Facebook Pixel

Arolygydd/Archwilydd Cyfarpar Codi

Fel y mae teitl y rôl yn awgrymu, mae gweithio yn y diwydiant adeiladu fel arolygydd cyfarpar codi yn cynnwys asesu, atgyweirio a gwasanaethu peiriannau codi.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£30000

Oriau arferol yr wythnos

35 - 40

Sut i ddod yn *change*

Ar gyfer y rôl hon, bydd angen i chi ennill cymwysterau safonol y diwydiant gan y Gymdeithas Peirianwyr Cyfarpar Codi (LEEA).

Mae LEEA yn gyfrifol am hyfforddi peirianwyr cyfarpar codi newydd, yn ogystal â gosod safonau a darparu gwybodaeth ynghylch iechyd a diogelwch. Maent yn cynnig cymwysterau, yn amrywio o dystysgrif Mynediad Rhan 1, y cwrs hyfforddiant lefel sylfaenol, i'r Diploma Archwilio Craeniau Symudol (dyfarniad mwy arbenigol ar gyfer y rhai sy'n archwilio craeniau telesgopio symudol)

 • Diploma Cyffredinol Cyfarpar Codi - cwrs mwy ymarferol wedi'i gynllunio i gefnogi'r wybodaeth ddamcaniaethol o ategolion codi
 • Diploma Llawlyfr Peiriannau Codi - mae hyn yn cwmpasu cyfarpar penodol megis gwindasau gwastad, gwindasau llaw-cadwyn a phwlïau
 • Diploma Pŵer Peiriannau Codi LEEA
 • Diploma Strwythurau Rhedffyrdd a Chraeniau Ysgafn LEEA
Beth mae *change* yn ei wneud?

 • Ategolion codi cyffredinol, gan gynnwys slingiau cadwyn, slingiau webin a slingiau rhaff wifren
 • Cyfarpar codi a thrin pwrpasol
 • Cyfarpar codi a weithredir â llaw megis gwindasau cadwyn, rhaff wifren, peiriannau codi a thynnu a throlïau trawst
 • Cyfarpar codi â phŵer (gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, systemau trydan, niwmatig  a hydrolig, winshis â phŵer, ac ati)
 • Trawstiau rhedffordd a strwythurau craen ysgafn
 • Craeniau teithio uwchben trydanol
 • Unedau cludo cargo ar y môr
 • Archwilio craeniau symudol
 • Cynnal gwaith archwilio a phrofi hyd at fanylebau'r diwydiant, boed ar y safle neu mewn gweithdai
 • Cwblhau'r  gwaith papur angenrheidiol yn unol â gweithdrefnau penodol a manylebau'r     diwydiant
 • Cynorthwyo  ag atgyweiriadau a thrin cyfarpar codi lle bo angen
 • Cadw at reoliadau sy'n ymwneud ag iechyd a diogelwch, ansawdd a diogelu'r amgylchedd
 • Teithio rhwng gwahanol safleoedd a gweithdai i weithio ar ddarnau cyffredin o offer adeiladu 
 • Gweithio mewn amgylchedd swyddfa cyflym gan gwblhau gwaith gweinyddol
 • Gwybodaeth ragorol o ofynion iechyd a diogelwch
 • Angerdd am beiriannau ac agweddau technegol ar y diwydiant
 • Yn gallu deall systemau newydd yn gyflym a allai fod yn dechnegol iawn
 • Lefel uchel o drfen ac ymrwymiad i'ch gwaith
 • Gwybodaeth dda o dechnegau archwilio a phrofi o ran gwahanol fathau o gyfarpar codi
 • Dealltwriaeth fanwl o beirianneg gyffredinol
 • Profiad o gynnal datganiadau dull ac asesiadau risg
 • Sgiliau trefnu personol rhagorol
 • Sylw i fanylion a chywirdeb wrth gwblhau gwaith papur profi arolygu ac archwilioI
 • Gweithio rhwng 35 a 40 awr yr wythnos Efallai y bydd adegau lle bydd angen i chi weithio oriau hirach, os bydd angen ichi wneud rhywfaint o oramser neu gyflenwi ar gyfer staff eraill

Cyflog

 • Gall Arolygydd/Archwilydd Cyfarpar Codi sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £20,000 - £30,000
 • Gall Arolygydd/Archwilydd Cyfarpar Codi hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £30,000 - £35,000

Mae'r cyflogau'n dibynnu ar leoliad, cyflogwr a lefel o brofiad. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!


Dyluniwyd y wefan gan S8080