Facebook Pixel

Gosodwr Inswleiddio Thermal

Gosodwr inswleiddio, Peiriannydd inswleiddio thermal

Mae gosodwyr inswleiddio thermal yn chwarae rhan hanfodol mewn cadwraeth ynni. Maent yn arbenigo mewn insiwleiddio pibellau poeth, boeleri a llestri i gadw gwres i mewn neu, mewn gosodiadau rheweiddio a thymheru, i gadw gwres allan.

Cyflog cyfartalog*

£18000

-

£45000

Oriau arferol yr wythnos

38-40

Sut i ddod yn osodwr inswleiddio thermal

I ddod yn osodwr inswleiddio thermal, mae sawl llwybr ar gael. Maent yn arbenigo mewn insiwleiddio pibellau poeth, boeleri a llestri i gadw gwres i mewn neu, mewn gosodiadau rheweiddio a thymheru, i gadw gwres allan.

Dylech ymchwilio i’r opsiynau hyn i ddod yn osodwr inswleiddio thermal i weld pa un yw'r un iawn i chi. Er bod angen cymwysterau penodol i ddilyn rhai o'r llwybrau hyn, mae’n well gan lawer o gyflogwyr fod unigolion yn frwdfrydig, yn fodlon dysgu ac yn gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Bydd angen cerdyn sgil Cymdeithas Contractwyr Inswleiddio Thermal (TICA) arnoch i hyfforddi a gweithio ar safleoedd masnachol a diwydiannol

Gall fod angen cerdyn y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu arnoch i weithio ar safle adeiladu. 

Y coleg/darparwr hyfforddiant

Mae’n bosibl y bydd yn rhaid i chi fynychu coleg arbenigol/darparwr hyfforddiant i hyfforddi fel gosodwr insiwleiddio thermal. Mae cyrsiau o’r fath yn cynnwys:

 • Diploma Lefel 2 mewn Mynediad i Beirianneg Gwasanaethau Adeiladu
 • Diploma Lefel 2 mewn Plymio a Gwresogi
 • Diploma Lefel 2 mewn Peirianneg

I astudio'r cyrsiau hyn, yn gyffredinol bydd angen:

 • 2 neu fwy o raddau TGAU 9 i 3 (A* i D), neu gymwysterau cyfatebol

> Gofynion mynediad cyfatebol wedi’u hesbonio

> Dod o hyd i gwrs yn agos atoch chi 

> Cyngor ar gyllid 

Prentisiaeth

Mae cwblhau prentisiaeth gyda chwmni adeiladu’n ffordd dda o ymuno â’r diwydiant. Gall unrhyw un dros 16 oed gwblhau prentisiaeth. Fel prentis, byddwch wedi’ch cyflogi'n llawn gan y cwmni rydych yn gweithio iddo a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Bydd eich amser yn cael ei rannu rhwng y gweithle a’r coleg neu'r darparwr hyfforddiant.

I ddod yn osodwr insiwleiddio thermal, fe allech chi gwblhau gweithiwr inswleiddio thermol a thechnegydd prentisiaeth ganolradd neu uwch.

I gael mynediad ar y brentisiaeth, yn gyffredinol bydd angen y canlynol arnoch chi:

 • Rhai TGAU, fel arfer yn cynnwys Saesneg a Mathemateg, neu gymwysterau cyfwerth, ar gyfer prentisiaeth ganolradd
 • 5 TGAU gyda graddau 9 i 4 (A* i C) neu gymwysterau cyfatebol, gan gynnwys Saesneg a Mathemateg, ar gyfer uwch brentisiaeth.

> Dod o hyd i brentisiaeth yn agos atoch chi

Gwaith

Os oes gennych brofiad blaenorol mewn maes adeiladu perthnasol, fel labrwr mewn cwmni peirianneg gwresogi neu adeiladu, efallai y byddwch yn gallu cwblhau hyfforddiant yn y swydd i ddod yn osodwr inswleiddio thermal. Efallai y byddwch yn dechrau fel cynorthwyydd i osodwr inswleiddio thermal profiadol wrth i’ch gallu datblygu.

