Facebook Pixel

Gweithiwr atal drafftiau

Mae gweithiwr atal drafftiau’n sicrhau bod adeiladau wedi’u fentio tra hefyd yn cadw gwres. Maent yn ceisio cynnal defnydd egni effeithlon trwy sicrhau nad oes egni’n cael ei wastraffu mewn adeilad oherwydd gollyngiadau mewn ffenestri a drysau allanol, ac felly’n cael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£25000

Sut i ddod yn weithiwr atal drafftiau

Nid oes angen cymwysterau penodol  i ddod yn weithiwr atal drafftiau, fodd bynnag, gallech wneud cwrs coleg neu brentisiaeth a fydd yn eich helpu i ddatblygu yn y maes hwn.  

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i weld pa un yw'r un iawn i chi. Er bod angen cymwysterau penodol i ddilyn rhai o'r llwybrau hyn, mae’n well gan lawer o gyflogwyr fod unigolion yn frwdfrydig, yn fodlon dysgu ac yn gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Gall fod angen cerdyn y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu arnoch i weithio ar safle adeiladu.

Y coleg 

Nid oes angen cymwysterau penodol i ddod yn weithiwr atal drafftiau, fodd bynnag, gall Tystysgrif  NVQ Lefel 2 mewn Triniaethau Insiwleiddio ac Adeilad - Atal Drafftiau fod o fantais i chi. 

Bydd angen 2-3 TGAU gyda graddau 9 i 4 (A* i C) neu gymwysterau cyfatebol arnoch i wneud hyn.  

> Gofynion mynediad cyfatebol wedi’u hesbonio 

> Dod o hyd i gwrs yn agos atoch chi 

> Cyngor ar gyllid  

Prentisiaeth 

Mae gwneud prentisiaeth gyda chwmni adeiladu’n ffordd dda o ymuno â’r diwydiant ac efallai yn eich helpu ar eich taith i ddod yn weithiwr atal drafftiau.  

Gallech gwblhau prentisiaeth ganolradd fel gweithiwr gosod brics, saer coed a saer celfi er enghraifft, i’ch helpu i gael y sgiliau sydd ei angen i ddod yn weithiwr atal drafftiau. 

I wneud prentisiaeth ganolradd, bydd angen 2-3 TGAU gyda graddau 9 i 4 (A* i C) neu gymwysterau cyfatebol arnoch. 

Gall unrhyw un dros 16 oed wneud prentisiaeth. Fel prentis, byddwch wedi’ch cyflogi'n llawn gan y cwmni rydych yn gweithio iddo a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Bydd eich amser yn cael ei rannu rhwng y gweithle a’r coleg neu'r darparwr hyfforddiant. 

> Dod o hyd i brentisiaeth yn agos atoch chi 

> Canllaw i brentisiaethau 

Gwaith 

Os oes gennych rywfaint o brofiad sylfaenol, gallech wneud cais yn uniongyrchol i gwmni adeiladu i gael profiad ar safle adeiladu o weithio fel gweithiwr atal drafftiau. I ddechrau, efallai y byddwch yn helpu gweithiwr atal drafftiau mwy profiadol ac yn camu ymlaen wrth i’ch gallu ddatblygu. 

Profiad gwaith 

Mae profiad gwaith yn hanfodol i sicrhau swydd yn y diwydiant adeiladu. Gallech gael profiad gwaith yn yr ysgol neu drwy weithio dros benwythnosau a gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy'n gweithio fel gweithiwr atal drafftiau. Bydd darpar-gyflogwyr bob amser yn falch o weld profiad gwaith ar eich CV. 

> Rhagor o wybodaeth am brofiad gwaith 

Sgiliau  

Mae sgiliau ychwanegol a all fod o fudd i unrhyw un sy’n ystyried swydd fel gweithiwr atal drafftiau yn cynnwys:  

 • Sgiliau datrys problemau 
 • Sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid da 
 • Y gallu i weithio â’ch dwylo 

Beth mae Beth mae gweithiwr atal drafftiau yn ei wneud? atal drafftiau yn ei wneud?

Fel gweithiwr atal drafftiau, byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod adeiladu yn ddiogel rhag colli gwres neu egni. Mae hyn yn cynnwys gweithio mewn adeiladau newydd, neu leoli problemau mewn adeiladau a’u hatgyweirio. 

Mae dyletswyddau gweithiwr atal drafftiau fel a ganlyn:  

 • Dod o hyd i’r lle mae aer yn gadael adeilad, yna atgyweirio’r broblem gydag atalydd drafftiau 
 • Argymell a gosod y cynhyrchion gorau ar gyfer atgyweirio gollyngiadau 
 • Siarad â’r prif gontractwr a chrefftwyr eraill ar y safle 
 • Ymdrin â sawl lleoliad a deunyddiau gan gynnwys ffenestri, drysau allanol, sgertins a drysau mewnol 
 • Helpu cleientiaid trwy leihau biliau gwres a golau 
 • Helpu’r amgylchedd trwy leihau’r cyfanswm o egni a ddefnyddir 
 • Gweithio yng nghartrefi a busnesau cleientiaid 

Faint y gallech ei ennill fel gweithiwr atal drafftiau?

Mae cyflog disgwyliedig gweithiwr atal drafftiau’n amrywio wrth i chi ddod yn fwy profiadol. 

 • Gall gweithiwyr atal drafftiau sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £17,000 a £20,000 y flwyddyn 
 • Gall gweithwyr atal drafftiau â rhywfaint o brofiad ennill rhwng £20,000 a £25,000 y flwyddyn 
 • Mae gweithwyr atal drafftiau hunangyflogedig yn gosod eu cyfraddau eu hunain. 

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y gallwch ei weithio. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi Gweithwyr Atal Drafftiau sy’n wag ar hyn o bryd:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, gall nifer y cyfleoedd sy'n gysylltiedig â'ch rôl ddewisol amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi. 

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen yn eich gyrfa

Fel gweithiwr atal drafftiau, gallech ddechrau eich busnes eich hun a dod yn hunangyflogedig. 

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Gweithiwr atal drafftiau Mae gweithwyr atal drafftiau yn sicrhau bod adeiladau wedi'u hawyru'n gywir heb ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Arweinydd tîm/goruchwyliwr galwedigaethol Mae arweinydd tîm neu oruchwyliwr galwedigaethol yn gyfrifol am grŵp o grefftwyr...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Contractwr / is-gontractwr hunangyflogedig Mae contractwr neu is-gontractwr hunangyflogedig yn rhedeg ei fusnes adeiladu ei...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080