Facebook Pixel

Gyrrwr Cerbydau Nwyddau Trwm (HGV)

Mae gyrwyr HGV yn cludo nwyddau rhwng lleoliadau. Maent yn symud eitemau ar gyfer cyflenwyr a chwsmeriaid, yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Fel gyrrwr lori, byddwch yn treulio llawer o amser ar y ffordd a gallech fod oddi cartref yn aml. Byddwch yn cynllunio amserlenni dosbarthu ac yn sicrhau fod llwythi yn cael eu danfon yn brydlon i'r lleoliadau cywir.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£40000

Oriau arferol yr wythnos

50 -52

Sut i ddod yn yrrwr Cerbydau Nwyddau Trwm (HGV)

I ddod yn yrrwr HGV, bydd angen i chi fod dros 18 oed (yn achos llawer o gwmnïau, gall hyn godi i fod dros 21 oed, at ddibenion yswiriant) a chael trwydded yrru lawn o'r DU. 

Gallwch ennill y cymwysterau ychwanegol sydd eu hangen arnoch trwy wneud cyrsiau hyfforddi penodol. Efallai y bydd rhai cwmnïau'n cynnig hyfforddiant i ddod yn yrrwr HGV fel rhan o brentisiaeth.

Os oes gennych rywfaint o brofiad yn barod, efallai y gallech anfon cais am swydd yn uniongyrchol at gyflogwr.

Efallai y bydd angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch i weithio ar safle adeiladu.              

Cyrsiau hyfforddi 

Bydd rhaid mynychu cyrsiau hyfforddiant arbenigol i ennill y cymwysterau a chael y profiad priodol i ennill eich trwydded HGV.

Mae gan eich prawf trwydded gyrru HGV ddwy ran:

 • Mae Categori C1 yn eich galluogi i yrru cerbydau rigid sy'n pwyso hyd at 7.5 tunnell 
 • Mae Categori C yn eich galluogi chi i yrru cerbydau rigid sy'n pwyso dros 7.5 tunnell.

Ar gyfer pob un o'r rhain, bydd angen sefyll prawf theori, prawf ymarferol, dangos dealltwriaeth dda o ddiogelwch ar y ffordd a dangos sut i lwytho a dadlwytho'ch HGV yn ddiogel.

Bydd angen cael asesiadau golwg a meddygol i gael eich trwydded. Ni fydd angen cymwysterau ffurfiol arnoch bob tro.

Pan fyddwch newydd gymhwyso, bydd angen gwneud cais am Dystysgrif Cymhwysedd Proffesiynol Gyrrwr (a elwir hefyd yn CPC Gyrrwr) er mwyn gweithio. 

Prentisiaeth 

Nid oes prentisiaeth uniongyrchol ar gael i ddod yn yrrwr HGV ond gall rhai cyflogwyr gynnig hyfforddiant HGV i wella eich prentisiaeth, h.y. mewn cynnal a chadw HGV.

Dod o hyd i brentisiaeth gyfagos

Canllaw ynghylch prentisiaethau

Gwaith

Os oes gennych brofiad fel gyrrwr nwyddau ysgafn, efallai y gallwch ddod o hyd i gyflogwr a fyddai’n eich helpu i gael eich trwydded HGV.

Os ydych wedi gweithio fel gyrrwr HGV o'r blaen, bydd angen gwneud hyfforddiant diweddaru er mwyn dychwelyd i'r gwaith.


Beth mae gyrrwr Cerbydau Nwyddau Trwm (HGV) yn ei wneud?

Fel gyrrwr HGV, gallech fod yn gwneud y canlynol: 

 • Trin cerbydau masnachol sy'n pwyso hyd at 7.5 tunnell a drosodd,, gan gynnwys lorïau rigid, lorïau cymalog, tanceri, cludwyr a wagenni trelar
 • Gyrru pellteroedd hir neu fyr
 • Cynllunio amserlenni a theithiau dosbarthu ar y cyd â rheolwyr cludiant
 • Goruchwylio neu helpu i lwytho a dadlwytho nwyddau
 • Codi a chludo nwyddau
 • Sicrhau fod llwythi wedi'u gosod yn ddiogel
 • Dilyn adroddiadau traffig ac addasu teithiau os oes angen
 • Cwblhau gwaith papur ynghylch dosbarthu
 • Cadw llyfrau log yn gyfredol
 • Cynnal gwaith cynnal a chadw sylfaenol rheolaidd, megis gwirio olew, teiars a breciau
 • Gweithio o gerbyd a gyrru pellteroedd hir mewn lle cyfyng
 • Treulio nosweithiau oddi cartref wrth deithio pellter hir i ddanfon nwyddau.

Faint allech ei ennill fel gyrrwr Cerbydau Nwyddau Trwm (HGV)?

 • Gall gyrwyr HGV sydd newydd eu hyfforddi ennill £17,000 - £20,000 
 • Gall gyrwyr HGV wedi'u hyfforddi sydd â rhywfaint o brofiad ennill £20,000 - £40,000
 • Gall gyrwyr tanceri tanwydd a chemegau arbenigol ennill dros £40,000.*

Mae oriau a chyflog yn dibynnu ar y lleoliad, y cyflogwr ac unrhyw oramser y gallech ei weithio.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swyddi

Chwiliwch am y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer gyrwyr HGV: 

Gwefannau allanol yw'r rhain, felly gall nifer y swyddi gwag sy'n gysylltiedig â'ch rôl ddewisol amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu postio wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a chynnydd

Gallech gael trwyddedau ychwanegol i dynnu trelars neu gludo sylweddau peryglus.

Bydd rhai gyrwyr HGV yn dod yn rheolwyr cludiant, cynllunwyr, gweithredwyr cludo nwyddau neu reolwyr logisteg a pheiriannau. Gallech ennill cyflog uwch mewn swydd uwch.

Gallech symud i faes addysgu a dod yn hyfforddwr HGV.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Gyrrwr Cerbydau Nwyddau Trwm (HGV) Mae gyrrwr cerbydau nwyddau trwm (HGV) yn cludo a chyflenwi nwyddau. Gyrwyr ce...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr trafnidiaeth Rheolwyr trafnidiaeth sy'n gyfrifol am sicrhau bod y gofynion cyfreithiol ar gyf...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr Logisteg a Pheiriannau Mae Rheolwr Logisteg a Pheiriannau yn y diwydiant adeiladu yn gyfrifol am oruchw...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080