Facebook Pixel

Darlithydd

Mae darlithwyr addysg uwch yn addysgu oedolion ac yn gwneud gwaith ymchwil mewn prifysgolion a rhai colegau.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£40000

Sut i ddod yn Darlithydd

Ar gyfer y rhan fwyaf o rolau darlithio, mae arnoch angen gradd berthnasol (dosbarth cyntaf neu 2.1) a PhD (neu fod yn gweithio tuag at un). Hefyd mae arnoch angen y gallu i gynnal ymchwil wreiddiol a chyhoeddi gwaith. 

Rhaid bod gennych brofiad o addysgu neu'ch bod yn gallu dangos bod gennych y potensial i addysgu. I ddarlithio mewn pynciau galwedigaethol sy'n gysylltiedig â gyrfaoedd adeiladu, mae arnoch angen cymhwyster gradd neu broffesiynol berthnasol - ynghyd â sawl blwyddyn o brofiad gwaith perthnasol y tu cefn i chi.

Efallai y gallwch chi gael profiad trwy ddilyn dyletswyddau addysgu (o bosibl yn cael eu talu yn ôl yr awr) tra'ch bod yn fyfyriwr ymchwil. Mae rhai prifysgolion yn hysbysebu cyfleoedd dan deitlau swydd megis cynorthwyydd addysgu graddedig.

 phrofiad gallech chi gael eich dyrchafu i ddarlithydd uwch (neu brif ddarlithydd) â chyfrifoldebau rheoli academaidd. Y cam nesaf yw darllenydd, â chyfrifoldeb am ymchwil annibynnol lefel uchel. Mae dyrchafu i'r lefelau hyn yn gystadleuol iawn, felly mae'n rhaid i'ch gwaith fod o safon uchel iawn.

Gallai cofnod ymchwilio a chyhoeddi rhagorol arwain at fod yn athro. Mae hyn yn cyflwyno'r cyfrifoldeb am gynyddu ymchwil trwy gamau megis sefydlu timau ymchwil newydd a dod â chyllid newydd i mewn. Ar y lefel hon efallai y byddwch hefyd yn bennaeth adran neu grŵp o adrannau ac yn gwneud llai o addysgu


Beth mae Darlithydd yn ei wneud?

  • Darlithoedd a seminarau addysgu
  • Gwneud arddangosiadau ymarferol a gwaith maes
  • Cynllunio eu sesiynau a datblygu deunyddiau addysgu
  • Gosod a marcio aseiniadau ac arholiadau
  • Asesu gwaith a chynnydd eu myfyrwyr
  • Gweithredu fel tiwtor personol i rai myfyrwyr sydd angen cymorth ychwanegol
  • Mae'n bosibl cael eich cyflogi mewn sefyllfa addysgu ac ymchwilio ar y cyd


Cyflog

  • Gall darlithwyr addysg uwch ar gontract llawn amser ennill rhwng £19,000 - £40,000
  • Gall hwn godi i rhwng £50,000 a £55,000 i uwch ddarlithwyr

Bydd cyflogau'n dibynnu ar leoliad, cyflogwr, profiad a lefel o gyfrifoldeb.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!


Dyluniwyd y wefan gan S8080