Facebook Pixel

Gweithredwr cynnal a chadw

Mae gweithredwyr cynnal a chadw yn cadw adeiladau mewn cyflwr gweithredol da drwy wneud gwaith atgyweirio a chynnal a chadw cyffredinol.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£25000

Oriau arferol yr wythnos

35 - 40

Sut i ddod yn Gweithredwr cynnal a chadw

Nid oes arnoch angen unrhyw gymwysterau penodol ond mae'n helpu i gael Bagloriaeth Cymru, TGAU ar A* -C mewn mathemateg a Saesneg. Nid yw'r rhain yn hanfodol ond gallant fod yn ddefnyddiol ar gyfer y cyfrifiadau rydych chi'n eu gwneud yn y swydd.

Llwybr da i'r gyrfa hon yw trwy brentisiaeth, lle rydych chi'n gweithio tuag at NVQ Lefel 2 mewn Gweithrediadau Cynnal a Chadw.  I chwilio am leoedd prentisiaeth gwag yn eich ardal chi, ewch i wefan gyfateb swyddi gwag y Llywodraeth, neu yng Nghymru, Gyrfa Cymru.


What does a Gweithredwr cynnal a chadw do?

 • Atgyweirio toeau a gwteri
 • Paentio waliau
 • Gosod drysau a ffitio bordiau wal
 • Atgyweirio neu ail-adeiladu waliau
 • Ffitio ceginau ac ystafelloedd ymolchi, a theilsio waliau a lloriau
 • Ymgymryd â thrwsiadau plymio bach  a thasgau trydanol mân
 • Gwneud gwiriadau ar offer diogelwch a thân
 • Gwaith maen fel waliau neu grisiau allanol, gosod slabiau, codi ffensys, gosod lloriau finyl, a gwydro ac ailosod gwydr
 • Mae'n gorfforol anodd felly rhaid i weithredwr cynnal a chadw fod yn heini

Cyflog

 • Gall gweithredwr cynnal a chadw hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £20,000 - £25,000
 • Gall gweithredwr cynnal a chadw wedi'u hyfforddi â phrofiad ennill tua £25,000 - £30,000
 • Mae gweithredwyr cynnal a chadw hunangyflogedig yn pennu eu cyfraddau tâl eu hunain.

Mae cyflogau'n dibynnu ar leoliad, cyflogwr a goramser.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Gweithredwr cynnal a chadw Mae gweithredwyr cynnal a chadw yn cadw adeiladau mewn cyflwr gweithredol da drw...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Contractwr / is-gontractwr hunangyflogedig Mae contractwr neu is-gontractwr hunangyflogedig yn rhedeg ei fusnes adeiladu ei...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Briciwr Mae bricwyr yn gosod brics, cerrig wedi'u torri, blociau concrid a mathau eraill...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Saer Mae seiri yn paratoi ac yn gosod unrhyw ran o adeilad a wneir o bren. ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Asiedydd Mae asiedwyr yn gweithio gyda phren er mwyn creu grisiau, drysau a ffenestri, do...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Teilsiwr waliau a lloriau Mae teilsiwr waliau a lloriau yn gwneud hynny'n union - mae'n gorchuddio waliau ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Plastrwr Mae'r plastrwr yn aelod anhepgor o'r rhan fwyaf o safleoedd adeiladu – mae'n gwn...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Plymwr Mae plymwr yn gyfrifol am unrhyw beth sy'n ymwneud â phibwaith ar safle adeiladu...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr contractau Mae rheolwr contractau yn nodi, sicrhau a rheoli prosiectau a chontractau. ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Uwch reolwr/Pennaeth adran Mae uwch reolwyr a phenaethiaid adran yn gyfrifol am arwain timau o bobl sy'n gw...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080