Facebook Pixel

Cynllunydd

Cynllunydd adeiladu, cynllunydd adeiladau

Mae cynllunwyr yn creu rhaglenni o'r holl waith sydd ei angen ar brosiectau adeiladu mawr a gweithgareddau uniongyrchol. Fel cynllunydd, byddwch yn goruchwylio logisteg, yn trefnu gweithwyr, yn rheoli cyllidebau ac yn sicrhau fod y gwaith yn cael ei gyflawni yn unol â'r amserlen. Byddwch yn cydweithio'n agos ag amcangyfrifwyr, peirianwyr, syrfewyr a phenseiri i gadw prosiectau ar y trywydd iawn a rheoli blaenoriaethau sy'n gwrthdaro.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£70000

Sut i ddod yn gynllunydd

Mae yna sawl llwybr i ddod yn gynllunydd. Gallwch ennill y cymwysterau sydd ei angen arnoch trwy gwblhau cwrs prifysgol neu goleg, neu brentisiaeth. Os oes gennych rywfaint o brofiad yn barod, efallai y gallech chi anfon cais yn uniongyrchol at gyflogwr i ddod yn gynorthwyydd cynllunio. 

Dylech archwilio'r opsiynau i ddod o hyd i’r un sy’n iawn i chi.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Prifysgol

Gallech gwblhau gradd israddedig mewn rheoli adeiladu neu reoli prosiectau.

Os oes gennych radd gyntaf yn barod, gallech astudio am gymhwyster ôl-raddedig mewn rheoli prosiectau adeiladu.

Byddwch angen:

 • 2 - 3 o gymwysterau safon uwch neu gyfwerth (cwrs israddedig)
 • Gradd gyntaf mewn pwnc perthnasol (cwrs ôl-raddedig).

Dod o hyd i gwrs prifysgol

Cyngor ynghylch cyllid

Coleg/darparwr hyfforddiant

Gallech wneud Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Adeiladu a'r Amgylchedd Adeiledig neu Dystysgrif Genedlaethol Uwch (HNC) mewn Astudiaethau Adeiladu.

Byddwch angen: 

 • 4 cymhwyster TGAU (neu gyfwerth) â graddau 9 - 4 (A* - C), yn cynnwys Saesneg a mathemateg (diploma estynedig).
 • Cymwysterau safon uwch neu gymhwyster Lefel 3 mewn crefft neu bwnc perthnasol (HNC).

Os ydych yn gweithio fel goruchwyliwr safle ym maes un o'r crefftau adeiladu eisoes, gallech gwblhau Diploma NVQ Lefel 3 mewn Goruchwylio Gwaith Galwedigaethol i'ch helpu i ddod yn gynllunydd.

Dod o hyd i gwrs cyfagos

Cyngor ynghylch cyllid 

Prentisiaeth

Mae prentisiaeth gyda chwmni adeiladu yn ffordd dda o gychwyn gweithio yn y diwydiant. Mae prentisiaethau yn agored i bawb dros 16 oed. Fel prentis, byddwch yn cael eich cyflogi'n llawn gan eich cwmni a disgwylir i chi weithio isafswm o 30 awr yr wythnos. Bydd eich amser yn cael ei rannu rhwng profiad yn y gwaith a choleg neu ddarparwr hyfforddiant. 

Mae prentisiaeth ganolradd yn cymryd tua dwy flynedd i'w chwblhau. I ddod yn gynllunydd adeiladu, gallech ddilyn uwch-brentisiaeth mewn Rheoli Adeiladu.

Byddwch angen:

 • 2 neu ragor o gymwysterau TGAU, neu gyfwerth, â graddau 9 - 4 (A* - C) (prentisiaeth ganolradd)
 • 3 chymhwyster TGAU, neu gyfwerth, â graddau 9 - 4 (A* - C) (prentisiaeth ganolradd)

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol er mwyn dod o hyd i waith yn y diwydiant adeiladu. Gallech ennill y profiad hwn yn yr ysgol, neu wrth weithio ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau i gwmni neu berthynas sy'n gweithio ym maes adeiladu. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o weld profiad gwaith wedi'i restru ar eich CV. 

Dysgwch ragor am brofiad gwaith


Beth mae cynllunydd yn ei wneud?

Fel cynllunydd, gallech fod yn gwneud y canlynol:

 • Creu, cynnal ac adolygu rhaglen waith
 • Sicrhau fod tasgau'n cael eu cwblhau'n brydlon ac yn unol â'r gyllideb
 • Cysylltu â syrfewyr, peirianwyr a phenseiri
 • Llunio adroddiadau cynnydd a rhagolygon ar gyfer aelodau'r tîm, cleientiaid a rhanddeiliaid
 • Rhannu tasgau mawr yn gamau datblygu
 • Defnyddio adnoddau rheoli prosiectau i gynllunio amserlenni
 • Cydweithio ag amcangyfrifwyr i gyfrifo'r adnoddau sydd eu hangen ar gyfer prosiect
 • Cynllunio rhaglenni wrth gefn rhag ofn y bydd amserlenni'n newid
 • Cyfarfod â chontractwyr a chyflenwyr
 • Dangos gwybodaeth am adeiladu
 • Ysgrifennu cynigion am dendrau
 • Rheoli nifer o brosiectau gyda chymorth cynllunwyr iau
 • Gweithio rhwng swyddfeydd a safleoedd adeiladu.


Faint allech ei ennill fel cynllunydd?

 • Gall cynllunwyr adeiladu sydd newydd eu hyfforddi ennill £20,000 - £30,000
 • Gall cynllunwyr adeiladu wedi'u hyfforddi sydd â rhywfaint o brofiad ennill £30,000 - £50,000
 • Gall cynllunwyr adeiladu uwch, siartredig neu rai sy'n feistr ar eu crefft ennill £50,000 - £70,000.*

Mae oriau a chyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y gallech ei weithio.

 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Chwiliwch am y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer cynllunwyr adeiladu: 

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, gall nifer y swyddi gwag sy'n gysylltiedig â'ch rôl ddewisol amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu postio wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chynnydd

Bydd y rhan fwyaf o gynllunwyr yn cychwyn fel cynorthwyydd neu hyfforddeion cynllunio. Byddant yn rhannu rhaglenni gwaith â chydweithwyr a chyflenwyr ac yn sicrhau fod pob cam yn cael ei gyflawni yn unol â'r amserlen. 

Fel cynllunydd mwy profiadol, gallech symud ymlaen i fod yn uwch reolwr prosiectau neu'n gyfarwyddwr adeiladu.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Cynllunydd Mae Cynllunwyr yn rhan sylfaenol o'r gwaith o gyflawni prosiect adeiladu gan eu ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Uwch reolwr/Pennaeth adran Mae uwch reolwyr a phenaethiaid adran yn gyfrifol am arwain timau o bobl sy'n gw...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Cyfarwyddwr prosiect O gynllunio i gwblhau, cyfarwyddwyr prosiect sy'n bennaf cyfrifol am gyflawni pr...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Cyfarwyddwr adeiladu Cyfarwyddwyr adeiladu sy'n gyfrifol am gynllunio a rheoli'r holl weithgareddau y...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080