Facebook Pixel

Arolygwr offer

Arolygwr offer, rheolwr ariannol offer

Mae rheolwr offer yn gyfrifol am oruchwylio a chydlynu cyfrifeg a’r gweithgareddau ariannol o ran ffatrïoedd offer. Fel arolygwr offer byddech yn asesu data er mwyn asesu perfformiad yr offer ac yn trosglwyddo’r darganfyddiadau i uwch reolwyr.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£45000

Oriau arferol yr wythnos

38 - 40

Sut i ddod yn arolygwr offer

I ddod yn arolygwr offer, mae sawl llwybr ar gael. Gallech wneud cwrs yn y brifysgol neu brentisiaeth neu wneud cais am swydd yn uniongyrchol i gyflogwr ar gyfer hyfforddiant wrth weithio. 

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i weld pa un yw'r un iawn i chi. Er bod angen cymwysterau penodol i ddilyn rhai o'r llwybrau hyn, mae’n well gan lawer o gyflogwyr fod unigolion yn frwdfrydig, yn fodlon dysgu ac yn gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Gall fod angen cerdyn y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu arnoch i weithio ar safle adeiladu.  

Y coleg/darparwr hyfforddiant 

Gallech gwblhau tystysgrif sylfaenol neu ddiploma pellach neu ddiploma proffesiynol drwy’r Gymdeithas Technegwyr Cyfrifeg  (AAT). Mae cyrsiau’n cymryd 6 - 18 mis i’w cwblhau.

Nid ydych angen cymwysterau ffurfiol i wneud cwrs sylfaenol. Efallai y bydd angen TGAU neu lefelau A (neu gyfwerth) arnoch ar gyfer diploma pellach neu ddiploma broffesiynol. 

Ar ôl i chi gymhwyso, gallech arbenigo i ddod yn arolygwr offer. 

> Gofynion mynediad cyfatebol wedi’u hesbonio 

> Dod o hyd i gwrs yn agos atoch chi 

> Cyngor ar gyllid  

Prentisiaeth 

Mae gwneud prentisiaeth gyda chwmni cyfrifeg yn ffordd dda o ymuno â’r diwydiant.  

Mae prentisiaeth cyfrifeg ganolradd yn cymryd tua dwy flynedd i’w chwblhau. Ar gyfer hyn, bydd angen graddau TGAU (neu gyfwerth) gyda graddau 9 i 4 (A* i C), gan gynnwys rhai mewn Saesneg a Mathemateg Ar ôl i chi gymhwyso, gallech arbenigo i ddod yn arolygwr offer. 

Gall unrhyw un dros 16 oed wneud prentisiaeth. Fel prentis, byddwch wedi’ch cyflogi'n llawn gan y cwmni rydych yn gweithio iddo a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Bydd eich amser yn cael ei rannu rhwng y gweithle a’r coleg neu'r darparwr hyfforddiant. 

> Dod o hyd i brentisiaeth yn agos atoch chi 

> Canllaw i brentisiaethau 

Gwaith 

Os oes gennych rywfaint o brofiad cyfrifeg flaenorol mewn diwydiant gwahanol, gallech wneud cais yn uniongyrchol i gwmni adeiladu i gael profiad o weithio fel arolygwr offer. I ddechrau, efallai y byddwch yn helpu arolygwr offer mwy profiadol ac yn camu ymlaen wrth i’ch gallu ddatblygu. 

Profiad gwaith 

Mae profiad gwaith yn hanfodol i sicrhau swydd yn y diwydiant adeiladu. Gallech gael profiad gwaith yn yr ysgol neu drwy weithio dros benwythnosau a gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy'n gweithio fel arolygwr offer. Bydd darpar-gyflogwyr bob amser yn falch o weld profiad gwaith ar eich CV. 

> Rhagor o wybodaeth am brofiad gwaith 

Sgiliau  

Mae sgiliau ychwanegol a all fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel arolygwr offer yn cynnwys:  

 • Sgiliau mathemateg 
 • Sgiliau meddwl dadansoddol 
 • Y gallu i  ddehongli data 
 • Sylw i fanylion 
 • Sgiliau gweinyddu gwych 

Beth mae arolygwr offer yn ei wneud?

 • Cyfrifydda cost
 • Cloi ac adrodd ariannol
 • Cyfrifo treth
 • Rheoli stocrestr
 • Rhagweld
 • Cyllidebu
 • Cyfrifo'r Enillion Ar Fuddsoddiad (ROI)
 • Arweinwyr profiadol, yn gallu hyfforddi eu tîm a gweithredu fel partner busnes strategol gyda'u cydweithwyr hefyd
 • Mae goruchwylio cyfrifon a phrosesau mewnol yn golygu bod arolygwyr/rheolwyr gweithfeydd yn cynnig cyfarwyddyd ar wella i sicrhau bod gweithfa'n rhedeg yn effeithlon ar y gost isaf
 • Cyflawni dadansoddiad misol o dueddiadau a rhagolygon er mwyn tynnu sylw at risgiau a chyfleoedd ariannol
 • Fel rheol, mae arolygwyr/rheolwyr gweithfeydd yn gweithio tua 40 awr yr wythnos, fel arfer rhwng 9am a 6pm
 • Efallai y bydd adegau lle bydd angen i chi weithio dros nos neu ar y penwythnos, yn dibynnu ar yr amgylchiadau

What is it like?

Oliver Westwood


Faint y gallech ei ennill fel arolygwr offer?

Mae cyflog disgwyliedig arolygwr offer yn amrywio wrth i chi ddod yn fwy profiadol. 

 • Gall arolygwyr offer sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £20,000 a £25,000 y flwyddyn 
 • Gall arolygwyr offer hyfforddedig â rhywfaint o brofiad ennill rhwng £25,000 a £45,000 y flwyddyn 
 • Gall uwch-arolygwyr offer ennill rhwng £45,000 a £65,000* y flwyddyn. 

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y gallwch ei weithio. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi arolygwr offer sy’n wag ar hyn o bryd:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, gall nifer y cyfleoedd sy'n gysylltiedig â'ch rôl ddewisol amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi. 

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen yn eich gyrfa

Fel arolygwr offer, gallech ennill profiad a gweithio tuag at ddod yn rheolwr masnachol, neu’n gyfrifydd.  

I ddod yn gyfrifydd siartredig ardystiedig, gallech gwblhau hyfforddiant drwy’r Gymdeithas o Gyfrifwyr Siartredig Ardystiedig (ACCA). 

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Arolygwr offer Mae arolygwyr/rheolwyr peiriannau yn gyfrifol am gydgysylltu gweithgareddau cyfr...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr masnachol Y rheolwr masnachol yw'r unigolyn ag awdurdod sy'n rheoli'r gyllideb ac yn cadw ...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080