Facebook Pixel

Gweithredwr dymchwel

Mae gweithredwr dymchwel yn dymchwel strwythurau neu adeiladau hen ac adfeiliedig. Mae hefyd yn dymchwel toeon bregus a chladin, yn symud ac yn signalu llwythi, yn paratoi ac yn glanhau ardaloedd gwaith, ac yn gweithredu peiriannau dymchwel.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£45000

Oriau arferol yr wythnos

42 - 44

Sut i ddod yn Gweithredwr dymchwel

Nid oes unrhyw gymwysterau penodol mae angen ichi fod wedi eu hastudio yn yr ysgol, er ei fod yn ddefnyddiol cael Graddau Safonol/Cenedlaethol 4 neu 5 neu TGAU mewn mathemateg, Saesneg neu dechnoleg neu gyfwerth fel BTEC, Bagloriaeth Cymru, CBAC mewn Adeiladu.

Bydd angen i chi fod yn 18 oed neu'n hŷn i weithio ar y safle ym maes dymchwel. Mae'n ddefnyddiol cael profiad ar y safle'n gyntaf, efallai fel llafurwr. Yna efallai y bydd eich cyflogwr yn fodlon eich hyfforddi ym maes ddymchwel.

Mae prentisiaeth adeiladu â chwmni dymchwel yn ffordd gyffredin o fynd i mewn i'r maes. I chwilio am lleoedd prentisiaeth gwag yn eich ardal chi, ewch i wefan gyfateb swyddi gwag y llywodraeth, neu yng Nghymru, Gyrfa Cymru.


Beth mae Gweithredwr dymchwel yn ei wneud?

 • Gweithio'n agos gyda thopmyn dymchwel, sy'n paratoi safleoedd i'w dymchwel.
 • Torri ffitiadau, symud drysau a ffenestri, dihatru strwythurau to, torri fframwaith dur, tynnu toeau bregus a chyfarwyddo eraill ar arferion dymchwel diogel.
 • Defnyddio driliau morthwylio, offer torri ocsiasetylin a pheirianwaith offer. 
 • Paratoi strwythur ar gyfer dymchwel ffrwydrol.  
 • Dilyn rheoliadau iechyd a diogelwch llym bob amser
 • Symud deunyddiau peryglus megis asbestos a chemegau gwenwynig yn ddiogel
 • Cynllunio, goruchwylio ac adolygu dymchwel adeiladau a strwythurau
 • Rheoli'r tîm prosiect trwy gydol y broses
 • Cynghori ar y gwaith sy'n cael ei wneud
 • Sicrhau bod gofynion iechyd, diogelwch ac amgylchedd yn cael eu diwallu
 • Gofalu am weinyddu contractau
 • Gofalu am y rheolaeth ariannol 
 • Rheoli llywodraethu isgontractwyr
 • Gofalu am reolaeth ddyddiol ar weithwyr adeiladu eraill ar y safle
 • Mae'r rôl hon yn golygu gweithio yn yr awyr agored ac o dan unrhyw amgylchiadau.
 • Mae'n aml yn fudr a llychlyd ac yn achlysurol mae ar uchder ac efallai y bydd rhaid gweithio oriau hirach dros fisoedd yr haf


Cyflog

 • Gall gweithredwyr dymchwel sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £17,000 a £20,000
 • Gall gweithredwyr dymchwel hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £20,000 a £30,000
 • Gall uwch weithredwyr dymchwel ennill rhwng £30,000 a £45,000

Bydd cyflogau'n dibynnu ar leoliad, cyflogwr a goramser. Mae gweithredwyr dymchwel hunangyflogedig yn gosod eu cyfraddau tâl eu hunain.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag:

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Gweithredwr dymchwel Mae gweithredwr dymchwel yn dymchwel strwythurau neu adeiladau hen ac adfeiliedi...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Arweinydd tîm/goruchwyliwr galwedigaethol Mae arweinydd tîm neu oruchwyliwr galwedigaethol yn gyfrifol am grŵp o grefftwyr...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080