Facebook Pixel

Gweithredwr Adeiladu Cyffredinol (Gweithiwr Daear)

Mae gweithredwr adeiladu cyffredinol (neu labrwr) yn gwneud llawer o bethau ar safle adeiladu, o gymysgu concrid i balu tyllau.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£30000

Oriau arferol yr wythnos

42 - 44


Beth mae Gweithredwr Adeiladu Cyffredinol yn ei wneud?

 • Un o'r swyddi gorau ar gyfer dechrau gyrfa mewn adeiladu, ac yn addas i unrhyw un sy'n mwynhau gweithio yn yr awyr agored
 • Gweithio ochr yn ochr â chrefftwyr medrus, gan helpu â phob agwedd ar y broses adeiladu.
 • Cymryd rhan mewn prosiectau o'r dechrau i'r diwedd gan ddilyn yr holl weithdrefnau diogelwch sydd ar waith i atal unrhyw un rhag cael ei niweidio neu ei anafu. 
 • Cymysgu ac arllwys concrit i greu sylfeini, trawstiau neu loriau
 • Marcio'r ardal ar gyfer y safle gan ddefnyddio llinynnau cortyn rhwng polion, a gosod cytiau, ysgolion, rhwystrau ac arwyddion diogelwch
 • Gosod pibellau draenio, palmentydd a gorchuddion tyllau archwilio
 • Gweithredu peiriannau llaw megis driliau, pympiau a chywasgwyr

Cyflog

 • Gall gweithredwyr adeiladu cyffredinol sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £17,000 - £20,000
 • Gall gweithredwyr adeiladu cyffredinol hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £20,000 - £30,000

Bydd cyflogau'n dibynnu ar leoliad, cyflogwr a goramser. Bydd gweithredwyr adeiladu cyffredinol hunangyflogedig yn gosod eu cyfraddau tâl eu hunain.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Gweithredwr Adeiladu Cyffredinol (Gweithiwr Daear) Mae gweithredwr adeiladu cyffredinol (neu labrwr) yn gwneud llawer o bethau ar s...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Arweinydd tîm/goruchwyliwr galwedigaethol Mae arweinydd tîm neu oruchwyliwr galwedigaethol yn gyfrifol am grŵp o grefftwyr...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Gweithredwr peiriannau Mae gweithredwyr peiriannau yn defnyddio peiriannau trwm i balu, codi a symud de...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Gweithredwr cynnal a chadw Mae gweithredwyr cynnal a chadw yn cadw adeiladau mewn cyflwr gweithredol da drw...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Technegydd peirianneg sifil Mae technegwyr peirianneg sifil yn rhoi eu gwybodaeth wyddonol a thechnolegol ar...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd/Technegydd Safle Mae peirianwyr/technegwyr safle yn gyfrifol am elfennau technegol, trefnu a goru...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Clerc gwaith Mae clerc gwaith (a elwir hefyd yn arolygydd safle neu swyddog ansawdd adeiladu)...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr contractau Mae rheolwr contractau yn nodi, sicrhau a rheoli prosiectau a chontractau. ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Contractwr / is-gontractwr hunangyflogedig Mae contractwr neu is-gontractwr hunangyflogedig yn rhedeg ei fusnes adeiladu ei...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr adeiladu Y rheolwr adeiladu yw un o'r bobl fwyaf lefel uchel ar safle adeiladu ac ef sy'n...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Uwch reolwr/Pennaeth adran Mae uwch reolwyr a phenaethiaid adran yn gyfrifol am arwain timau o bobl sy'n gw...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr prosiect Rheolwr prosiect sy'n gyfrifol am wneud yn siŵr bod unrhyw fath o waith adeiladu...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080