Facebook Pixel

Gweithredwr Toeau

Mae gweithredwyr toeau yn gweithio ar haenau amddiffynnol adeilad sy'n diogelu'r tu mewn rhag yr elfennau gan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau, dulliau a strwythurau.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£35000

Oriau arferol yr wythnos

42 - 44

Sut i ddod yn Gweithredwr Toeau

Nid oes unrhyw ofynion ffurfiol o ran cymwysterau ar gyfer yr yrfa hon ond mae'n helpu i feddu ar TGAU, Bagloriaeth Cymru, TGAU CBAC, BTEC neu Raddau Safonol/Cenedlaethol yr Alban. Gyda hyfforddiant mewn swydd a'r tu allan i swydd, byddech yn gweithio tuag at Gymhwyster Galwedigaethol yr Alban (SVQ) neu Gymhwyster Galwedigaethol Cenedlaethol (NVQ) mewn Galwedigaethau Cladin (Adeiladu): Gorchuddion To a Chladin ar Lefelau 2 a 3 (SCQF lefelau 4 a 5).

Mae gan Gynghrair y Diwydiant Toi (RIA) brosbectws ar Hyfforddiant Toi sy'n cynnwys rhagor o arweiniad ar lwybrau cymhwyso a gofynion o ran hyfforddiant.

Bydd cyflogwyr yn y diwydiant adeiladu yn aml yn chwilio am bobl â rhywfaint o brofiad o weithio ar safle. Os nad ydych wedi gweithio yn y diwydiant adeiladu o'r blaen, gallech ddechrau fel labrwr toeau. Yna gallai eich cyflogwr eich hyfforddi mewn technegau toeau. 

Mae llawer o weithredwyr toeau yn dechrau fel prentisiaid gyda chwmni adeiladu neu doeau. I chwilio am brentisiaethau yn eich ardal, ewch i wefan paru y llywodraeth, neu yng Nghymru, Gyrfa Cymru. Yn yr Alban ewch i Skills Development Scotland neu i gael rhagor o wybodaeth am yr alwedigaeth hon ewch i my world of work.

Fel arall, gallwch ddilyn cwrs coleg er mwyn dysgu sgiliau to, er y bydd cyflogwyr am weld profiad o weithio ar safle o hyd.

Edrychwch ar y Porwr Gyrfaoedd A-Y i gael gwybodaeth am yr ystod lawn o swyddi yn y diwydiant adeiladu sydd ar gael.


Beth mae Gweithredwr Toeau yn ei wneud?

Gweithredwr toeau, dalennau a chladin

 • Gwneud adeiladau yn ddiddos trwy orchuddio'r to (dalennau) a waliau (cladin). 
 • defnyddio lluniadau a manylebau i benderfynu ar y math a'r swm o ddeunyddiau sydd eu hangen
 • cyfarwydd â rheoliadau adeiladu
 • codi a gosod gorchuddion
 • selio'r uniadau
 • gosod insiwleiddio
 • gosod nodweddion megis goleuadau to

Töwr a theilsiwr toeau

 • Gosod ac atgyweirio pob gorchudd diddos
 • Gosod llechi neu deils i fframwaith a ddyluniwyd, megis to tŷ
 • Deall darluniadau a manylebau er mwyn gwybod pa ddeunyddiau i'w defnyddio
 • Gosod isddeunydd, inswleiddio a gorchuddion to yn eu lle
 • Atgyweirio toeau hen neu ddiffygiol
 • Sicrhau bod unrhyw orchudd newydd yn ddiddos

Töwr a theilsiwr toeau (arbenigwr treftadaeth)

 • Gweithio ar doeau sy'n amrywio o dai teras Fictoraidd i eglwysi hynafol.
 • Ddefnyddio deunyddiau wedi'u gwneud â llaw o cyfnodau cynharach, gan gynnwys teils clai a gwahanol fathau o gerrig neu lechi naturiol.
 • Gweithio ag adeiladau hanesyddol a dysgu agweddau cadwraethol ar doeau o'r dechrau

