Facebook Pixel

Gweithredwr cynnal a chadw priffyrdd

Mae gweithredwyr cynnal a chadw priffyrdd yn helpu i sicrhau bod ffyrdd, palmentydd a rhwydweithiau traffyrdd yn cael eu cynnal a'u cadw'n dda.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£30000


Y Rôl

 • Gweithredu, cynnal a chludo cyfarpar adeiladu
 • Dileu rhwystrau anniogel megis creigiau a gosod rhwystrau gwarchod
 • Rhybuddio a chyfarwyddo traffig yn ystod gweithrediadau atgyweirio
 • Gweithredu, cynnal a chludo cyfarpar adeiladu a chyflenwadau
 • Defnyddio ystod eang o offer, ochr yn ochr â gwybodaeth ardderchog o reoliadau iechyd a diogelwch
 • Gosod amrywiaeth o driniaethau arwyneb arbenigol i wella diogelwch a darparu gorffeniadau addurnol
 • Cynnal rhwydweithiau ffyrdd yn y gaeaf. Mae hyn yn galw am adnoddau mawr ac felly mae angen gwneud penderfyniadau'n ofalus
 • Gwneud tasgau gwahanol iawn yn dibynnu ar amser y flwyddyn. Ar gynlluniau mawr, efallai y bydd rhai o'r gweithgareddau hyn yn cael eu cynnal gan gontractwyr preifat neu arbenigol lle mae contractau'n cael eu hallanoli.
 • Gyrru peiriannau i ysgubo malurion oddi ar arwynebau a strwythurau
 • Lledaenu tywod, asffalt, graean a chlai i adeiladu a chynnal arwynebau
 • Glanhau ac atgyweirio systemau draenio, pontydd, twneli a strwythurau eraill
 • Gosod a thrwsio rhwystrau gwarchod, goleuadau ffyrdd a nodweddion eraill
 • Gwneud tirlunio ar ochr y ffordd gan gynnwys clirio chwyn a thocio coed
 • Paentio llinellau i reoli traffig
 • Gosod olew ar arwynebau ffyrdd
 • Archwilio cyfarpar a deunyddiau i nodi a datrys diffygion
 • Mae gweithredwyr cynnal a chadw priffyrdd yn gweithio oddeutu 37 awr yr wythnos, â'r gwaith yn digwydd yn bennaf yn yr awyr agored ac ym mhob tywydd

Cyflog

 • Gall gweithredwyr cynnal a chadw priffyrdd sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £17,000 - £20,000
 • Gall gweithredwyr cynnal a chadw priffyrdd hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £20,000 - £30,000
 • Gall uwch weithredwyr cynnal a chadw priffyrdd ennill rhwng £30,000 - £40,000

Bydd eich cyflog fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a goramser. Mae gweithredwyr cynnal a chadw priffyrdd hunangyflogedig yn pennu eu cyfraddau tâl eu hunain.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Gweithredwr cynnal a chadw priffyrdd Mae gweithredwyr cynnal a chadw priffyrdd yn helpu i sicrhau bod ffyrdd, palment...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Arweinydd tîm/goruchwyliwr galwedigaethol Mae arweinydd tîm neu oruchwyliwr galwedigaethol yn gyfrifol am grŵp o grefftwyr...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Technegydd cynnal a chadw priffyrdd Mae technegydd cynnal a chadw priffyrdd yn gweithio mewn tîm er mwyn cyflawni rh...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Prynwr Yn y diwydiant adeiladu, prynwyr sy'n gyfrifol am sicrhau bod y deunyddiau sydd ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd priffyrdd Mae peirianwyr priffyrdd yn sicrhau bod y miloedd o filltiroedd o ffyrdd a geir ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd sifil Mae peirianwyr sifil yn chwarae'r rhan bwysig o gynllunio, dylunio a rheoli pros...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Syrfëwr meintiau Mae syrfëwr meintiau yn pennu faint y bydd adeilad yn ei gostio i'w adeiladu ac ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr priffyrdd Mae rheolwr priffyrdd yn gweithio gyda chynghorau lleol a chwmnïau cyfleustodau ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Uwch reolwr/Pennaeth adran Mae uwch reolwyr a phenaethiaid adran yn gyfrifol am arwain timau o bobl sy'n gw...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr contractau Mae rheolwr contractau yn nodi, sicrhau a rheoli prosiectau a chontractau. ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr masnachol Y rheolwr masnachol yw'r unigolyn ag awdurdod sy'n rheoli'r gyllideb ac yn cadw ...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080