Facebook Pixel

Cydgysylltydd Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus

Mae Cydgysylltydd Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus yn gyfrifol am reoli enw da cwmni, gan ddylanwadau ar farn ac ymddygiad drwy sianelau cyfathrebu amrywiol.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£100000

Oriau arferol yr wythnos

37 - 40


Beth mae Cydgysylltydd Marchnata a Chysylltiadau Cyhoeddus yn ei wneud?

 • Cynllunio a threfnu ymgyrchoedd a strategaethau Cysylltiadau Cyhoeddus
 • Monitro barn y cyhoedd a'r cyfryngau ar gleient neu gyflogwr
 • Ysgrifennu a golygu datganiadau i'r wasg, taflenni, llyfrynnau, areithiau, cylchlythyrau, gwefannau a chyfryngau cymdeithasol
 • Defnyddio pob math o gyfryngau - gan gynnwys y wasg genedlaethol, ranbarthol a masnachol yn ogystal â sianeli'r cyfryngau cymdeithasol - i greu, cynnal a rheoli'r darlun o'r busnes
 • Cynrychioli'r cwmni mewn digwyddiadau
 • Gweithredu fel llefarydd ar ran y brand
 • Hyfforddi cyflogeion ar sut i drin ymholiadau a chyfweliadau'r cyfryngau
 • Cydgysylltu â'r wasg ar straeon newyddion posibl
 • Ysgrifennu a golygu cylchgronau mewnol, astudiaethau achos ac adroddiadau blynyddol
 • Dyfeisio a chydgysylltu cyfleoedd lluniau
 • Rheoli, trefnu a goruchwylio digwyddiadau
 • Rheoli a diweddaru pyst cleientiaid yn y cyfryngau cymdeithasol
 • Monitro cyhoeddusrwydd
 • Comisiynu ymchwil i'r farchnad
 • Datblygu perthnasoedd gweithio da â'r cyfryngau
 • Trefnu hysbysebu
 • Mae'r rhan fwyaf o swyddi llawn amser yn golygu gweithio 40 awr yr wythnos.
 • Gallai oriau fod yn afreolaidd a gallai olygu dechrau'n gynnar, gorffen yn hwyr a gweithio ar y penwythnos os ydych chi'n diwallu terfyn amser neu'n ymdrin ag argyfwng

Cyflog

 • Gall cydgysylltwyr marchnata a chysylltiadau cyhoeddus sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £20,000 - £25,000 
 • Gall cydgysylltwyr marchnata a chysylltiadau cyhoeddus hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £25,000 - £45,000
 • Gall uwch gydgysylltwyr marchnata a chysylltiadau cyhoeddus, cydgysylltwyr marchnata a chysylltiadau cyhoeddus siartredig neufeistr gydgysylltwyr marchnata a chysylltiadau cyhoeddus – fel cyfarwyddwyr cyfrifon a phenaethiaid materion corfforaethol – ennill rhwng £80,000 - £100,000

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb. Bydd cyflogau a dewisiadau gyrfaol yn gwella ar ôl ennill statws siartredig.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!


Dyluniwyd y wefan gan S8080