Facebook Pixel

Gweithredwyr paredau

Mae gweithredwr paredau yn rhannu adeilad yn bob math o ofodau y tu mewn.

Cyflog cyfartalog*

£10000

-

£24000

Sut i ddod yn Gweithredwyr paredau

Mae TGAU neu gymwysterau cyfatebol fel Bagloriaeth Cymru mewn Saesneg a Mathemateg yn bwysig am fod angen defnyddio union fesuriadau a dilyn cyfarwyddiadau'n ofalus.

Gallech wedyn astudio am NVQ Lefel 2 mewn Systemau Mewnol (Adeiladu) – Paredau a symud ymlaen i Ddiploma Lefel 3 NVQ mewn Goruchwylio Gwaith Galwedigaethol er mwyn meithrin y sgiliau cywir ar gyfer gyrfa.


Beth mae Gweithredwyr paredau yn ei wneud?

 • Asesu amgylchiadau amgylcheddol yr adeilad i sicrhau eu bod yn addas
 • Archwilio deunyddiau i wirio bod popeth wedi cyrraedd ac nad yw unrhyw beth wedi'i niweidio a'u cludo'n ofalus i'r safle
 • Mesur mannau gwaith
 • Cadw at y rheolau ar seinglosio neu amddiffyn rhag tân
 • Gadael y lle'n lân a thaclus pan fydd y gwaith wedi'i wneud
 • Gweithio gyda'r pensaer, y dylunydd mewnol neu'r rheolwr cyfleusterau ar ffitio't tu mewn i adeilad er mwyn sicrhau bod y partisiwn yn gweithio'n union fel maen nhw ei eisiau
 • Gweithio â deunyddiau sy'n addas ar gyfer y math o systemau rhannu sy'n cael eu gosod neu bwrpas penodol adeilad 
 • Dilyn cyfarwyddiadau'r gwneuthurwr yn ofalus, yn arbennig wrth ffitio partisiynau wedi'u gwneud yn bwrpasol.

Cyflog

 • Gall Gweithredwyr Paredau sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £9,500 a £15,000
 • Gall Gweithredwyr Paredau hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £16,000 a £24,000
 • Mae Gweithredwyr Paredau hunangyflogedig yn pennu eu cyfraddau cyflog eu hunain

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a goramser.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Gweithredwyr paredau Mae gweithredwr paredau yn rhannu adeilad yn bob math o ofodau y tu mewn. ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Arweinydd tîm/goruchwyliwr galwedigaethol Mae arweinydd tîm neu oruchwyliwr galwedigaethol yn gyfrifol am grŵp o grefftwyr...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr cyfleusterau Mae rheolwyr cyfleusterau yn rhedeg adeiladau drwy ddiwallu anghenion y bobl ynd...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Hyfforddwr / aseswr / tiwtor Mae hyfforddwyr / aseswyr / tiwtoriaid Addysg Bellach (AB) yn addysgu sgiliau a ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Contractwr / is-gontractwr hunangyflogedig Mae contractwr neu is-gontractwr hunangyflogedig yn rhedeg ei fusnes adeiladu ei...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Uwch reolwr/Pennaeth adran Mae uwch reolwyr a phenaethiaid adran yn gyfrifol am arwain timau o bobl sy'n gw...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080