Facebook Pixel

Gweithredwr twneli leinin concrid wedi'i chwistrellu

Mae gweithredwyr twneli leinin concrid wedi'i chwistrellu yn defnyddio cyfarpar pwrpasol ileinio twneli â choncrid wedi'i chwistrellu.

Cyflog cyfartalog*

£16000

-

£60000

Sut i ddod yn Gweithredwr twneli leinin concrid wedi'i chwistrellu

Nid oes angen unrhyw gymwysterau penodol i fod yn weithredwr twneli leinin concrid wedi'i chwistrellu. Fodd bynnag, mae'n helpu i feddu ar Raddau Safonol/Cenedlaethol 4 neu 5 da, TGAU mewn Saesneg a Mathemateg neu Fagloriaeth Cymru. Rhaid i chi hefyd fod yn 18 oed neu drosodd.

Yn y gorffennol, byddai gweithredwyr twnelu leinin conrid wedi'i chwistrellu yn cael hyfforddiant ar y safle ond nawr gallwch ddilyn prentisiaeth dwy flynedd gyda chyflogwr adeiladu. I chwilio am brentisiaethau yn eich ardal, ewch i wefan paru y llywodraeth, neu yng Nghymru, Gyrfa Cymru. Yn yr Alban ewch i Skills Development Scotland

Os oes gennych bum mlynedd o brofiad o leiaf gallwch wneud Asesiad a Hyfforddiant ar y Safle (OSAT) er mwyn ennill y Diploma SVQ/NVQ.

Chwilio am swydd?

Dyma rai gwefannau swyddi adeiladu a all fod o ddefnydd i chi:

Indeed

Jora Jobs

Gall nifer y swyddi gwag sy'n gysylltiedig â'r rôl a ffefrir gennych amrywio'n ddyddiol, gan mai gwefannau allanol yw'r rhain. Edrychwch arnynt yn rheolaidd er mwyn gweld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu cyhoeddi.


Beth mae Gweithredwr twneli leinin concrid wedi'i chwistrellu yn ei wneud?

Dyma rai o'r sgiliau y byddai arnoch eu hangen ar gyfer y math hwn o rôl:

 • Llygad da am fanylder
 • Cydlyniad da
 • Gallu gweithio'n hyderus mewn mannau tynn
 • Gallu gweithio'n dda mewn tîm

Mae timau gwahanol sy'n gweithio gyda'i gilydd er mwyn cwblhau'r math hwn o waith.

 • Mae'r tîm leinio yn gweithio gyda'i gilydd gan ddefnyddio cyfarpar llaw.
 • Ar brosiectau mawr, caiff y concrid ei osod yn robotig. 
 • Mae'r tīm cymorth yn darparu cyflenwad cyson o ddeunyddiau rheoledig i'r 'trwynwr' yn y man pwysig, gan gadw'r concrid yn gyson ac yn osgoi unrhyw rwystrau.


Cyflog

 • Gall Gweithredwyr Twneli Leinin Concrid wedi'i Chwistrellu ennill rhwng £40,000 a £60,000
 • Mae Gweithredwyr Twneli Leinin Concrid wedi'i Chwistrellu yn pennu eu cyfraddau tâl eu hunain

Mae cyflogau'n amrywio yn dibynnu ar leoliad, cyflogwr a goramser. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Gweithredwr twnelu Gweithredwyr twnelu sy'n adeiladu'r twneli tanddaearol sydd eu hangen ar gyfer g...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Gweithredwr twneli leinin concrid wedi'i chwistrellu Fel mae'r teitl swydd yn ei nodi'n glir, mae gweithredwyr twneli leinin concrid ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Clerc gwaith Mae clerc gwaith (a elwir hefyd yn arolygydd safle neu swyddog ansawdd adeiladu)...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Contractwr / is-gontractwr hunangyflogedig Mae contractwr neu is-gontractwr hunangyflogedig yn rhedeg ei fusnes adeiladu ei...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Uwch reolwr/Pennaeth adran Mae uwch reolwyr a phenaethiaid adran yn gyfrifol am arwain timau o bobl sy'n gw...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr adeiladu Y rheolwr adeiladu yw un o'r bobl fwyaf lefel uchel ar safle adeiladu ac ef sy'n...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr prosiect Rheolwr prosiect sy'n gyfrifol am wneud yn siŵr bod unrhyw fath o waith adeiladu...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080