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol i sicrhau swydd yn y diwydiant adeiladu. Gallech gael profiad gwaith yn yr ysgol neu drwy weithio ar y penwythnosau ac yn ystod y gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy'n gweithio yn y diwydiant adeiladu. Bydd darpar-gyflogwyr bob amser yn falch o weld profiad gwaith ar eich CV.

> Rhagor o wybodaeth am brofiad gwaith

Sgiliau

Mae sgiliau ychwanegol a all fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel gosodwr inswleiddio thermal yn cynnwys:

 • Gwybodaeth am adeiladu a’r diwydiant adeiladu
 • Y gallu i weithio’n drylwyr a rhoi sylw i fanylion
 • Gallu defnyddio cymhelliant eich hun
 • Y gallu i weithio’n dda â’ch dwylo
 • Gwybodaeth am fathemateg
 • Dyfalbarhad ac yn benderfynol
 • Gallu defnyddio, atgyweirio a chynnal a chadw peiriannau ac offer
 • Sgiliau cyfathrebu gwych ar lafar
 • Gallu cynnal tasgau sylfaenol ar gyfrifiadur neu ddyfais llaw.

Beth mae gosodwr inswleiddio thermal yn ei wneud?

Fel gosodwr inswleiddio thermal byddwch yn gyfrifol am osod deunyddiau inswleiddio ar safleoedd masnachol a chyfyngiadau, gan gadw gwres naill ai i mewn neu allan i wella arbed ynni.

Mae rôl gosodwr inswleiddio thermal yn cynnwys:

 • Cynllunio ble i osod inswleiddio trwy gyfeirio at ddyluniadau gosodiad adeiladau
 • Dewis y deunyddiau a'r offer gorau i'w defnyddio ar gyfer swydd benodol
 • Paratoi a glanhau ardaloedd i'w hinswleiddio
 • Mesur a thorri deunyddiau inswleiddio i faint
 • Sicrhau inswleiddio gan ddefnyddio clipiau, chwistrellau, gludyddion neu fandiau gwifren
 • Gorchuddio'r offer sydd wedi'u hinswleiddio gyda chladin metel i'w amddiffyn rhag difrod neu dywydd gwael
 • Defnyddio peiriannau i chwythu deunyddiau inswleiddio i mewn i geudodau mewn waliau a lloriau
 • Selio ardaloedd gwaith ar ôl gosod inswleiddio
 • Cael gwared ar hen inswleiddio, fel asbestos, yn unol â rheoliadau iechyd a diogelwch.

Faint y gallech ei gael fel gosodwr inswleiddio thermal?

Mae cyflog disgwyliedig gosodwr inswleiddio thermal yn amrywio wrth i chi ddod yn fwy profiadol. 

 • Gall gosodwyr inswleiddio thermal dan hyfforddiant gael £18,000 - £21,000
 • Gall gosodwyr inswleiddio thermal wedi’u hyfforddi gael £21,000– £30,000
 • Gall gosodwyr inswleiddio thermal uwch gael hyd at £45,000.

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y gallwch ei weithio. 

*Mae’r cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell a chawsant eu diweddaru yn 2019

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gosodwyr inswleiddio thermal sy’n wag ar hyn o bryd:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, gall nifer y cyfleoedd sy'n gysylltiedig â'ch rôl ddewisol amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi. 

Llwybr gyrfa a datblygu yn eich gyrfa

Fel gosodwr insiwleiddio thermal, gallech gael hyfforddiant pellach tra byddwch yn gweithio i symud i rôl dechnegol, oruchwylio neu reoli, fel prif unigolyn, swyddog diogelwch safle neu dechnegydd gwasanaethau adeiladu.

Gallech hefyd ddod o hyd i waith mewn diwydiant cysylltiedig, fel peirianneg gwresogi ac awyru neu aerdymheru a rheweiddio.

Dewis arall yw mynd yn hunangyflogedig.


Dyluniwyd y wefan gan S8080