Facebook Pixel

Peiriannydd geodechnegol

Mae peiriannydd geodechnegol yn dadansoddi pridd, creigiau, dŵr daear a deunyddiau tir eraill cyn i brosiectau adeiladu mawr ddechrau. Mae'n edrych ar y risg o beryglon daearegol ac yn gwneud yn siŵr bod unrhyw ffactorau sy'n effeithio ar waith peirianneg yn cael eu nodi a'u rheoli.

Cyflog cyfartalog*

£19000

-

£30000

Sut i ddod yn Peiriannydd geodechnegol

I ddod yn Beiriannydd Geotechnegol bydd arnoch angen cymwysterau penodol, a gynigir gan nifer gyfyngedig o brifysgolion y DU.

I gyrraedd cwrs gradd, mae arnoch angen graddau A* -C TGAU a Safon Uwch, neu gyfwerth megis Scottish Nationals neu Highers, neu Fagloriaeth Cymru. Ymhlith y pynciau gradd perthnasol mae Geoleg, Geoffiseg/geotechnoleg, daeareg Peirianneg, a Pheirianneg Mwynau/mwyngloddio.

Mae nifer o gyrsiau geowyddoniaeth gradd gyntaf wedi'u hachredu gan y Gymdeithas Ddaearegol. Trwy gwblhau gradd achrededig, rydych fel rheol yn gymwys i gael aelodaeth (Cymrodoriaeth) y gymdeithas ar ôl ennill profiad ôl-raddedig perthnasol. Dyma'r llwybr hefyd i ddod yn ddaearegwr siartredig (CGeol), ar ôl cyfnod o ddatblygiad proffesiynol a phrofiad.

Os oes gennych gefndir mewn peirianneg sifil neu'r gwyddorau, weithiau mae'n bosibl mynd i mewn i'r maes trwy Sefydliad y Peirianwyr Sifil (ICE) neu'r Sefydliad Deunyddiau, Mwynau a Mwyngloddio (IOM3).

Mae cymhwyster ôl-raddedig, megis Meistr (MSc) mewn daeareg peirianneg, peirianneg geotechnegol, hydrogeoleg, mecaneg pridd neu graig, neu beirianneg sylfaen yn ddymunol.  Mae cynllun achredu ar gyfer cyrsiau MSc ôl-raddedig a addysgir ar gael hefyd.


Beth mae Peiriannydd geodechnegol yn ei wneud?

 • Casglu a dadansoddi data
 • Edrych ar y risg o beryglon daearegol a sicrhau bod unrhyw ffactorau sy'n effeithio ar waith peirianyddol yn cael eu nodi a'u rheoli
 • Cynghori ar y gweithdrefnau sydd eu hangen ac addasrwydd deunyddiau adeiladu
 • Defnyddio meddalwedd gyfrifiadurol arbenigol i greu modelau dadansoddol dau a thri-dimensiwn
 • Ymgynghori â mapiau daearegol ac awyrluniau i gynghori ar ddewis safleoedd
 • Cynorthwyo â dylunio strwythurau adeiledig, gan ddefnyddio meddalwedd gyfrifiadurol arbenigol neu gyfrifiadau
 • Cynllunio ymchwiliadau maes manwl trwy ddrilio a dadansoddi samplau o gramennau neu greigwely
 • Goruchwylio ymchwiliadau tir a chyllidebau
 • Cynghori ar a phrofi ystod o ddeunyddiau adeiladu gan gynnwys tywod, graean, briciau a chlai
 • Gwneud argymhellion ar ddefnydd arfaethedig safle
 • Rheoli staff, gan gynnwys daearegwyr peirianneg eraill, peirianwyr geotechnegol, ymgynghorwyr a chontractwyr
 • Gweithio i gadw a diogelu'r amgylchedd ffisegol
 • Analysing sites and designs for environmentally sensitive developments, such as landfill

Cyflog

 • Gall peirianwyr geodechnegol sydd newydd hyfforddi ennill rhwng £20,000 a £25,000
 • Gall peirianwyr geodechnegol hyfforddedig â phrofiad ennill rhwng £25,000 a £32,000
 • Gall uwch beirianwyr geodechnegol, peirianwyr geodechnegol siartredig neu feistr beirianwyr geodechnegol ennill rhwng £32,000 a £40,000

Bydd cyflogau fel arfer yn amrywio yn dibynnu ar leoliad a lefel o gyfrifoldeb. Bydd cyflogau a dewisiadau gyrfaol yn gwella ar ôl ennill statws siartredig.

* Mae cyflogau wedi’u casglu o sawl ffynhonnell o’r diwydiant ac wedi’u diweddaru ers 2019


Swydd wag

Gwiriwch y diweddaraf swyddi gwag: 

Gan mai gwefannau allanol yw’r rhain, gallai’r nifer o swyddi gwag cysylltiedig â’r rôl a ffefrir gennych amrywio.

Gwiriwch bob dydd i weld cyfleoedd newydd wrth iddynt gael eu postio!

Cyfleoedd datblygu

Edrychwch ar y cyfleoedd camu ymlaen isod

 • Y rôl hon Peiriannydd geodechnegol Mae peiriannydd geodechnegol yn dadansoddi pridd, creigiau, dŵr daear a deunyddi...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr contractau Mae rheolwr contractau yn nodi, sicrhau a rheoli prosiectau a chontractau. ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Rheolwr prosiect Rheolwr prosiect sy'n gyfrifol am wneud yn siŵr bod unrhyw fath o waith adeiladu...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Peiriannydd strwythurol Mae peirianwyr strwythurol yn dylunio strwythurau i wrthsefyll straen a phwysau ...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Uwch reolwr/Pennaeth adran Mae uwch reolwyr a phenaethiaid adran yn gyfrifol am arwain timau o bobl sy'n gw...
  Darllenwch fwy
 • Y rôl hon Contractwr / is-gontractwr hunangyflogedig Mae contractwr neu is-gontractwr hunangyflogedig yn rhedeg ei fusnes adeiladu ei...
  Darllenwch fwy
Dyluniwyd y wefan gan S8080