Facebook Pixel

Gweithredwr drilio diemwnt

Mae gan weithredwyr llifio a drilio diemwnt un o'r rolau mwyaf medrus ac arbenigol yn y diwydiant adeiladu - torri drwy'r deunyddiau caletaf ar safle adeiladu.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£30000

Sut i ddod yn Gweithredwr drilio diemwnt

Nid oes unrhyw gymwysterau penodol ar gyfer llifio a drilio diemwnt ond mae'n helpu i gael graddau A*-C mewn Saesneg a Mathemateg neu gymwysterau cyfatebol fel Bagloriaeth Cymru neu Raddau Cenedlaethol yr Alban 4/5.

Gellir ennill NVQ/SVQ Lefel 2 mewn Llifio a Drilio drwy gwblhau'r Brentisiaeth Llifio a Drilio, rhaglen hyfforddi dwy flynedd ffurfiol.

Os oes gennych o leiaf bum mlynedd o brofiad, gallech gwblhau Asesiad Ymarferol Gweithwyr Profiadol (EWPA), sy'n cyfuno rhannau allweddol yr SVQ/NVQ yn un asesiad ymarferol, ynghyd â thystiolaeth seiliedig ar waith ac ardystiad cyflogwr. Neu gallwch wneud Asesiad a Hyfforddiant ar y Safle (OSAT)


Beth mae Gweithredwr drilio diemwnt yn ei wneud?

 • Drilio/Llifio llawr/Llifio â llaw/Llifio â gwifren
 • Mae'n cynnwys defnyddio peiriannau, cynllunio gofalus, a lefelau uchel o ddiogelwch
 • Llifio llawr: y dull torri deimwnt mwyaf cyffredin, a wneir fel arfer ar arwynebau gwastad (lloriau, palmentydd). Mae gan lifau llawr (neu slab) lafn deimwnt ar y peiriant mae'r gweithredwr yn cerdded y tu ôl iddo. Mae'r llif hwn yn ddefnyddiol ar gyfer swyddi adeiladu megis cael gwared ar adrannau palmant wedi'u niweidio.
 • Llifio â llaw: dyma ble mae llafnau deimwnt yn cael eu defnyddio mewn llifau pŵer a llifau cadwyn. Mae'r darn hwn o gyfarpar yn gyflym a chludadwy, a ddefnyddir ar safleoedd adeiladu a dymchwel, ac fe'i defnyddir mewn tasgau megis llifio pibellau concrid i'w hyd
 • Llifio â gwifren: fe'i defnyddir ar gyfer concrid trwchus iawn. Fe'i defnyddir i gael gwared ar rannau mawr o goncrid wedi'i atgyfnerthu'n drwm, megis tyrau ac adrannau pont, neu ar gyfer torri concrid mewn ardaloedd lle mae gofod cyfyngedig


Cyflog

 • Gall gweithredwyr drilio diemwnt sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £17,000 a £20,000
 • Gall gweithredwyr drilio diemwnt hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £20,000 a £25,000
 • Gall uwch weithredwyr drilio diemwnt, gweithredwyr drilio diemwnt siartredig neu feistr weithredwyr drilio diemwnt ennill rhwng £25,000 a £30,000

Bydd cyflogau'n dibynnu ar leoliad, cyflogwr a goramser. Mae gweithredwyr drilio diemwnt hunangyflogedig yn pennu eu cyfraddau tâl eu hunain.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag:

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Gweithredwr drilio diemwnt Mae gan weithredwyr llifio a drilio diemwnt un o'r rolau mwyaf medrus ac arbenig...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr contractau Mae rheolwr contractau yn nodi, sicrhau a rheoli prosiectau a chontractau. ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Contractwr / is-gontractwr hunangyflogedig Mae contractwr neu is-gontractwr hunangyflogedig yn rhedeg ei fusnes adeiladu ei...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd/Technegydd Safle Mae peirianwyr/technegwyr safle yn gyfrifol am elfennau technegol, trefnu a goru...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080