Facebook Pixel

Gosodwr carpedi

Gosodwr carpedi, gosodwr lloriau

Mae gosodwyr carpedi yn gosod carpedi a lloriau finyl mewn cartrefi a safleoedd busnes. Fel gosodwr carpedi, byddech yn mesur ystafelloedd, grisiau a chynteddau, ac yn amcangyfrif y deunyddiau sydd eu hangen ar gyfer y gwaith, ac yn rhoi’r gorchudd llawr ar y safle, gan ei dorri i ffitio a’i roi’n sownd.

Cyflog cyfartalog*

£14000

-

£30000

Oriau arferol yr wythnos

45-47

Sut i fod yn osodwr carpedi?

Does dim angen cymwysterau penodol i fod yn osodwr carpedi. Gallech chi astudio yn y coleg neu ddilyn prentisiaeth fel gosodwr lloriau, neu wneud cais uniongyrchol i gyflogwr. 

Dylech chi ymchwilio i’r llwybrau hyn i fod yn osodwr carpedi i weld pa un yw’r un iawn i chi. Er bod rhai gofynion penodol o ran cymwysterau ar gyfer rhai o’r opsiynau, mae gan lawer o gyflogwyr ddiddordeb mewn pobl sy’n frwdfrydig, sy’n barod i ddysgu ac sy’n gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.  

Coleg/darparwyr hyfforddiant

Does dim cyrsiau penodol i'ch helpu i fod yn osodwr carpedi, ond gallech ennill sgiliau perthnasol drwy gwblhau cwrs coleg megis:  

 • Dyfarniad Lefel 1 mewn Gweithrediadau Lloriau
 • Sgiliau Adeiladu Sylfaenol (gydag opsiynau lloriau).  

Bydd angen i chi gael o leiaf 2 TGAU ar raddau 3 i 1 (D i G), neu gymhwyster cyfatebol. 

> Eglurhad o'r gofynion mynediad cyfatebol 

> Dod o hyd i gwrs yn eich ardal chi 

> Cyngor am gyllid 

Prentisiaeth

Gallech gwblhau prentisiaeth ganolig fel gosodwr lloriau ac wedyn dod o hyd i waith fel gosodwr carpedi. 

Efallai y bydd angen TGAU (gan gynnwys Saesneg a mathemateg) neu gymhwyster cyfatebol arnoch i ddilyn prentisiaeth, ond nid yw pob cyflogwr yn gofyn am gymwysterau ffurfiol. 

Mae prentisiaethau ar gael i unrhyw un dros 16 oed. Fel prentis, bydd eich cwmni’n eich cyflogi’n llawn, a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Byddwch yn rhannu eich amser rhwng profiad yn y gwaith a’r coleg neu’r darparwr hyfforddiant.  

> Dod o hyd i brentisiaeth yn eich ardal chi 

> Canllawiau i brentisiaethau 

Gwaith

Os oes gennych chi sgiliau ymarferol da neu brofiad mewn crefft arall, gallech chi wneud cais yn uniongyrchol i gwmni arbenigol i gael profiad ar safle fel gosodwr carpedi. Efallai y bydd eich cyflogwr yn eich cefnogi mewn unrhyw hyfforddiant angenrheidiol. 

Profiad gwaith

Gallech chi gael profiad gwaith yn yr ysgol, neu drwy weithio ar benwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy’n gweithio fel gosodwr carpedi. Bydd darpar gyflogwyr bob amser yn falch o’ch gweld yn rhestru profiad gwaith ar eich CV. 

> Dysgwch fwy am brofiad gwaith  

Sgiliau  

Dyma rai o’r sgiliau ychwanegol a allai fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel gosodwr carpedi:  

 • Y gallu i beidio â chynhyrfu mewn sefyllfaoedd llawn straen. 
 • Gallu gweithio'n dda ar eich pen eich hun
 • Hyderus gyda mathemateg
 • Sylw da i fanylion
 • Sgiliau gwasanaethau cwsmeriaid da

Beth mae gosodwr carpedi yn ei wneud?

Fel gosodwr carpedi, byddwch yn gyfrifol am osod carpedi newydd neu finyl mewn ystafelloedd, cynteddau a grisiau sy’n amrywio o ran siâp a maint. 

Mae swydd gosodwr carpedi yn cynnwys y dyletswyddau canlynol:  

 • Mesur ystafelloedd a pharatoi cynlluniau â llaw neu’n ddigidol
 • Amcangyfrif faint o ddeunyddiau sydd eu hangen ar gyfer y gwaith a’u harchebu
 • Torri carpedi cyn mynd â nhw ar y safle
 • Clirio dodrefn a thynnu drysau
 • Tynnu’r hen loriau a glanhau’r ardal
 • Rhoi’r is-haen a'r lloriau yn eu lle, gan ddefnyddio ffitiadau priodol
 • Estyn carped dros ffyn cydio a thâp
 • Gwneud yn siŵr bod trwch a phatrymau’r carped yn cyfateb ar draws unrhyw uniadau
 • Torri’r carped i ffitio o amgylch fframiau drysau a chorneli
 • Gweithio yng nghartrefi cleientiaid neu mewn busnesau. 

Faint o gyflog allech chi ei gael fel gosodwr carpedi?

Mae’r cyflog disgwyliedig i osodwr carpedi yn amrywio wrth i chi gael mwy o brofiad. 

 • Gall gosodwyr carpedi sydd newydd gael eu hyfforddi ennill oddeutu £14,000
 • Gall gosodwyr carpedi profiadol ennill hyd at £30,000*
 • Gosodwyr carpedi hunangyflogedig sy’n gosod eu cyfraddau cyflog eu hunain.

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y byddwch yn ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer gosodwyr carpedi:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, bydd nifer y swyddi gwag sy'n berthnasol i'r rôl o'ch dewis yn amrywio. Bydd swyddi newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi. 

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen

Fel gosodwr carpedi, gallech symud ymlaen i fod yn arweinydd tîm neu’n oruchwylydd, neu symud i amcangyfrif, rheoli contractau neu brynu. 

Neu, gallech sefydlu eich hun fel gweithredwr hunan-gyflogedig. 


Dyluniwyd y wefan gan S8080