Facebook Pixel

Cynghorydd Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd

Mae gweithwyr proffesiynol Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd yn helpu i ddatblygu, gweithredu, monitro ac adolygu polisïau a gweithdrefnau.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£35000

Sut i ddod yn Cynghorydd Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd

Gall llawer o bobl ymgymryd â'r rôl hon ar ôl ennill profiad yn y diwydiant mewn crefft/capasiti technegol neu broffesiynol gwahanol. Efallai eu bod hefyd wedi ennill hyfforddiant iechyd a diogelwch i gynorthwyo â'r rôl hon, megis cymhwyster Gweithio'n Ddiogel, Rheoli'n Ddiogel IOSH neu drwy gyrsiau hyfforddi Diogelwch Safle CITB. 

Efallai y bydd ymgeiswyr wedi astudio gradd mewn iechyd a diogelwch neu reoli risg i gael mynediad i'r proffesiwn. Fel arall, efallai y bydd graddau adeiladu mewn peirianneg, busnes a rheolaeth, neu'r gyfraith hefyd yn fuddiol.

Yn ogystal, fel arfer mae gofyniad isafswm o Dystysgrif Gyffredinol Genedlaethol mewn Diogelwch ac Iechyd Galwedigaethol (NEBOSH) 

Os nad yw wedi'i ennill eisoes, gallai hyfforddiant gynnwys cyrsiau a gymeradwywyd gan IEMA (hyfforddiant sy'n cyd-fynd â'r proffesiwn amgylcheddol), megis cwrs Tystysgrif Cyswllt Cymeradwy IEMA mewn Rheolaeth Amgylcheddol - cymhwyster proffesiynol i'r rhai sy'n ymroddedig i wella cynaliadwyedd a rheolaeth amgylcheddol o fewn eu sefydliad.


Beth mae Cynghorydd Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd yn ei wneud?

Mae gweithwyr proffesiynol Iechyd a Diogelwch yn gweithio gyda rheolwyr ac yn dylanwadu arnynt er mwyn cyflawni rhwymedigaethau cyfreithiol a moesol er mwyn sicrhau bod gweithwyr adeiladu yn iach ac yn ddiogel, gweithio i wella safonau, lleihau risg a hyrwyddo diwylliant gweithio cadarnhaol.

Beth maent yn ei wneud

Mae gweithwyr proffesiynol Iechyd, Diogelwch a'r Amgylchedd yn defnyddio eu gwybodaeth, sgiliau a phrofiad i hyrwyddo diwylliant cadarnhaol o ran iechyd a diogelwch yn y gweithle. Maent yn helpu i gynllunio, gweithredu, monitro ac adolygu mesurau diogelwch amddiffynnol ac ataliol yn unol â pholisi'r cwmni a gofynion cyfreithiol.

Maent yn gyfrifol am sicrhau bod cyflogwyr a gweithwyr yn cydymffurfio â deddfwriaeth iechyd a diogelwch ac amgylcheddol a bod polisïau ac arferion diogelwch yn cael eu mabwysiadu a'u dilyn.

Maent yn gweithio mewn partneriaeth â chyflogwyr, cyflogeion, cleientiaid, undebau llafur ac asiantaethau eraill er mwyn lleihau:

 • colledion gweithrediadol oherwydd digwyddiadau fel tân
 • salwch sy'n gysylltiedig â gwaith
 • damweiniau ac anafiadau
 • digwyddiadau amgylcheddol

Bydd ganddynt wybodaeth dda am arferion a gweithdrefnau iechyd a diogelwch cyfredol, fel asesu risg, ymchwilio i ddamweiniau, gweithdrefnau tân, rheoli sylweddau/deunyddiau peryglus yn ddiogel, clefydau galwedigaethol, rheoli sŵn a sicrhau bod peiriannau yn ddiogel.

Byddant yn dda am gyfathrebu'n effeithiol ag amrywiaeth eang o unigolion, o uwch reolwyr adeiladu, cyflogeion, ac asiantaethau ac unigolion allanol.

Ar y cyfan, eu rôl yw deall cydymffurfiaeth â gofynion y cwmni a'r gyfraith a chyfleu hynny i gyflogeion a phartïon eraill, fel cleientiaid, awdurdod lleol a'r gymuned y mae'n effeithio arni, er mwyn helpu i leihau damweiniau a cholledion.

