Facebook Pixel

Peiriannydd deunyddiau

Technegydd deunyddiau

Mae peirianwyr deunyddiau yn cyrchu, profi ac yn asesu'r deunyddiau a ddefnyddir wrth adeiladu. Maent yn sicrhau bod sylfeini a deunyddiau adeiladu yn addas ac yn cynnig cyfarwyddyd ar y deunyddiau gorau i'w defnyddio ar gyfer prosiect, yn seiliedig ar eu priodweddau unigol, costau prosiect ac amserlenni.

Cyflog cyfartalog*

£20000

-

£65000

Oriau arferol yr wythnos

39 - 41

Y nifer sy’n gyflogedig yn y DG

36,930

Sut i ddod yn beiriannydd deunyddiau

Mae gwahanol lwybrau i ddod yn beiriannydd deunyddiau. Gallech wneud cwrs prifysgol neu brentisiaeth.

Dylech archwilio'r llwybrau hyn i ganfod pa un yw'r un cywir i chi. Er bod gan rai o'r opsiynau hyn ofynion penodol ynghylch cymwysterau, mae gan lawer o gyflogwyr fwy o ddiddordeb mewn pobl sydd yn frwdfrydig, yn fodlon dysgu ac yn gallu dilyn cyfarwyddiadau.

Gallai fod angen cerdyn Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS) arnoch chi i weithio ar safle adeiladu.

Y Brifysgol

Gallech gwblhau gradd sylfaen neu radd israddedig mewn:

 • Peirianneg deunyddiau, mecanyddol, mwyngloddio neu strwythurol
 • Gwyddor neu dechnoleg deunyddiau
 • Cemeg gymhwysol
 • Ffiseg gymhwysol

Gallech hefyd gwblhau gradd sy'n arbenigo mewn grŵp penodol o ddeunyddiau a'r dulliau i'w defnyddio, megis meteleg, gwyddoniaeth polymer, biodeunyddiau, cerameg a gwydr, neu ddaeareg.

Bydd angen:

 • 1 neu 2 Lefel A, neu gyfwerth (gradd sylfaen neu ddiploma cenedlaethol uwch)
 • 2 i 3 Lefel A, neu gyfwerth (gradd israddedig)

Os oes gennych radd israddedig mewn unrhyw beth heblaw peirianneg deunyddiau, efallai y canfyddwch y bydd cymhwyster ôl-raddedig yn agor mwy o gyfleoedd.

Os yw eich gradd yn cael ei hachredu gan gorff proffesiynol perthnasol, megis y Sefydliad Deunyddiau, Mwynau a Mwyngloddio, gall eich helpu i gyflawni statws peiriannydd siartredig yn nes ymlaen.

> Canfod cwrs prifysgol.

> Cyngor ar gyllido

Prentisiaeth

Mae prentisiaeth gyda chwmni adeiladu yn ffordd dda i mewn i'r diwydiant.

Mae prentisiaethau yn agored i bawb dros 16 oed. Fel prentis, byddwch yn cael eich cyflogi'n llawn gan eich cwmni a disgwylir i chi weithio isafswm o 30 awr yr wythnos. Bydd eich amser yn cael ei rannu rhwng profiad ar y swydd a choleg neu ddarparwr hyfforddiant.

Efallai y byddwch yn gallu gwneud prentisiaeth gradd Technolegydd Gwyddor Defnyddiau.

Fel rheol bydd arnoch angen:

 • 4 neu 5 TGAU ar raddau 9 i 4 (A* i C) a Lefelau A, neu gyfwerth (prentisiaeth gradd).

> Canfod prentisiaeth yn agos atoch chi

> Canllaw i brentisiaethau

Profiad gwaith

Mae profiad gwaith yn hanfodol i ennill cyflogaeth o fewn y diwydiant adeiladu. Gallech ennill hwn yn yr ysgol, neu wrth weithio ar benwythnosau a gwyliau gyda chwmni neu berthynas sy'n gweithio ym maes adeiladu. Bydd darpar-gyflogwyr bob amser yn falch o weld profiad gwaith wedi'i restru ar eich CV.

> Dysgwch ragor am brofiad gwaith


Beth mae peiriannydd deunyddiau yn ei wneud?

Fel peiriannydd deunyddiau gallech:

 • Ymchwilio i briodoleddau deunyddiau
 • Dewis y deunyddiau gorau at ddibenion penodol, h.y. ysgafnaf, mwyaf gwydn
 • Profi deunyddiau o dan amgylchiadau gwahanol i asesu pa mor wrthsafol ydyn nhw i wres, cyrydiad neu ymosodiad cemegol
 • Dadansoddi data profion deunyddiau gan ddefnyddio meddalwedd modelu
 • Ymchwilio i faterion strwythurol a chynghori ar gynnal a chadw ac atgyweirio deunyddiau
 • Cyfrifo costau deunydd a chynghori ar y cynhyrchion gorau i'w defnyddio
 • Ysgrifennu adroddiadau ar gyfer peirianwyr a rheolwyr prosiect
 • Datblygu prototeipiau adeiladu
 • Ystyried effaith gwastraff/amgylcheddol sy'n deillio o ddefnyddio deunyddiau
 • Gweithio mewn ffatri weithgynhyrchu, labordy neu swyddfa.


Faint allech chi ei ennill fel peiriannydd deunyddiau?

 • Gall peiriannydd deunyddiau sydd newydd ei hyfforddi ennill £20,000 -£25,000
 • Gall peiriannydd deunyddiau ag ychydig o brofiad ennill £25,000 -£40,000
 • Gall peirianwyr deunyddiau siartredig neu feistr ennill £40,000 - £65,000.*

Mae oriau a chyflog yn dibynnu ar leoliad, cyflogwr ac unrhyw oramser y gallech ei wneud.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y swyddi gwag diweddaraf ar gyfer peirianwyr deunyddiau:

Gan mai gwefannau allanol yw'r rhain, gall nifer y swyddi gwag sy'n gysylltiedig â'ch rôl ddewisol amrywio. Bydd cyfleoedd newydd yn cael eu postio wrth iddynt godi.

Llwybr gyrfa a dilyniant

Gallech arbenigo a dod yn arbenigwr mewn deunydd penodol. Fel arall, fe allech chi ddod yn rheolwr prosiect neu'n beiriannydd sifil neu strwythurol.

Gallech sefydlu'ch busnes eich hun a gweithio fel ymgynghorydd deunyddiau llawrydd.

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Peiriannydd deunyddiau Mae Peirianwyr a Thechnegwyr Deunyddiau yn meithrin gwybodaeth am y prosiect a'r...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Uwch Beiriannydd Deunyddiau Mae uwch beirianwyr deunyddiau yn meithrin dealltwriaeth o fanylebau a gofynion ...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080