Facebook Pixel

Gweithredwr pyst sylfaen

Mae gweithredwyr pyst sylfaen yn gyrru colofnau pren, dur neu goncrid i mewn i'r ddaear er mwyn cynnal strwythurau fel adeiladau, pontydd a glanfeydd.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£40000

Sut i ddod yn Gweithredwr pyst sylfaen

Nid oes angen unrhyw gymwysterau penodol i fod yn weithredwr pyst sylfaen ond rhaid i chi fod dros 18 oed.

Mae'n fuddiol meddu ar Raddau Safonol/Cenedlaethol 4 neu 5, neu TGAU (graddau A*-C neu gyfatebol) mewn Mathemateg a Saesneg oherwydd mae hyn yn helpu i wneud cyfrifiadau yn y swydd. Gallwch ddilyn SVQ/NVQ Lefel 2 mewn gosod pyst sylfaen, sef rhaglen hyfforddi dwy flynedd o hyd i ddysgu sgiliau fel gosod pyst sylfaen drwy yrru neu dyllu.

Mae Rhaglen Prentisiaeth Arbenigol (Gweithredwr Pyst Sylfaen) hefyd ar gael.

Os oes gennych o leiaf bum mlynedd o brofiad ac nid oes angen rhagor o hyfforddiant arnoch, gallwch sefyll yr Asesiad Ymarferol i Weithwyr Profiadol (EWPA). Mae hyn yn cynnwys asesiad ymarferol, tystiolaeth seiliedig ar waith ac ardystiad gan gyflogwr – a rhaid cwblhau'r cyfan o fewn amser penodedig. Fel arall, gallwch gael Asesiad a Hyfforddiant ar y Safle (OSAT).


Beth mae Gweithredwr pyst sylfaen yn ei wneud?

  • Gorddio gyrru - lle mae tiwb dur trwm yn cael ei yrru at y dyfnder cywir, ei lenwi â choncrid ac yna ei dynnu i ffwrdd
  • Dull arall yw lle mae gordd goncrid wedi'i atgyfnerthu'n llawn ac wedi'i gastio'n flaenorol yn cael ei gyrru i'r ddaear
  • Gorddio calibr cylchdro - gan ddefnyddio casin dros dro a tharadr i drilio i'r dyfnder angenrheidiol. Yna gosodir cawell atgyfnerthu ac arllwysir concrid i'r twll cyn i'r casin gael ei dynnu'n ôl 
  • Mini-orddau - yn cael eu gosod gan ddefnyddio dulliau tebyg a gallant gynnwys gorddau diamedr bach neu gael eu lleoli lle mae gofod yn gyfyngedig
  • Gwirio cyfarpar cyn iddo gael ei ddefnyddio, dadansoddi gwybodaeth a defnyddio cyfarpar halio i leoli ceblau a morthwylion gorddio
  • Gweithredu peiriannau (naill ai'n uniongyrchol neu drwy fecanweithiau rheoli) a chadw llygad agos ar yr holl gyfarpar er mwyn nodi problemau a dal i'w cynnal neu eu hatgyweirio
  • Cadw cydweithwyr a goruchwylwyr yn gyfredol ynghylch y gwaith

Cyflog

  • Gall gweithredwyr pyst sylfaen hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £20,000 - £30,000
  • Gall uwch weithredwyr pyst sylfaen ennill rhwng £30,000 - £40,000

Bydd cyflogau'n dibynnu ar leoliad, cyflogwr, lefel o gyfrifoldeb a goramser. Mae gweithredwyr pyst sylfaen hunangyflogedig yn pennu eu cyfraddau tâl eu hunain.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

Dyluniwyd y wefan gan S8080