd cyfrifiadurol arbenigol i helpu i ddylunio a datblygu modelau trafnidiaeth i ragweld defnydd yn y dyfodol, gan olygu y gellir rhagweld ac osgoi problemau posibl ymlaen llaw.


Y Rôl

 • Mae modelwyr trafnidiaeth yn defnyddio meddalwedd cyfrifiadurol arbenigol i helpu i ddylunio a datblygu modelau trafnidiaeth i ragweld defnydd yn y dyfodol.
 • Mae dealltwriaeth o bryderon amgylcheddol yn bwysig hefyd gan fod angen i fodelau arddangos bod cynaladwyedd wedi'i gymryd i ystyriaeth. 
 • Sicrhau bod rheoliadau a chyfarwyddebau cyfredol yn gyfoes
 • Creu modelau gan ddefnyddio meddalwedd arbenigol, megis SATURN, VISUM, Cube/Voyager, neu EMME
 • Gweithio o fewn tîm i ganfod yr atebion mwyaf effeithlon o ran amser a chost
 • Creu lluniadau technegol manwl
 • Diweddaru cronfeydd data â gwybodaeth newydd
 • Dadansoddi modelau
 • Cydgysylltu rhwng adrannau
 • Ymweld â lleoliadau i asesu safleoedd yn uniongyrchol
 • Yn nodweddiadol, mae modelwyr trafnidiaeth yn gweithio oddeutu 40 awr yr wythnos, fel arfer rhwng 9am a 6pm
 • Mae'n anghyffredin y bydd angen gweithio dros nos neu ar benwythnos ond gallai fod angen o dan amgylchiadau eithriadol

Cyflog

 • Gall modelwyr trafnidiaeth sydd newydd eu hyfforddi ennill tua £22,000 - £28,000
 • Gall modelwyr trafnidiaeth wedi'u hyfforddi â phrofiad ennill tua £28,000-£35,000
 • Gall modelwyr trafnidiaeth uwch, siartredig neu feistr ennill tua £35,000-£45,000

Fel arfer bydd cyflogau'n amrywio gan ddibynnu ar leoliad a lefel gyfrifoldeb.Mae cyflogau a dewisiadau gyrfa yn gwella â statws siartredig.


Cymwysterau a Hyfforddiant

Fel rôl arbenigol, bydd angen Gradd Anrhydedd BSc mewn peirianneg, adeiladu neu gynllunio trafnidiaeth yn Lloegr; yr NVQ/HNC L6 cyfatebol yng Nghymru, neu'r cymhwyster cyfwerth yr Alban, yn ôl pob tebyg. Bydd angen gradd Feistr hefyd ar gyfer rhai swyddi, neu statws siartredig â chorff perthnasol.

Fodd bynnag, yn aml mae profiad yn bwysig iawn hefyd, felly gellid ystyried ymgeiswyr â chymwysterau eraill; er enghraifft, y rhai hynny sydd â phrofiad helaeth mewn meddalwedd modelu neu ym maes rheoli trafnidiaeth.


Camau Nesaf

Swyddi gwag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cewch wybod mwy

I gael gwybodaeth am y rolau yn yr Alban, ewch i wefan Datblygu Sgiliau’r Alban, My World of Work.

Gwnewch ein Personality Quiz  i gael gwybod pa rôl sy’n gywir i chi.


Dyluniwyd y wefan gan S8080