Facebook Pixel

Peiriannydd Contractau

Rôl y peiriannydd contractau yw datblygu cynigion a chontractau er mwyn sicrhau bod y prosiect yn diwallu anghenion y cwsmer. Bydd hefyd yn helpu i sicrhau bod y gwaith yn cael ei wneud fel y cytunwyd arno yn y contract.

Cyflog cyfartalog*

£25000

-

£50000

Sut i ddod yn Peiriannydd Contractau

Bydd llawer o rolau Peiriannydd Contractau'n gofyn am radd neu gyfwerth mewn pynciau megis Astudiaethau adeiladu a pheirianneg adeiladu, Peirianneg sifil a strwythurol, Rheoli ddeiladu ac Astudiaethau busnes.

Unwaith eich bod wedi cael swydd, gellir ennill cymwysterau pellach trwy'r ystod eang o raglenni a gynigir gan y Sefydliad Siartredig Adeiladu (CIOB). Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Diploma mewn Gweithrediadau Contractio Adeiladu (NVQ/SVQ L3)
 • Gradd Sylfaen mewn Ymarfer Broffesiynol mewn Rheoli Gweithrediadau Adeiladu
 • Diploma mewn Ymarfer Reoli Prosiectau (L5)
 • Diploma mewn Rheoli Gweithrediadau Contractio Adeiladu (NVQ/SVQ L6)
Beth mae Peiriannydd Contractau yn ei wneud?

 • Gweithredu fel y man cyswllt allweddol gyda'r cwsmer o'r trafodaethau cychwynnol hyd at gyflenwi'r prosiect
 • Trafod, adolygu a negodi telerau'r contract
 • Rheoli amserlen a chyllideb
 • Gweithio gyda 3ydd  partïon i sicrhau bod pawb yn deall eu rôl a'u cyfrifoldebau
 • Ymdrin ag unrhyw gostau annisgwyl a allai fod yn fwy na'r rhai hynny y cytunwyd arnynt yn y gyllideb
 • Ymdrin ag unrhyw broblemau a godir gan y cleient
 • Mynychu cyfarfodydd safle i fonitro cynnydd
 • Sicrhau bod y prosiect yn diwallu safonau technegol cytunedig
 • Rheoli'r broses anfonebu derfynol
 • Cysylltu â llawer o wahanol bartïon gan gynnwys staff technegol ac ariannol, isgontractwyr, timau cyfreithiol a chynrychiolwyr y cleient ei hun.
 • Fel rheol mae'r rôl hon yn cynnwys gweithio oriau swyddfa safonol, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Efallai y bydd achlysuron pan fydd angen gweithio'n hwyr, yn arbennig mewn swyddi uwch.

Cyflog

 • Gall peirianwyr contractau sydd newydd hyfforddi ennill oddeutu £25,000 - £30,000
 • Gall peirianwyr contractau hyfforddedig â phrofiad ennill oddeutu £30,000 - £50,000
 • Gall uwch beirianwyr contractau, peirianwyr contractau siartredig neu feistr beirianwyr contractau ennill oddeutu £50,000 - £60,000

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb. 

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag:

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Peiriannydd Contractau Rôl y peiriannydd contractau yw datblygu cynigion a chontractau er mwyn sicrhau ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr prosiect Rheolwr prosiect sy'n gyfrifol am wneud yn siŵr bod unrhyw fath o waith adeiladu...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Cyfarwyddwr prosiect O gynllunio i gwblhau, cyfarwyddwyr prosiect sy'n bennaf cyfrifol am gyflawni pr...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr adeiladu Y rheolwr adeiladu yw un o'r bobl fwyaf lefel uchel ar safle adeiladu ac ef sy'n...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080