Facebook Pixel

Inswleiddiwr Waliau Dwbl

Mae inswleiddwyr waliau dwbl yn gosod deunyddiau inswleiddio mewn adeiladau, fel diogelu rhag lleithder, inswleiddio lloftydd ac inswleiddio waliau dwbl.

Cyflog cyfartalog*

£17000

-

£45000

Oriau arferol yr wythnos

40 - 45

Sut i ddod yn Inswleiddiwr Waliau Dwbl

Gallai cyflogwyr ofyn am basiau TGAU mewn Mathemateg, Saesneg neu Ddylunio a Thechnoleg. Gan nad oes angen cymhwyster bob tro, efallai y bydd profiad o waith bricio'n ddefnyddiol ond nid yn hanfodol. Efallai y bydd Tystysgrif Gyntaf BTEC Lefel 2 neu Ddiploma mewn Adeiladu yn fantais hefyd. 

I ddod yn osodwr hyfforddedig, byddech chi'n gweithio dan oruchwyliaeth gosodydd profiadol a byddech yn cymryd nifer o gyrsiau byr a gynigir gan weithgynhyrchwyr y cynnyrch. Gall gymryd rhwng 3-6 mis i ddod yn osodwr wedi'i hyfforddi'n llawn. 

Hefyd gallwch ddewis gweithio tuag at driniaethau Inswleiddio ac Adeiladu (Adeiladu) SVQ/NVQ Lefel 2 sy'n cwmpasu unedau megis inswleiddio llofft, diogel rhag lleithder ac insiwleiddio waliau ceudod.

Hefyd gallai gosodwyr inswleiddio ceudod weithio ar fenter y Fargen Werdd, sef prosiect y llywodraeth i wneud tai yn fwy ynni-effeithlon a lleihau allyriadau carbon. I ymgymryd â gwaith y Fargen Werdd, bydd angen i chi weithio â sefydliad a ardystir gan gorff ardystio'r Fargen Werdd fel un sy'n diwallu'r safon yn y Fanyleb sydd Ar Gael i'r Cyhoedd (PAS) 2030. 

Gall gosodwyr gymryd cyrsiau byr ychwanegol a hyfforddiant pellach ynghyd â phrofiad a all arwain at ddilyniant o fewn rôl y swydd a'r maes effeithlonrwydd ynni.


Beth mae Inswleiddiwr Waliau Dwbl yn ei wneud?

 • Cynnal arolygon cyn-osod i gyfrifo dulliau inswleiddio a'r deunyddiau i'w defnyddio
 • Ysgrifennu adroddiadau arolwg ar gyfer cwsmeriaid a rheolwyr
 • Awgrymu dulliau o wella defnydd ynni  adeilad
 • Amcangyfrif faint o le i'w lenwi a faint o inswleiddio sydd ei angen
 • Nodi cwndidau gwifrau, awyru a phibellau mewn waliau a selio agoriadau
 • Chwistrellu deunyddiau inswleiddio trwy dyllau wedi'u drilio mewn trefn benodol
 • Gwirio fod yr holl briciau awyr a ffliwiau'n glir
 • Sicrhau bod y deunyddiau a dulliau a ddefnyddir yn diwallu rheoliadau adeiladu
 • Byddai'n ofynnol i chi wisgo cyfarpar amddiffynnol personol (PPE) a bod yn ymwybodol o weithdrefnau iechyd a diogelwch
 • Mae'r gwaith hwn yn digwydd ar safle, dan do ac yn yr awyr agored mewn amrywiaeth o adeiladau, gan gynnwys cartrefi, ysgolion, ysbytai ac adeiladau masnachol
 • Fel arfer, yr wythnos waith yw 40 i 45 awr a gall gynnwys penwythnosau

Cyflog

 • Gall cyflogau cychwyn ar gyfer gosodwyr dan hyfforddiant fod rhwng £17,000 a £20,000 y flwyddyn
 • Gall Gosodwyr profiadol ennill hyd at £30,000 y flwyddyn
 • Gall Gosodwyr uwch ennill hyd at £45,000

Fel arfer bydd cyflogau'n dibynnu ar leoliad, cyflogwr a lefel gyfrifoldeb. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag:

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Inswleiddiwr Waliau Dwbl Mae inswleiddwyr waliau dwbl yn gosod deunyddiau inswleiddio mewn adeiladau, fel...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Arweinydd tîm/goruchwyliwr galwedigaethol Mae arweinydd tîm neu oruchwyliwr galwedigaethol yn gyfrifol am grŵp o grefftwyr...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Amcangyfrifwr Mae amcangyfrifwr (neu beiriannydd costau) yn cyfrifo cost cyflenwi cynhyrchion ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Contractwr / is-gontractwr hunangyflogedig Mae contractwr neu is-gontractwr hunangyflogedig yn rhedeg ei fusnes adeiladu ei...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080