Facebook Pixel

Gosodwr diogelwch tân

Mae gan osodwr diogelwch tân rôl bwysig mewn sicrhau fod adeiladau wedi’u hinsiwleiddio ac wedi’u gwarchod yn strwythurol rhag risg tân. Gall hyn gynnwys gosod fframiau gwarchodol, waliau a nenfydau gwrth-dân, a gosod triniaethau gwrth-dân, yn benodol ar adeiladau treftadaeth.

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£40000

Oriau arferol yr wythnos

40 - 42

Sut i ddod yn osodwr diogelwch tân

I ddod yn osodwr diogelwch tân, mae sawl llwybr ar gael. Gallech wneud prentisiaeth, cwblhau cwrs hyfforddiant, hyfforddiant yn y gwaith neu wneud cais i’r  cyflogwr yn uniongyrchol.  

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i weld pa un yw'r un iawn i chi. Er bod angen cymwysterau penodol i ddilyn rhai o'r llwybrau hyn, mae’n well gan lawer o gyflogwyr fod unigolion yn frwdfrydig, yn fodlon dysgu ac yn gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Gall fod angen cerdyn y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu arnoch i weithio ar safle adeiladu.  

Y coleg/darparwr hyfforddiant 

I ddod yn osodwr diogelwch tân gallech gwblhau cwrs hyfforddiant a gynigir gan y Gymdeithas ar gyfer Arbenigwyr Diogelwch Tân yn null NVQ.  

> Gofynion mynediad cyfatebol wedi’u hesbonio 

> Dod o hyd i gwrs yn agos atoch chi 

> Cyngor ar gyllid   

Prentisiaeth 

Gallech gwblhau prentisiaeth i ddod yn osodwr diogelwch tân. Mae cynllun prentisiaeth Diogelwch Tân Goddefol yn cymryd 18 mis i’w gwblhau ac yn arwain at NVQ Lefel 2 mewn Diogelwch Tân Goddefol. Ar ôl cwblhau’r hyfforddiant, byddwch yn gymwysedig i ddefnyddio cyfarpar arbenigol ac i osod deunyddiau gwarchod tân. 

I wneud prentisiaeth, bydd angen hyd at 2-3 TGAU gyda graddau 9 i 4 (A* i C) neu gymwysterau cyfatebol arnoch. 

Gall unrhyw un dros 16 oed wneud prentisiaeth. Fel prentis, byddwch wedi’ch cyflogi'n llawn gan y cwmni rydych yn gweithio iddo a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Bydd eich amser yn cael ei rannu rhwng y gweithle a’r coleg neu'r darparwr hyfforddiant. 

> Dod o hyd i brentisiaeth yn agos atoch chi 

> Canllaw i brentisiaethau 

Gwaith 

Os oes gennych rywfaint o brofiad blaenorol, gallech wneud cais yn uniongyrchol i gwmni adeiladu i gael profiad o weithio fel gosodwr diogelwch tân. Efallai y byddwch yn dechrau fel cynorthwyydd i osodwr diogelwch tân profiadol wrth i’ch gallu ddatblygu. 

Profiad gwaith 

Mae profiad gwaith yn hanfodol i sicrhau swydd yn y diwydiant adeiladu. Gallech gael profiad gwaith yn yr ysgol neu drwy weithio dros benwythnosau a gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy'n gweithio fel gosodwr diogelwch tân. Bydd darpar-gyflogwyr bob amser yn falch o weld profiad gwaith ar eich CV. 

> Rhagor o wybodaeth am brofiad gwaith 

Sgiliau  

Mae sgiliau ychwanegol a all fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel gosodwr diogelwch tân yn cynnwys:  

 • Y gallu i ddilyn dyluniadau technegol 
 • Y gallu i gymryd y cam cyntaf  
 • Gwybodaeth am adeiladau ac adeiladu 
 • Ffitrwydd corfforol da 
 • Hyder i weithio ar uchder

Beth mae gosodwr diogelwch tân yn ei wneud?

Fel gosodwr diogelwch tân, byddwch yn gyfrifol am osod ac am gynnal a chadw systemau diogelwch tân.  

Mae dyletswyddau gosodwr diogelwch tân fel a ganlyn:  

 • Gosod diogelwch strwythurol i ffrâm yr adeilad megis cladin, chwistrellydd mwyn neu sylwedd chwyddiant 
 • Llunio leininau waliau a nenfydau gwrthiant tân  
 • Gosod insiwleiddio thermal ac acwstig, seliau tân, rhwystrau ceudod a dwythell gwrth-dân 
 • Defnyddio cyfarpar mynediad megis ysgol 
 • Dilyn dyluniadau a chynlluniau technegol 
 • Glynu at ganllawiau iechyd a diogelwch llym. 

Faint y gallech ei ennill fel gosodwr diogelwch tân?

Mae cyflog disgwyliedig gosodwr diogelwch tân yn amrywio wrth i chi ddod yn fwy profiadol. 

 • Gall osodwr diogelwch tân sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £25,000 a £30,000 y flwyddyn. 
 • Gall osodwr diogelwch tân hyfforddedig â rhywfaint o brofiad ennill rhwng £30,000 a £40,000 y flwyddyn. 
 • Gall osodwr diogelwch tân uwch ennill tua £40,000. * 

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y gallwch ei weithio. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi Gosodwr Diogelwch Tân sy’n wag ar hyn o bryd:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, gall nifer y cyfleoedd sy'n gysylltiedig â'ch rôl ddewisol amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi. 

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen yn eich gyrfa

Fel gosodwr diogelwch tân, gallech ddod yn arweinydd tîm neu amcangyfrifyn, neu ddechrau eich busnes insiwleiddio eich hun.  

Gallech drosglwyddo eich sgiliau i rôl insiwleiddio arall, megis gosodwr insiwleiddio ceudod. 


Dyluniwyd y wefan gan S8080