Facebook Pixel

Gweithredwr dymchwel

Mae gweithwyr dymchwel yn datgymalu adeiladau a strwythurau peryglus neu hynafol. Maent yn tynnu ffitiadau, deunyddiau peryglus ac yn achub unrhyw beth y gellir ei ail-ddefnyddio, cyn defnyddio offer, peiriannau neu ffrwydron i ddymchwel strwythur.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£45000

Oriau arferol yr wythnos

42 - 44

Sut i ddod yn Gweithredwr dymchwel

Er nad oes angen cymwysterau ffurfiol i ddod yn weithiwr dymchwel, mae sawl llwybr y gallech ei gymryd i ddilyn yr yrfa hon. Gallech wneud cwrs yn y coleg neu brentisiaeth neu wneud cais am swydd yn uniongyrchol i gyflogwr. 

Dylech ymchwilio i’r llwybrau hyn i ddod yn weithiwr dymchwel, i weld pa un yw'r un iawn i chi. Er bod angen cymwysterau penodol i ddilyn rhai o'r llwybrau hyn, mae’n well gan lawer o gyflogwyr fod unigolion yn frwdfrydig, yn fodlon dysgu ac yn gallu dilyn cyfarwyddiadau. 

Gall fod angen cerdyn y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu arnoch i weithio ar safle adeiladu. 

Y coleg 

I’ch helpu i ddod yn weithiwr dymchwel, gallech gwblhau cwrs coleg megis Tystysgrif Lefel 1 mewn Sgiliau Adeiladu, Diploma Lefel 2 mewn Gweithrediadau Adeiladu neu Ddiploma Lefel 3 mewn Dymchwel. 

Bydd angen y canlynol arnoch: 

 • Hyd at 2 TGAU (neu gyfwerth) gyda graddau 3 i 1 (D i G) (cwrs lefel 1) 
 • 2 - 4 o raddau TGAU 9 i 3 (A* i D), neu gymwysterau cyfatebol (cwrs lefel 2) 
 • 4 - 5  o raddau TGAU 9 i 4 (A* i C), neu gymwysterau cyfatebol (cwrs lefel 3). 

> Gofynion mynediad cyfatebol wedi’u hesbonio 

> Dod o hyd i gwrs yn agos atoch chi 

> Cyngor ar gyllid 

Prentisiaeth 

Os ydych dros 18 oed, gallech gwblhau prentisiaeth gweithiwr dymchwel ganolradd i’ch helpu ar eich llwybr gyrfa. Os ydych o dan 18 oed, gallech gwblhau prentisiaeth gweithiwr offer ac yna cael hyfforddiant dymchwel pan fyddwch wedi cyrraedd eich 18 oed. 

Bydd angen 2-3 TGAU gyda graddau 9 i 4 (A* i C) neu gymwysterau cyfatebol arnoch i wneud hyn. 

Gall unrhyw un dros 16 oed wneud prentisiaeth. Fel prentis, byddwch wedi’ch cyflogi'n llawn gan y cwmni rydych yn gweithio iddo a bydd disgwyl i chi weithio o leiaf 30 awr yr wythnos. Bydd eich amser yn cael ei rannu rhwng y gweithle a’r coleg neu'r darparwr hyfforddiant. 

> Dod o hyd i brentisiaeth yn agos atoch chi 

> Canllaw i brentisiaethau 

Gwaith 

Gallech ddarganfod gwaith fel labrwr adeiladu ac, os ydych dros 18 oed, gall eich cyflogwr eich helpu i hyfforddi i ddod yn weithiwr dymchwel. 

Dewis arall, os oes gennych brofiad labrwr, gallech wneud cais i’r cyflogwr yn uniongyrchol i gael swydd fel gweithiwr dymchwel. Efallai y bydd angen rhai graddau TGAU 9 i 4 (A* i C) mewn Saesneg a Mathemateg, neu gymwysterau cyfatebol arnoch i wneud hyn. 