Töwr metel caled a chladin

 • Creu dyluniadau addurnol ac eitemau metel ymarferol megis toeau a chwteris
 • Gweithio ar draws y diwydiant adeiladu ar brosiectau treftadaeth, masnachol, diwydiannol a thai
 • Rhoi gwybodaeth am theori dylunio ar waith trwy eu medrau ymarferol wrth lunio a ffurfio'r metel

Töwr haen sengl

 • Gosod haen ddiddos o ddeunydd synthetig hyblyg i'r to i gadw'r tu mewn i'r adeilad yn sych - a gwneud y tu allan yn fwy steilus
 • Creu siapiau anarferol ar doeau
 • Defnyddio deunydd inswleiddio wedi'i sicrhau â balast, ffasnwyr mecanyddol neu glud
 • Selio uniadau rhwng dalennau i'w gwneud yn ddiddos
 • Gosod goleuadau to
 • Archwilio problemau to
 • Dod o hyd i'r ffordd orau o'u hatgyweirio
 • Gosod rhwystrau tarth neu haenau inswleiddiad
 • Cyfrifo faint o ddeunyddiau a llafur sydd eu hangen

Töwr ffelt wedi'i adeiladu

 • Clymu haenau o felt i do i ffurfio gorchudd diddos a fydd yn cadw'r tu mewn i'r adeilad yn sych
 • Selio uniadau rhwng dalennau i'w gwneud yn ddiddos
 • Gosod haenau bob yn ail o ddeunyddiau ar doeau
 • Arllwys asffalt poeth neu dar i waelodion toeau
 • Gwydro haenau uchaf i wneud gorffeniad llyfn
 • Ymgorffori graean yn y bitwmen ar gyfer arwynebau garw
 • Gosod rhwystrau tarth ac/neu haenau inswleiddio ar ddeciau to toeau fflat

Gweithiwr arweiniol/gweithiwr â chyfrifoldeb

 • Yn gyfrifol am dîm o rhwng dau a phum töwr a theilsiwr
 • Sicrhau bod y gwaith mae eu tîm yn ei wneud yn dda
 • Mae pobl yn dod yn weithwyr â chyfrifoldeb ar ôl ennill profiad a gwybodaeth am y sgiliau a ddefnyddir mewn toi a theilsio toeau

Syrfëwr toeau

 • Sicrhau bod yr holl doeau wedi'u hadeiladu'n briodol ar brosiect adeiladu
 • Yn gysylltiedig o'r dechrau i'r diwedd ac fel rheol wedi'i leoli yn y swyddfa neu'r ffatri
 • Amcangyfrif costau a chyllidebau
 • Cynllunio amserlenni (a gwirio eu bod yn cael eu dilyn)
 • Drafftio cynlluniau a manylion ar gyfer crefftwyr
 • Helpu cleientiaid, penseiri, adeiladwyr a syrfewyr wrth adeiladu strwythur to

Ymgynghorydd toi

 • Arbenigwyr ym mhopeth yn ymwneud â thoeau ac yn rhoi cyngor i weithwyr adeiladu eraill
 • Mae hon yn yrfa uwch ac mae ymgynghorydd toi yn cymryd y rôl dim ond pan fydd ef neu hi wedi ennill profiad sylweddol yn y diwydiant toi
 • Rhaid i ymgynghorydd fod yn ddiduedd o ran dylunio toeau, gosod toeau, gweithdrefnau contract, dulliau gosod, tystiolaeth gyfreithiol a rheolaeth gyffredinol ar doeau

Cyflog

 • Gall gweithredwyr toeau sydd newydd hyfforddi ennill oddeutu £12,000 neu fwy
 • Gall gweithredwyr toeau hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £15,000 a £25,000
 • Gall uwch weithredwyr toeau neu weithredwyr toeau siartredig ennill rhwng £25,000 a £32,000

Bydd cyflogau'n dibynnu ar leoliad, cyflogwr, lefel o gyfrifoldeb a goramser. Mae gweithredwyr toeau hunangyflogedig yn pennu eu cyfraddau cyflog eu hunain.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Gweithredwr Toeau Mae gorchuddwyr toeau a chladwyr yn sicrhau bod adeiladau'n ddiddos drwy orchudd...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Amcangyfrifwr Mae amcangyfrifwr (neu beiriannydd costau) yn cyfrifo cost cyflenwi cynhyrchion ...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080