Facebook Pixel

Contractwr Geodechnegol

Mae Contractwr Geodechnegol yn fath o Beiriannydd Sifil sy'n canolbwyntio ar sylfeini adeiladau.

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£50000


Y Rôl

Mae Contractwr Geodechnegol yn fath o Beiriannydd Sifil sy'n canolbwyntio ar sylfeini adeiladau.

Beth mae'r rôl hon yn ei gynnwys?

Mae'n gwneud dadansoddiadau technegol manwl o ddeunydd tir ac yn cynnal asesiadau risg ar gyfer peryglon daearegol.

Felly, mae'r rôl yn cynnwys asesu cyfanrwydd pridd, cerrig, dŵr daear ac amodau naturiol eraill cyn unrhyw waith adeiladu neu brosiectau adeiladu mawr.

Mae hefyd yn rhoi cyngor ar y gweithdrefnau sydd eu hangen ar gyfer datblygiadau o'r fath a pha mor addas yw deunyddiau adeiladu priodol.

Mae'r tasgau arferol yn cynnwys:

 • Astudio sylfeini, gan gynnwys edrych ar sylfeini presennol adeilad a sut maent yn effeithio ar y tir o'u cwmpas
 • Edrych ar fapiau daearegol a ffotograffau o'r awyr er mwyn rhoi cyngor ar ddewis safle
 • Helpu i ddylunio strwythurau adeiledig
 • Casglu data a pharatoi adroddiadau
 • Helpu penseiri a chontractwyr i bennu p'un a fydd y tir yn gallu cynnal y strwythur arfaethedig
 • Dod o hyd i ddatrysiadau ar gyfer adeiladu ar lethrau
 • Llunio cynlluniau ar gyfer priffyrdd, pontydd, waliau cynnal, twneli a therasau
 • Treulio amser ar y safle yn goruchwylio gwaith
 • Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y prosiect a gwaith ymchwil
 • Dadansoddi samplau pridd a thir er mwyn pennu cyfansoddiad a chryfder y pridd mewn gwahanol fannau
 • Cynllunio ymchwiliadau maes manwl drwy ddrilio a dadansoddi samplau o ddyddodion
 • Rhoi cyngor ar broblemau fel ymsuddiant

Faint o gyflog y gallwn ei ennill?

 • Gall peirianwyr geodechnegol sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £21,000 a £23,000 y flwyddyn
 • Gall peirianwyr geodechnegol hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £25,000 a £50,000
 • Gall uwch beirianwyr geodechnegol, peirianwyr geodechnegol siartredig neu feistr beirianwyr geodechnegol ennill hyd at £100,000

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb. Bydd cyflogau a dewisiadau gyrfaol yn gwella ar ôl ennill statws siartredig.

Faint o oriau y byddwn yn eu gweithio?

Yn y rhan fwyaf o swyddi llawn amser, rhaid gweithio 40 awr yr wythnos. Yn aml, bydd angen gweithio goramser.


Archwiliwch yr holl wahanol swyddi yn y diwydiant adeiladu sydd ar gael gyda'r Animeiddiad Rolau yn y Diwydiant Adeiladu.

Rhowch gynnig ar ein Cwis Personoliaeth er mwyn gweld pa yrfa adeiladu sy'n addas i chi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat CY.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Contractwr Geodechnegol Mae Contractwr Geodechnegol yn fath o Beiriannydd Sifil sy'n canolbwyntio ar syl...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Cyfarwyddwr prosiect O gynllunio i gwblhau, cyfarwyddwyr prosiect sy'n bennaf cyfrifol am gyflawni pr...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080