Facebook Pixel

Cynorthwyydd Cyfreithiol

Caiff cynghorwyr cyfreithiol eu cyflogi gan gwmnïau mawr i roi cyngor ar faterion cyfreithiol.

Cyflog cyfartalog*

£18000

-

£26000


Y Rôl

Caiff cynghorwyr cyfreithiol eu cyflogi gan gwmnïau mawr i roi cyngor ar faterion cyfreithiol.

Beth mae'r rôl hon yn ei gynnwys?

Fel arfer, mae cynghorwyr cyfreithiol yn gyfreithwyr sy'n arbenigo mewn maes penodol yn y gyfraith ac yn cael eu cyflogi i ddiogelu eu cleientiaid rhag unrhyw oblygiadau neu ganlyniadau cyfreithiol.

Yn y diwydiant adeiladu, gall hyn olygu bwrw golwg dros gontractau a thendrau yn ogystal â hawliadau ac anghydfodau cyfreithiol.

Beth fyddwn yn ei wneud?

Mae cynghorwyr cyfreithiol yn:

 • Bwrw golwg dros holl gontractau cleientiaid a gwerthwyr
 • Rhoi cyngor cyfreithiol costeffeithiol sy'n synhwyrol yn fasnachol ar gyfer rheoli contractau adeiladu
 • Gwneud gwaith ymchwil cyfreithiol mewn meysydd amrywiol
 • Drafftio dogfennau cyfreithiol sylfaenol ar gyfer prosiectau adeiladu
 • Sicrhau cydymffurfiaeth â deddfau a rheoliadau adeiladu
 • Paratoi contractau a hawliadau am iawndal
 • Datrys anghydfodau sy'n ymwneud â phrynu a gwerthu a throseddau sy'n ymwneud ag eiddo
 • Rhoi cymorth o ran cyflafareddu, ymgyfreitha a chyfryngu
 • Rhoi cyngor ar safonau adeiladu cymhleth neu'r rhai diweddaraf
 • Argymell datrysiadau effeithiol ar gyfer achosion o dorri cod adeiladu
 • Dehongli safonau adeiladu a'u hesbonio i'r prif randdeiliaid
 • Bwrw golwg dros hawliadau yn ymwneud ag iechyd a diogelwch ac anafiadau a chynnig cyngor ar achosion llys
 • Cwrdd â chleientiaid a chyfweld â nhw
 • Dilyn cyfarwyddiadau cleientiaid
 • Drafftio dogfennau, llythyrau a chontractau
 • Gweithredu ar ran cleientiaid mewn anghydfodau, os bydd angen

Faint o gyflog y gallwn ei ennill?

 • Mae cyflog cychwynnol cynghorydd cyfreithiol dan hyfforddiant rhwng £18,000 a £27,000 y flwyddyn
 • Gall cynghorwyr cyfreithiol hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £45,000 a £60,000
 • Gall uwch Gynghorwyr Cyfreithiol ennill mwy na £60,000 y flwyddyn

Bydd cyflogau yn dibynnu ar leoliad, cyflogwr a lefel o gyfrifoldeb.

Faint o oriau y byddwn yn eu gweithio?

Yn y rhan fwyaf o swyddi llawn amser, rhaid gweithio 40 awr yr wythnos.


 

Edrychwch ar y Porwr Gyrfaoedd A-Y i gael rhagor o wybodaeth am y rolau adeiladu sydd ar gael.

Gallwch hefyd roi cynnig ar ein Cwis Personoliaeth er mwyn gweld pa yrfa adeiladu sy'n addas i chi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat CY.


Dyluniwyd y wefan gan S8080