Facebook Pixel

Gweithredwr twnelu

Gweithredwyr twnelu sy'n adeiladu'r twneli tanddaearol sydd eu hangen ar gyfer gwasanaethau fel rheilffyrdd a gwaith dŵr.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£25000

Sut i ddod yn Gweithredwr twnelu

Nid oes unrhyw gymwysterau penodol ar gyfer bod yn weithredwr twnelu, ond mae'n helpu bod gennych TGAU neu Raddau Safonol mewn Mathemateg a Saesneg, neu gymwysterau cyfatebol fel BTEC, Bagloriaeth Cymru, cymhwyster CBAC mewn Adeiladu neu Raddau Safonol/Cymhwyster Cenedlaethol yr Alban 4 neu 5.

Efallai y bydd cyflogwyr yn fwy awyddus i wybod p'un a oes gennych brofiad o weithio fel labrwr ar safle adeiladu cyn eich symud ymlaen i gymhwyso mewn twnelu drwy brentisiaeth neu gwrs yn y coleg.

Mae llawer o bobl yn dewis gwneud prentisiaeth fel ffordd i mewn i'r proffesiwn. I chwilio am gyfleoedd prentisiaeth yn eich ardal, ewch i wefan paru Llywodraeth y DU, neu Gyrfa Cymru yng Nghymru. Yn yr Alban, ewch i Skills Development Scotland.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i wefan Cymdeithas Twnelu Prydain.  

Chwilio am swydd?

Dyma rai gwefannau swyddi adeiladu a all fod o ddefnydd i chi:

Total Jobs

Simply Hired

Gall nifer y swyddi gwag sy'n gysylltiedig â'r rôl a ffefrir gennych amrywio'n ddyddiol, gan mai gwefannau allanol yw'r rhain. Edrychwch arnynt yn rheolaidd er mwyn gweld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu cyhoeddi.


Beth mae Gweithredwr twnelu yn ei wneud?

 • Mae gweithredwyr twnelu yn adeiladu'r twneli tanddaearol sydd eu hangen ar gyfer gwasanaethau megis rheilffyrdd a gweithfeydd dŵr. 
 • Mae gweithredwyr hefyd yn defnyddio cyfrifiaduron â meddalwedd rheoli adeiladu i helpu i gadw'r gwaith yn rhedeg yn esmwyth.
 • Mae'r mwyafrif o dwnelwyr yn dechrau gweithio yng ngwaelod y pwll yn gwaredu'r pridd, creigiau a deunyddiau gwastraff eraill cyn dod yn gymwys.
 • Rhaid i weithredwyr twnelu allu gweithio mewn amgylchedd cyfyngedig am gyfnodau hir, gan fod rhai twneli yn sawl cilomedr o hyd
 • Paratoi'r safle ar gyfer gwaith twnelu
 • Trefnu danfon a storio'r holl gyfarpar
 • Sicrhau bod y deunyddiau cywir ar gael er mwyn i'r tîm ddechrau gweithio

Cyflog

 • Gall Gweithredwyr Twnelu sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £14,472 a £20,880
 • Gall Gweithredwyr Twnelu hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £19,776 a £24,972
 • Gall Uwch Weithredwyr Twnelu neu Feistr Grefftwyr Twnelu ennill oddeutu £25,000+

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb. Bydd cyflogau ac opsiynau gyrfaol yn gwella ar ôl ennill statws siartredig.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Gweithredwr twnelu Gweithredwyr twnelu sy'n adeiladu'r twneli tanddaearol sydd eu hangen ar gyfer g...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Gweithredwr twneli leinin concrid wedi'i chwistrellu Fel mae'r teitl swydd yn ei nodi'n glir, mae gweithredwyr twneli leinin concrid ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Clerc gwaith Mae clerc gwaith (a elwir hefyd yn arolygydd safle neu swyddog ansawdd adeiladu)...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr adeiladu Y rheolwr adeiladu yw un o'r bobl fwyaf lefel uchel ar safle adeiladu ac ef sy'n...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr prosiect Rheolwr prosiect sy'n gyfrifol am wneud yn siŵr bod unrhyw fath o waith adeiladu...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Uwch reolwr/Pennaeth adran Mae uwch reolwyr a phenaethiaid adran yn gyfrifol am arwain timau o bobl sy'n gw...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080