Mae'r dyletswyddau arferol yn cynnwys:

 • Helpu rheolwyr a chyflogeion i weithredu'r systemau iechyd a diogelwch, gan gynnwys cyflawni amcanion a chynlluniau
 • Ymchwilio i ddigwyddiadau/damweiniau ac ysgrifennu adroddiadau
 • Amlinellu gweithdrefnau gweithrediadol diogel sy'n nodi ac yn ystyried yr holl beryglon perthnasol
 • Cynnal asesiadau risg ac arolygiadau o safleoedd er mwyn ystyried sut y gellir lleihau risgiau
 • Cadw cofnodion o ganfyddiadau arolygiadau a pharatoi adroddiadau sy'n awgrymu gwelliannau
 • Rhoi hyfforddiant sefydlu diogelwch safle i bersonél newydd
 • Sicrhau bod cyfarpar yn cael ei osod yn gywir/yn ddiogel
 • Ysgrifennu polisïau/strategaethau iechyd a diogelwch mewnol
 • Casglu ystadegau
 • Helpu'r tîm caffael i baratoi dogfennau tendr mewn perthynas â  materion yn ymwneud â'r amgylchedd, iechyd a diogelwch.
 • Rhoi cyflwyniadau i grwpiau o gyflogeion/rheolwyr
 • Cynnal cyfarfodydd iechyd a diogelwch a chyrsiau hyfforddi ar gyfer rheolwyr a chyflogeion
 • Cysylltu ag awdurdodau perthnasol, e.e. yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch
 • Darllen a dehongli adroddiadau amgylcheddol
 • Sicrhau cydymffurfiaeth â rhwymedigaethau amgylcheddol statudol
 • Cael y wybodaeth ddiweddaraf am ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch gyfredol a sicrhau cydymffurfiaeth â hi
 • Gwneud newidiadau i arferion gwaith sy'n ddiogel ac yn cydymffurfio â'r ddeddfwriaeth
 • Paratoi adroddiadau i reolwyr, cylchlythyrau a bwletinau
 • Rheoli a threfnu'r broses o waredu sylweddau peryglus, e.e. asbestos, yn ddiogel
 • Cynghori ar ystod o feysydd arbenigol, e.e. rheoliadau tân, sylweddau peryglus, sŵn, sicrhau bod peiriannau yn ddiogel a chlefydau galwedigaethol.

Cyflog:

 • Gall cynghorwyr iechyd, diogelwch a'r amgylchedd sydd newydd hyfforddi ennill rhwng oddeutu £20,000 a £24,000
 • Gall cynghorwyr iechyd, diogelwch a'r amgylchedd hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng oddeutu £24,000 a £34,000 
 • Gall uwch gynghorwyr iechyd, diogelwch a'r amgylchedd, cynghorwyr iechyd, diogelwch a'r amgylchedd siartredig neu feistr gynghorwyr iechyd, diogelwch a'r amgylchedd ennill rhwng oddeutu £34,000 a £41,000

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb. Bydd cyflogau a dewisiadau gyrfaol yn gwella ar ôl ennill statws siartredig.


Rhowch gynnig ar ein Cwis Personoliaeth er mwyn gweld pa yrfa adeiladu sy'n addas i chi.

Dysgwch sut beth yw gweithio yn y diwydiant adeiladu mewn gwirionedd gyda'n straeon 'Diwrnod ym Mywyd'.


Cyflog

 • Gall cynghorwyr iechyd, diogelwch a'r amgylchedd sydd newydd hyfforddi ennill rhwng oddeutu £20,000 - £30,000
 • Gall cynghorwyr iechyd, diogelwch a'r amgylchedd hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng oddeutu £30,000 a £35,000 
 • Gall uwch gynghorwyr iechyd, diogelwch a'r amgylchedd, cynghorwyr iechyd, diogelwch a'r amgylchedd siartredig neu feistr gynghorwyr iechyd, diogelwch a'r amgylchedd ennill rhwng oddeutu £35,000 a £50,000

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb. Bydd cyflogau a dewisiadau gyrfaol yn gwella ar ôl ennill statws siartredig.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!


Dyluniwyd y wefan gan S8080