Profiad gwaith 

Mae profiad gwaith yn hanfodol i sicrhau swydd yn y diwydiant adeiladu. Gallech gael profiad gwaith yn yr ysgol neu drwy weithio dros benwythnosau a gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy'n gweithio fel gweithiwr dymchwel. Bydd darpar-gyflogwyr bob amser yn falch o weld profiad gwaith ar eich CV. 

> Rhagor o wybodaeth am brofiad gwaith 

Sgiliau  

Mae sgiliau dymunol a nodweddion personol ar gyfer gweithiwr dymchwel yn cynnwys y canlynol:  

 • Gallu i weithio’n drylwyr a rhoi sylw i fanylion 
 • Gwybodaeth am ddiogelwch a sicrwydd cyhoeddus  
 • Gallu cymryd y cam cyntaf 
 • Gwybodaeth am fathemateg 
 • Gallu cynnal tasgau sylfaenol ar gyfrifiadur neu debyg. 

Beth mae Gweithredwr dymchwel yn ei wneud?

Mae gweithwyr dymchwel yn datgymalu strwythurau neu adeiladau. Gall eich cyfrifoldebau gynnwys paratoi safle i’w ddymchwel, achub deunyddiau y gellir eu hailddefnyddio, tynnu ffitiadau a datgymalu strwythurau ar uchder. 

Mae rhai o ddyletswyddau nodweddiadol gweithiwr dymchwel yn cynnwys y canlynol: 

 • Cynllunio, goruchwylio ac adolygu dymchwel adeiladau a strwythurau 
 • Paratoi safleoedd yn ddiogel ar gyfer eu dymchwel 
 • Tynnu ffitiadau a datgymalu toeau a fframweithiau adeiladau 
 • Cyfarwyddo eraill ar ymarferion dymchwel diogel 
 • Achub deunyddiau y gellir eu hailddefnyddio neu eu hailgylchu 
 • Defnyddio driliau morthwyl, cyfarpar torri a pheiriannau offer 
 • Paratoi strwythur ar gyfer dymchwel ffrwydrol 
 • Dilyn rheoliadau llym iechyd a diogelwch 
 • Tynnu deunyddiau peryglus yn saff fel asbestos a chemegau gwenwynig 
 • Rheoli is-gontractwyr a chydweithwyr 
 • Sicrhau bod gofynion amgylcheddol yn cael eu hateb 
 • Gweithio ar safle adeiladu mewn amodau swnllyd a llychlyd. 


Faint y gallech ei ennill fel gweithiwr dymchwel?

 • Gall gweithwyr dymchwel sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £17,000 a £20,000 y flwyddyn 
 • Gall gweithwyr dymchwel â rhywfaint o brofiad ennill rhwng £20,000 a £30,000 y flwyddyn 
 • Gall gweithwyr dymchwel uwch ennill rhwng £30,000 a £45,000* y flwyddyn. 

Mae’r oriau a’r cyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y gallwch ei weithio. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Edrychwch ar y swyddi gweithwyr dymchwel sy’n wag ar hyn o bryd:  

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, gall nifer y cyfleoedd sy'n gysylltiedig â'ch rôl ddewisol amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu cyhoeddi wrth iddynt godi. 

Llwybr gyrfa a chamu ymlaen yn eich gyrfa

Gyda mwy o hyfforddiant a phrofiad gallech arbenigo mewn math penodol o ddymchwel, megis ffrwydron. 

Dewis arall yw symud i rôl oruchwyliol neu reoli a goruchwylio gwaith ar safle adeiladu.  

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Gweithredwr dymchwel Mae gweithredwr dymchwel yn dymchwel strwythurau neu adeiladau hen ac adfeiliedi...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Arweinydd tîm/goruchwyliwr galwedigaethol Mae arweinydd tîm neu oruchwyliwr galwedigaethol yn gyfrifol am grŵp o grefftwyr...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080