Facebook Pixel

Codwr dur

Mae codwyr dur yn creu sgerbwd cadarn adeilad neu strwythur dros dro drwy osod a glynu hytrawstiau dur, pibellau a thrawstiau.

Cyflog cyfartalog*

£19000

-

£35000

Oriau arferol yr wythnos

47 - 49

Sut i ddod yn Codwr dur

Nid oes unrhyw ofynion ffurfiol i gael hyfforddiant codi dur ond mae'n helpu i feddu ar TGAU (graddau A-E) neu gymwysterau cyfatebol mewn pynciau fel Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth a Thechnoleg. Bydd cyflogwyr yn aml yn chwilio am bobl â rhywfaint o brofiad o weithio ar safle, felly os nad ydych wedi gweithio yn y diwydiant adeiladu o'r blaen gallech ddechrau fel cynorthwyydd. Yna efallai y gwnaiff eich cyflogwr eich hyfforddi ym maes codi dur.

Mae prentisiaethau adeiladu yn ffordd gyffredin o ymuno â'r diwydiant a bydd angen sefyll prawf dethol fel arfer. Fel prentis, byddwch yn astudio tuag at NVQ/SVQ Lefel 2 a 3, gan gynnwys:

 • NVQ mewn Codi Dur Lefel 2
 • NVQ mewn Adeiladu Strwythurau Dur Peiriannau Cyfalaf (Codi) Lefel 3
 • NVQ mewn Gweithrediadau Safleoedd Gwaith Dur Adeiladu (gydag opsiynau Codi Gwaith Dur Strwythurol a Gosod Deciau Llawr Metal).
 • Gweithrediadau Rheoli Codi L2 Signalydd Taflu ac L3 Goruchwylio Gweithrediadau Codi

Bydd prentisiaid yn dysgu amrywiaeth o dechnegau a gweithdrefnau sy'n ymwneud â chodi dur, yn amrywio o dorri a siapio dur; gosod dur in-situ a/neu dur rhagwneuthuredig; defnyddio offer pŵrer; gweithredu cyfarpar mynediad pŵer (llwyfannau symudol a llwyfannau gwaith uchel); ac arferion gwaith diogel. Byddant yn gweithio tuag at Sgiliau Gweithredol Lefel 1 (cymhwyso rhif a chyfathrebu) a Phrawf Iechyd a Diogelwch SgiliauAdeiladu.

Mae Trwydded Mynediad Pŵer (PAL) yn ddefnyddiol ar gyfer y math hwn o waith. Mae contractwyr yn ei chydnabod fel prawf y gallwch weithredu llwyfannau gwaith uchel symudol ar safle. Mae'r rhan fwyaf o gwmnïau adeiladu a pheirianneg bellach yn mynnu bod gan weithwyr safle gerdyn CSCS neu eu bod yn rhan o gynllun cysylltiedig. Mae'r cerdyn yn profi eich sgiliau a'ch cymhwysedd. I gael cerdyn rhaid llwyddo mewn asesiad iechyd a diogelwch a meddu ar NVQ (neu gymhwyster cyfatebol) perthnasol.

Os nad oes gennych gymwysterau, efallai y gallwch wneud Asesiad a Hyfforddiant ar y Safle (OSAT) neu Asesiad Ymarferol Gweithiwr Profiadol (EWPA) er mwyn cael eich NVQ a'ch cerdyn.

Edrychwch ar y Porwr Gyrfaoedd A-Y i gael rhagor o wybodaeth am y rolau adeiladu sydd ar gael.

Chwilio am swydd?

Dyma rai gwefannau swyddi adeiladu a all fod o ddefnydd i chi:

Indeed

Total Jobs

Gall nifer y swyddi gwag sy'n gysylltiedig â'r rôl a ffefrir gennych amrywio'n ddyddiol, gan mai gwefannau allanol yw'r rhain. Edrychwch arnynt yn rheolaidd er mwyn gweld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu cyhoeddi.

Ewch i'n Llyfrgell Adnoddau i gael llawer o ddeunyddiau er mwyn helpu cyflogwyr i hyrwyddo gyrfaoedd adeiladu.


Beth mae Codwr dur yn ei wneud?

 • Cynllunio gosodiad y strwythur gan ddefnyddio lluniadau gweithwyr proffesiynol peirianneg adeiladu cyn cydosod
 • Gweithio ar lefelau cynyddol uchel gan ddefnyddio llwyfannau gwaith uchel a lifftiau siswrn
 • Alinio'r cydrannau dur â chraeniau tŵr
 • Gosod decin metel
 • Gosod rhwydau diogelwch a rheiliau ymylon
 • Penderfynu sut i ffitio'r gwaith dur at ei gilydd gan ddilyn cyfarwyddiadau peirianwyr
 • Codi a chyfeirio cydrannau i'w safle â chraeniau tŵr
 • Alinio a lefelu gwaith dur cyn ei folltio yn ei le


Cyflog

 • Gall codwyr dur sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £12,000 ac £16,000
 • Gall codwyr dur hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £24,000 a £32,500
 • Gall uwch godwyr dur neu feistr grefftwyr codi dur ennill rhwng £32,000 a £42,500

Bydd cyflogau'n dibynnu ar leoliad, cyflogwr, lefel o gyfrifoldeb a goramser. Mae codwyr dur hunangyflogedig yn pennu eu cyfraddau tâl eu hunain.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Codwr dur Mae codwyr dur yn creu sgerbwd cadarn adeilad neu strwythur dros dro drwy osod a...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Hyfforddwr / aseswr / tiwtor Mae hyfforddwyr / aseswyr / tiwtoriaid Addysg Bellach (AB) yn addysgu sgiliau a ...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080